Start je car­ri­è­re bij CCI

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Als onder­de­el van onze tech­ni­sche dienst zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

 

Allround mon­teur

(Locatie Drachten & Oosterwolde, twee plo­e­gen­dienst)

Allround monteur

(Locatie Drachten & Oosterwolde, twee plo­e­gen­dienst)

Wat je gaat doen

Als Allround Monteur voer je samen met je collega’s tech­ni­sche werk­zaam­he­den uit aan alle instal­la­ties en machi­nes. Bij CCI zijn dit onder ande­re: kokers, giet­ma­chi­nes, ver­pak­kings­ma­chi­nes (volau­to­ma­tisch), lopen­de ban­den, pom­pen etc. Vandaag ver­help je een sto­ring en mor­gen ben je bezig met pre­ven­tief onder­houd. Dit alles in een twee plo­e­gen­dienst zodat de fabriek altijd door kan blij­ven draai­en. Door de diver­sit­eit aan tech­nie­ken, zowel elek­tro­tech­nisch als mecha­nisch, voel je je als een vis in het water. Je hebt een afwis­se­len­de baan en levert een belan­gri­jke bij­dra­ge aan het beha­len van de bedri­jfs­do­el­stel­lin­gen.

Wie wij zoeken

Een gemo­ti­veer­de mon­teur met een afge­ron­de MBO niveau 4 oplei­ding bij voor­keur rich­t­ing elek­tro­tech­niek of mecha­tro­ni­ca. Je hebt erva­ring met elek­trisch en mecha­nisch sto­rin­gen en het uit­voe­ren van pre­ven­tief onder­houd. Het is pret­tig als je ken­nis van Ultimo en van PLC-bes­tu­rings­sys­te­men hebt. Qua per­so­on­lijk­heid is het belan­gri­jk dat je zelf­stan­dig kunt wer­ken en actie onder­neemt wan­neer nodig. Je voelt je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het resultaat. Daarnaast werk je nauw­keu­rig en vol­gens plan­ning. In de voe­dings­mid­delen­bran­che is het zeer belan­gri­jk aan de ges­tel­de kwa­li­teits­ei­sen te vold­o­en, je ziet het belang hier­van, en draagt daarom zorg voor een scho­ne opge­ru­im­de werk­plek. Tenslotte is het belan­gri­jk dat je de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst en bij voor­keur 1 maart 2020 bij ons kunt star­ten, later is ech­ter uitera­ard bespreek­baar.

Wat CCI jou biedt

Leuke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Standplaats wis­selt tus­sen Drachten en Oosterwolde.

Wij gaan de samenwerking aan

Wij ontvan­gen jouw CV en moti­va­tie graag voor 5 febru­ari 2020. Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan Suzanne Peters (HR Business Partner) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl. Wij zijn voor­ne­mens om op 12 febru­ari 2020 het sol­li­ci­ta­tie­ge­sp­rek te laten plaats­vin­den. Mocht je ver­hin­derd zijn op een van deze dagen, geen pro­bleem. Wij horen het ech­ter wel graag zodat we hier op voor­hand reken­ing mee kun­nen hou­den.

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om bij CCI te komen wer­ken? We horen graag van je!

CCI B.V.
Suzanne Peters
HR Adviseur
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
Tel.: +31 (0) 229 25 14 00
Mob: +31 (0) 6 11 28 03 05
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld