Start je car­ri­è­re bij CCI

Momenteel zijn we voor de ves­ti­ging Hoorn op zoek naar een: QA Officer

QA Officer

Wat ga je doen?
De QA Customer Service Specialist is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor pro­duct manage­ment pro­jec­ten, kwa­li­teits­ma­nage­ment en klach­t­af­han­de­ling voor alle pro­duc­tie­lo­ca­ties. Je werkt onder ande­re nauw samen met de afde­lin­gen QA, QC en Commercie. Je zorgt voor snel­le en betrouw­ba­re infor­ma­tie­vo­or­zien­ing naar onze afne­mers. Bij inter­ne en exter­ne con­tac­ten maak je een gefun­de­er­de com­mer­cië­le en kwa­li­ta­tie­ve vertaals­lag.

Wie ben je?

  • Je hebt mini­maal een HBO oplei­ding voe­dings­mid­del­en­tech­no­lo­gie een of ver­ge­li­jk­ba­re oplei­ding;
  • Bij voor­keur erva­ring in een ver­ge­li­jk­ba­re func­tie in de levens­mid­delen­bran­che;
  • Kennis van kwa­li­teits­zorg­sys­te­men;
  • Goede beheer­sing van de Nederlandse en Engelse taal in word en geschrift, Duits is een pré;
  • Sterke com­mu­ni­ca­tie­ve en ana­ly­ti­sche vaar­dig­he­den;
  • Planmatig en resultaat­ge­rich­te instel­ling;
  • Grote mate van zelf­stan­dig­heid;
  • Een gezon­de dosis door­zet­tings­ver­mo­gen.

Wat biedt CCI je?
Het betreft een inte­rim part­ti­me func­tie (24–32 uur) met uit­zicht op per­ma­nen­te aan­stel­ling. Je rap­por­te­ert aan de Sales Director. Tijdens jouw intro­duc­tie­pro­gram­ma nemen we je mee in de wereld van CCI, we nemen een kijk­je in de fabriek en zor­gen dat je ken­nis op doet van de orga­ni­sa­tie en het pro­ces.

Je ontvangt een sala­ris, pas­send bij je ken­nis, kun­de en erva­ring. Je hebt 25 vakan­tie­da­gen (o.b.v. een full­time dienst­ver­band) en neemt deel aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

En natu­ur­li­jk, leu­ke collega’s, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. Kortom, wil je een veel­zij­di­ge baan waar je je han­den uit de mou­wen kan ste­ken, dan is dit een prach­ti­ge stap in jouw car­ri­è­re

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om bij CCI te komen wer­ken? We horen graag van je!

Continental Candy Industries B.V.
Susanne Haas
De Bolder 40 | 9206 AN  Drachten | The Netherlands
+31 (0) 6 30 / 56 87 27
haas@ccicandy.nl

Please upload your cover app­li­ca­ti­on let­ter as well as your CV. We’re kee­ping our fin­gers crossed for you.


*requi­red field