Start je car­ri­è­re bij CCI

Wij zijn een ambi­ti­eu­ze, betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie en vol­gen de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit , in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len.

 

Momenteel zijn we voor de ves­ti­ging Hoorn op zoek naar een:

 

HR Adviseur (32–40 uur)

HR Adviseur

Wat ga je doen?

In deze gene­ra­lis­ti­sche func­tie ben  je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het hele HR pro­ces. Van wer­ving en selec­tie tot en met uit­stroom van mede­wer­kers. Als HR Adviseur ben je advi­seur en spar­ring­part­ner voor de lei­ding­ge­ven­den van de loca­ties Hoorn, Drachten en Oosterwolde. Op de Nederlandse ves­ti­gin­gen wer­ken onge­veer 250 collega’s.

Je pakt pro­jec­ten op om de HR pro­ces­sen ver­der te auto­ma­ti­se­ren en opti­ma­li­se­ren. Actuele HR thema’s bij CCI zijn onder ande­re vita­li­teit en duurzame inzet­baar­heid, stra­te­gi­sche per­so­neels­plan­ning en lei­der­schap­sont­wikke­ling.

Op de loca­ties sluit je aan bij de over­leg­gen van het ope­ra­tioneel manage­ment team.

Wie ben jij?

In onze dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving is het nooit saai. Je houdt van de dyna­miek en hec­tiek van een pro­duc­tie­or­ga­ni­sa­tie en vin­dt het leuk te scha­ke­len met de diver­se collega’s bin­nen de plants. Je weet de orga­ni­sa­tie doel­stel­lin­gen te ver­ta­len naar HR doe­len. Je bent in staat pro­jec­ten op te zet­ten en indi­en nodig te lei­den. Prioriteren is voor jou geen pro­bleem. Je houdt over­zicht in com­ple­xe situa­ties. Je hebt erva­ring met het maken van ana­ly­ses en bent scherp op de kos­ten.

Je hebt een oplei­ding op mini­maal HBO niveau afge­rond, bij voor­keur rich­t­ing HRM.
Daarnaast heb je mini­maal 3 jaar werker­va­ring, bij voor­keur in een pro­duc­tie omge­ving. Je bent bereid om ook naar de loca­ties in Friesland te rei­zen. Je bent in bezit van een auto en rij­be­wijs.

Wat biedt CCI je? 

Persoonlijke ont­wikke­ling en door­gro­ei mogeli­jk­he­den bin­nen het HR team.
Een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring.
25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.
En natu­ur­li­jk, leu­ke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd.
Standplaats is Hoorn.

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je vóór 7 juni 2019. De eers­te gesprek­ken zijn gepland op 10, 11 en 12 juni.

Continental Candy Industries B.V.
Susanne Haas
De Bolder 40 | 9206 AN  Drachten | The Netherlands
+31 (0) 6 30 / 56 87 27
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV. We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld