Start je car­ri­è­re bij CCI

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Als onder­de­el van onze tech­ni­sche dienst zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

 

Operator B inpak

(Locatie Hoorn, Fulltime – drie plo­e­gen­dienst)

Operator B inpak

Wat ga je doen?

Samen met je collega’s zorg je voor een opti­ma­le out­put van de inpak machi­nes. Je bent o.a. ver­ant­wo­or­de­li­jk voor je eigen auto­ma­ti­sche lijn(en) en/of machine(s). Je bouwt je lijn om en stelt hem zorg­vul­dig af om het juis­te pro­duct te kun­nen draai­en. Om goed te kun­nen pro­du­ce­ren is samen­werking belan­gri­jk, je vin­dt het leuk je collega’s te bege­lei­den, uit­leg te geven en aan te stu­ren indi­en nodig. Je ver­hel­pt mogeli­jke sto­rin­gen en zoekt de samen­werking met de Technische Dienst, op wan­neer je assis­ten­tie nodig hebt.

Omdat wij alle­en de hoogst haal­ba­re kwa­li­teit aan onze klan­ten leve­ren heb je een scherp oog voor hygië­ne en kwa­li­teit. Je con­tro­leert regel­ma­tig het pro­duct, de ver­pak­kings­ma­te­ria­len en de kwa­li­teit van het eind­pro­duct. Je bent niet alle­en ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de pro­duc­tie, maar je levert ook een actie­ve bij­dra­ge aan de hand­ha­ving en ver­be­te­ring van hygië­ne-, milieu- en arb­ozorg op de afde­ling. Ook zorg je ervoor dat admi­nis­tra­tief alles op rol­let­jes loopt, je checkt op kwa­li­teit en kwan­ti­t­eit en vult de bijbeho­ren­de con­tro­le­l­ijs­ten in, con­form pro­ce­du­res. Je rap­por­te­ert aan de team­lei­der.

Wie ben jij?

Je beschikt mini­maal over tech­nisch MBO werk- en denk­ni­veau (2/3) of VAPRO A/B. Bij voor­keur heb je werker­va­ring opge­da­an in een pro­duc­tieom­ge­ving in de levens­mid­delen­bran­che als Operator. Daarnaast is het belan­gri­jk dat je wil blij­ven groei­en en ont­wikke­len en ambi­tie hebt om Operator C te wor­den. Ben jij proac­tief, kun je nauw­keu­rig en zelf­stan­dig wer­ken én heb je tech­ni­sche ken­nis ver­k­re­gen door oplei­ding en/of erva­ring? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat biedt CCI je?

Leuke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris bin­nen de cao zoet­wa­ren, pas­send bij je ken­nis en erva­ring. 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Standplaats is Hoorn.

Interesse?

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan Suzanne Peters (HR Business Partner)  werken@ccicandy.nl

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om bij CCI te komen wer­ken? We horen graag van je!

CCI B.V.
Suzanne Peters
HR Adviseur
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
Tel.: +31 (0) 229 25 14 00
Mob: +31 (0) 6 11 28 03 05
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld