Start je car­ri­è­re bij CCI

Wij zijn een ambi­ti­eu­ze, betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie en vol­gen de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit , in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len.

 

Momenteel zijn we voor de ves­ti­ging Hoorn op zoek naar een:

 

HR Business Partner (door­gro­ei)

(28 – 36 uur per week)

HR Business Partner (doorgroei)

Wat ga je doen?

Als HR Business Partner ben jij de spar­rings­part­ner voor o.a. de Plantmanagers en ove­ri­ge lei­ding­ge­ven­den op het gebied van HR en Organisatie voor de loca­ties Hoorn, Drachten/ Oosterwolde. Je bent onder­de­el van het Operationele Managementteam en de Ondernemingscommissies.

Je initie­ert diver­se pro­jec­ten op het gebied van coa­ching en lei­der­schap­sont­wikke­ling, talent programma’s, stra­te­gi­sche per­so­neels­plan­ning, vita­li­teit en duurzame inzet­baar­heid en automatiseren/ digi­ta­li­se­ren van HR pro­ces­sen.

Taken:

  • Het ver­ta­len van de orga­ni­sa­tie­do­el­stel­lin­gen naar HR doe­len en het ont­wikke­len, opzet­ten en imple­men­te­ren van diver­se HR instru­men­ten en over­ko­e­pe­lend beleid;
  • Uitvoeren van wer­ving en selec­tie activit­ei­ten;
  • Casemanagement con­form Wet Verbetering Poortwachter;
  • Het coa­chen van indi­vi­du en teams;
  • Adviseur (gev­raagd en onge­v­raagd) en gesp­reks­part­ner op het gebied van wet- en regel­ge­ving, inter­ne pro­ce­du­res en werk­wi­j­zen;
  • (Mede) ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het wer­ken con­form wet- en regel­ge­ving (Compliance);
  • Verantwoordelijk voor goede vers­lag­leg­ging van diver­se gesprek­ken (ont­wikkel­tra­jec­ten, waar­schuwin­gen, case­ma­nage­ment etc);
  • En nog veel meer leu­ke uit­da­gen­de taken.

Wie ben jij?

Binnen onze dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving kun jij echt het ver­schil maken. Je bent in staat om snel te scha­ke­len, houdt het over­zicht en kunt goed prio­rit­ei­ten stel­len. Je beschikt beschikt over orga­ni­sa­tie sen­si­ti­vit­eit, goede coa­chings­vaar­dig­he­den, ken­nis van wet- en regel­ge­vin­gen en kan pro­jec­t­ma­tig wer­ken.

Je hebt mini­maal een afge­ron­de oplei­ding op HBO niveau (Human Resource Management) en beschikt over erva­ring als HR Adviseur of Business Partner. Verder ben je bereid om cir­ca één keer per twee weken in Drachten/ Oosterwolde te wer­ken.

Wat biedt CCI je? 

Leuke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Het beho­ort tot de mogeli­jk­he­den om bin­nen 3 jaar door te groei­en naar de rol van HR Manager (Nederland/ Duitsland).

En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring ( € 3000 – € 4500 bruto per maand). 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze fan­tas­ti­sche func­tie van start te gaan? We horen graag van je!
Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan:

CCI B.V.
Machteld Bakker | HR Adviseur a.i.
Protonweg 5 |1627 LD Hoorn | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Meer weten? Ik nodig je uit om mij te bel­len, ik ver­tel je met veel ple­zier over deze boe­i­en­de werk­ge­ver en de rol.
Mob: +31 (0) 614 552 876

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV. We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld