Start je car­ri­è­re bij CCI

Wij zijn een ambi­ti­eu­ze, betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie en vol­gen de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit , in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len.

Momenteel zijn we voor de ves­ti­ging Drachten op zoek naar een:

Manager Accounting (32–40 uur)

Manager Accounting

Wat ga je doen?

Als Manager Accounting ben je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de finan­cië­le admi­nis­tra­tie (credi­teu­ren-, debi­teu­ren- en groot­boek)  voor de Nederlandse bedri­jf­son­derde­len van CCI. Naast het aan­stu­ren en coa­chen van het team (2 FTE) ben je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het bewa­ken, bor­gen en opti­ma­li­se­ren van de pro­ces­sen. Je maakt diver­se manage­men­trap­por­ta­ges, stelt  jaarre­ken­in­gen op. Jij weet de juis­te prio­rit­ei­ten te stel­len in de dage­li­jk­se hec­tiek. Met jouw exper­ti­se bege­leid jij diver­se con­ti­nue ver­be­ter pro­jec­ten en opti­ma­li­se­er je de (inter­ne) pro­ces­sen.  Binnen de orga­ni­sa­tie ben je dé vraag­baak voor collega’s van de afde­lin­gen bij finan­cië­le vra­gen.

Traken:

  • Draagt zorg voor alge­he­le bewa­king van de admi­nis­tra­tie, signa­leert afwi­jkin­gen ten opzich­te van het bud­get en neemt hierop actie ter bijstel­ling;
  • Zorgt aan het eind van de peri­ode voor onder­lin­ge afstem­ming tus­sen de diver­se deel­ad­mi­nis­tra­ties;
  • Zorgt voor een betrouw­ba­re inrich­t­ing van de admi­nis­tra­tie en admi­nis­tra­tie­ve pro­ces­sen en opti­ma­li­se­ert deze con­ti­nue om de effi­ci­en­cy in de ver­werking van tran­sac­ties te ver­ho­gen;
  • Is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het opstel­len en vul­len van in- en exter­ne rap­por­ta­ges w.o. manage­ment rap­por­ta­ge, BTW en CBS rap­por­ta­ges ;
  • Geeft lei­ding aan mede­wer­kers van de admi­nis­tra­tie (credi­teu­ren, debi­teu­ren en groot­boek);
  • Coördineert de maand-, jaar­afs­lui­t­ing en de jaar­ein­de audit van de Groep;
  • Stelt de gecon­so­lide­er­de jaarre­ken­ing van de Groep en de enkel­vou­di­ge jaarre­ken­ing van de moeder­maats­ch­ap­pij op;
  • Diverse pro­jec­ten (pro­ces ver­be­te­ring) in samen­werking met ande­re afde­lin­gen (w.o. sales, logis­tiek, pro­duc­tie, inkoop etc).

Wat biedt CCI je? 

Binnen onze leu­ke, maar hec­ti­sche orga­ni­sa­tie houd je je hoofd koel en weet je de juis­te prio­rit­ei­ten te stel­len en ben je in staat uit te zoo­men. Je hebt snel inzicht in de inter­ne pro­ces­sen.

Bij voor­keur heb je eni­ge lei­ding­ge­ven­de erva­ring en je bent dan ook in staat samen met je team de ver­be­ter­stap­pen te nemen. Wegens o.a. de samen­werking met de Duitse loca­ties is het belan­gri­jk de Duitse en Engelse taal te beheer­sen. Daarnaast beschik je over uit­s­te­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den, werk je accu­r­aat en ben je pro-actief.

Je hebt een HBO oplei­ding afge­rond, bij­vo­or­beeld rich­t­ing accoun­tan­cy, bedri­jf­se­co­no­mie of SPD.

Wat biedt CCI je? 

Leuke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring. 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Interesse?

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

Continental Candy Industries B.V.
Machteld Bakker
De Bolder 40 | 9206 AN  Drachten | The Netherlands
+31 (0) 6 30 / 56 87 27
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV. We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld