Start je car­ri­è­re bij CCI

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Als onder­de­el van onze tech­ni­sche dienst zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

 

Allround mon­teur

(Locatie Drachten & Oosterwolde, twee plo­e­gen­dienst)

Allround monteur

(Locatie Drachten & Oosterwolde, twee plo­e­gen­dienst)

Wat je gaat doen

Als Allround Monteur voer je samen met je collega’s tech­ni­sche werk­zaam­he­den uit aan alle instal­la­ties en machi­nes. Bij CCI zijn dit onder ande­re: kokers, giet­ma­chi­nes, ver­pak­kings­ma­chi­nes (volau­to­ma­tisch), lopen­de ban­den, pom­pen etc. Vandaag ver­help je een sto­ring en mor­gen ben je bezig met pre­ven­tief onder­houd. Dit alles in een twee plo­e­gen­dienst zodat de fabriek altijd door kan blij­ven draai­en. Door de diver­sit­eit aan tech­nie­ken, zowel elek­tro­tech­nisch als mecha­nisch, voel je je als een vis in het water. Je hebt een afwis­se­len­de baan en levert een belan­gri­jke bij­dra­ge aan het beha­len van de bedri­jfs­do­el­stel­lin­gen.

Wie wij zoeken

Een gemo­ti­veer­de mon­teur met een afge­ron­de MBO niveau 4 oplei­ding bij voor­keur rich­t­ing elek­tro­tech­niek of mecha­tro­ni­ca. Je hebt erva­ring met elek­trisch en mecha­nisch sto­rin­gen en het uit­voe­ren van pre­ven­tief onder­houd. Het is pret­tig als je ken­nis van Ultimo en van PLC-bes­tu­rings­sys­te­men hebt. Qua per­so­on­lijk­heid is het belan­gri­jk dat je zelf­stan­dig kunt wer­ken en actie onder­neemt wan­neer nodig. Je voelt je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het resultaat. Daarnaast werk je nauw­keu­rig en vol­gens plan­ning. In de voe­dings­mid­delen­bran­che is het zeer belan­gri­jk aan de ges­tel­de kwa­li­teits­ei­sen te vold­o­en, je ziet het belang hier­van, en draagt daarom zorg voor een scho­ne opge­ru­im­de werk­plek. Tenslotte is het belan­gri­jk dat je de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst en bij voor­keur 1 maart 2020 bij ons kunt star­ten, later is ech­ter uitera­ard bespreek­baar.

Wat CCI jou biedt

Leuke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Standplaats wis­selt tus­sen Drachten en Oosterwolde.

Wij gaan de samenwerking aan

Wij ontvan­gen jouw CV en moti­va­tie graag voor 5 febru­ari 2020. Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan Suzanne Peters (HR Business Partner) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl. Wij zijn voor­ne­mens om op 12 febru­ari 2020 het sol­li­ci­ta­tie­ge­sp­rek te laten plaats­vin­den. Mocht je ver­hin­derd zijn op een van deze dagen, geen pro­bleem. Wij horen het ech­ter wel graag zodat we hier op voor­hand reken­ing mee kun­nen hou­den.

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om bij CCI te komen wer­ken? We horen graag van je!

CCI B.V.
Suzanne Peters
HR Adviseur
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
Tel.: +31 (0) 229 25 14 00
Mob: +31 (0) 6 11 28 03 05
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld
Start je car­ri­è­re bij CCI

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Als onder­de­el van onze tech­ni­sche dienst zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

 

Operator B inpak

(Locatie Hoorn, Fulltime – drie plo­e­gen­dienst)

Operator B inpak

Wat ga je doen?

Samen met je collega’s zorg je voor een opti­ma­le out­put van de inpak machi­nes. Je bent o.a. ver­ant­wo­or­de­li­jk voor je eigen auto­ma­ti­sche lijn(en) en/of machine(s). Je bouwt je lijn om en stelt hem zorg­vul­dig af om het juis­te pro­duct te kun­nen draai­en. Om goed te kun­nen pro­du­ce­ren is samen­werking belan­gri­jk, je vin­dt het leuk je collega’s te bege­lei­den, uit­leg te geven en aan te stu­ren indi­en nodig. Je ver­hel­pt mogeli­jke sto­rin­gen en zoekt de samen­werking met de Technische Dienst, op wan­neer je assis­ten­tie nodig hebt.

Omdat wij alle­en de hoogst haal­ba­re kwa­li­teit aan onze klan­ten leve­ren heb je een scherp oog voor hygië­ne en kwa­li­teit. Je con­tro­leert regel­ma­tig het pro­duct, de ver­pak­kings­ma­te­ria­len en de kwa­li­teit van het eind­pro­duct. Je bent niet alle­en ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de pro­duc­tie, maar je levert ook een actie­ve bij­dra­ge aan de hand­ha­ving en ver­be­te­ring van hygië­ne-, milieu- en arb­ozorg op de afde­ling. Ook zorg je ervoor dat admi­nis­tra­tief alles op rol­let­jes loopt, je checkt op kwa­li­teit en kwan­ti­t­eit en vult de bijbeho­ren­de con­tro­le­l­ijs­ten in, con­form pro­ce­du­res. Je rap­por­te­ert aan de team­lei­der.

Wie ben jij?

Je beschikt mini­maal over tech­nisch MBO werk- en denk­ni­veau (2/3) of VAPRO A/B. Bij voor­keur heb je werker­va­ring opge­da­an in een pro­duc­tieom­ge­ving in de levens­mid­delen­bran­che als Operator. Daarnaast is het belan­gri­jk dat je wil blij­ven groei­en en ont­wikke­len en ambi­tie hebt om Operator C te wor­den. Ben jij proac­tief, kun je nauw­keu­rig en zelf­stan­dig wer­ken én heb je tech­ni­sche ken­nis ver­k­re­gen door oplei­ding en/of erva­ring? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat biedt CCI je?

Leuke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris bin­nen de cao zoet­wa­ren, pas­send bij je ken­nis en erva­ring. 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Standplaats is Hoorn.

Interesse?

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan Suzanne Peters (HR Business Partner)  werken@ccicandy.nl

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om bij CCI te komen wer­ken? We horen graag van je!

CCI B.V.
Suzanne Peters
HR Adviseur
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
Tel.: +31 (0) 229 25 14 00
Mob: +31 (0) 6 11 28 03 05
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld
So schmeckt Erfolg!

Im Rahmen einer gere­gel­ten Nachfolge beset­zen wir  zum nächst­mög­li­chen Zeitpunkt  fol­gen­de Position:

Anlagenführer (m/w/d) in der Produktion im Bereich der Süßwarenherstellung

in Vollzeit

Anlagenführer (m/w/d) in der Produktion im Bereich der Süßwarenherstellung

in Vollzeit

Ihre Aufgaben:

 • Bearbeiten von Rohstoffen nach vor­ge­ge­be­nen Verfahren und Rezepturen
 • Inbetriebnahme, Überwachung und Bedienung von Maschinen
 • Beurteilung von Roh- und Zusatzstoffen
 • Qualitätsbeurteilung von Fertigwaren
 • Dokumentation aller qua­li­täts­re­le­van­ten Daten

Ihr Profil:

 • Branchenkenntnisse von Vorteil
 • Gerne Ausbildung als Bäcker, Konditor, Koch, Süßwarentechnologe, Lebensmitteltechnologe
 • Quereinstieg mög­lich
 • Bewusstsein für die hohe Verantwortung, täg­lich mit hoch­wer­ti­gen Lebensmitteln umzu­ge­hen
 • Selbstständiges sowie detail­ge­nau­es Arbeiten
 • Bereitschaft, im 3-Schicht-Betrieb zu arbei­ten
 • Deutschkenntnisse, um sich im Team zu ver­stän­di­gen zu kön­nen
 • Flexibilität, Lernbereitschaft und Teamgeist

Unser Angebot:

 • Zukunftsorientierter Arbeitsplatz
 • Abwechslungsreiche und her­aus­for­dern­de Tätigkeit
 • Leistungsgerechte Vergütung mit den übli­chen Sozialleistungen
 • Teamorientierte Mitarbeiter in einem moder­nen Unternehmen

Jetzt bewerben!

Sie füh­len sich ange­spro­chen?

Das freut uns – viel­leicht ver­stär­ken Sie uns ja schon bald als Anlagenführer (m/w/d) in der Produktion im Bereich der Süßwarenherstellung!

Senden Sie uns bit­te Ihre aus­sa­ge­fä­hi­gen Bewerbungsunterlagen mit Angaben über Ihren frü­hest­mög­li­chen Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellungen zu.

Sulá GmbH
Frau Marion Frieler
Industriestraße 23 | 48629 Metelen| Germany
+49 (0) 25 56 / 93 94 18
m.frieler@ccicandy.de

Bitte laden Sie hier Ihr Anschreiben sowie Ihren Lebenslauf hoch (jpg|png|pdf, max. 10 MB). Wir drü­cken Ihnen die Daumen.

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genom­men und bestä­ti­ge dies mit dem Absenden der Nachricht. Ich stim­me zu, dass mei­ne Angaben und Daten zur Beantwortung mei­ner Anfrage elek­tro­nisch erho­ben und gespei­chert wer­den. Die Einwilligung kann ich jeder­zeit für die Zukunft wider­ru­fen.


*Pflichtfelder
Start je car­ri­è­re bij CCI

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Als onder­de­el van onze tech­ni­sche dienst zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

 

Storingsmonteur

(Locatie Hoorn, Vier-plo­e­gen­dienst)

Storingsmonteur

Wat je gaat doen

Als Storingsmonteur voer je samen met je collega’s tech­ni­sche werk­zaam­he­den uit aan alle instal­la­ties en machi­nes. Bij CCI zijn dit onder ande­re: kokers, giet­ma­chi­nes, ver­pak­kings­ma­chi­nes (volau­to­ma­tisch), lopen­de ban­den, pom­pen etc. Vandaag ver­help je een sto­ring en mor­gen ben je bezig met pre­ven­tief onder­houd. Dit alles in een drie plo­e­gen­dienst zodat de fabriek altijd door kan blij­ven draai­en. Door de diver­sit­eit aan tech­nie­ken, zowel elek­tro­tech­nisch als mecha­nisch, voel je je als een vis in het water. Je hebt een afwis­se­len­de baan en levert een belan­gri­jke bij­dra­ge aan het beha­len van de bedri­jfs­do­el­stel­lin­gen.

Wie wij zoeken

Een gemo­ti­veer­de mon­teur met een afge­ron­de MBO niveau 4 oplei­ding bij voor­keur rich­t­ing elek­tro­tech­niek of mecha­tro­ni­ca. Je hebt erva­ring met elek­trisch en mecha­nisch sto­rin­gen en het uit­voe­ren van pre­ven­tief onder­houd. Het is pret­tig als je ken­nis van Ultimo en van PLC-bes­tu­rings­sys­te­men hebt. Qua per­so­on­lijk­heid is het belan­gri­jk dat je zelf­stan­dig kunt wer­ken en actie onder­neemt wan­neer nodig. Je voelt je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het resultaat. Daarnaast werk je nauw­keu­rig en vol­gens plan­ning. In de voe­dings­mid­delen­bran­che is het zeer belan­gri­jk aan de ges­tel­de kwa­li­teits­ei­sen te vold­o­en, je ziet het belang hier­van, en draagt daarom zorg voor een scho­ne opge­ru­im­de werk­plek. Tenslotte is het belan­gri­jk dat je de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst en bij voor­keur 1 maart 2020 bij ons kunt star­ten.

Wat CCI jou biedt

Leuke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Standplaats is Hoorn.

Wij gaan de samenwerking aan

Wij ontvan­gen jouw CV en moti­va­tie graag voor 22 janu­ari 2020. Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan Suzanne Peters (HR Business Partner) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl. Wij zijn voor­ne­mens om op 28 en 29 janu­ari 2020 de eers­te gesprek­ken te laten plaats­vin­den. Mocht je ver­hin­derd zijn op een van deze dagen, geen pro­bleem. Wij horen het ech­ter wel graag zodat we hier op voor­hand reken­ing mee kun­nen hou­den.

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om bij CCI te komen wer­ken? We horen graag van je!

CCI B.V.
Suzanne Peters
HR Adviseur
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
Tel.: +31 (0) 229 25 14 00
Mob: +31 (0) 6 11 28 03 05
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld
AUSBILDUNG / PRAKTIKUM

BEI DEN GUMMIBÄRCHEN IN BOIZENBURG

FÜR 2020 SUCHEN WIR INTERESSIERTE UND ENGAGIERTE JUNGE LEUTE.

Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d

 • Zeitnahe Bereitstellung der von der Verpackung und Produktion benö­tig­ten Waren
 • Kommissionierung der Kundenlieferungen und Werksumlagerungen
 • WE-Buchungen, Umlagerungsbuchungen mit Scanner
 • Ausbildungszeit 3 Jahre

Anforderungen:
Wir wün­schen uns für alle Ausbildungsberufe eine gute Mittlere Reife.

Wir sind tarif­ge­bun­den und zah­len vie­le Sozialleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Beiträge zur tarif­li­chen Altersvorsorge, Fahrkosten zur Berufsschule und Verbundausbildung, freie Getränke, fri­sches Obst und vie­les mehr.

Jetzt bewerben!

Auf den Geschmack gekom­men? Wir freu­en uns auf dei­ne Bwerbung!

CCI Boizenburg/Elbe GmbH
Frau Sonja Natzke
Ringstrasse 3 | 19258 Boizenburg/Elbe | Germany
+49 (0) 3 88 47 / 3 82 59
s.natzke@ccicandy.de

Bitte laden Sie hier Ihr Anschreiben sowie Ihren Lebenslauf hoch (jpg|png|pdf, max. 10 MB). Wir drü­cken Ihnen die Daumen.

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genom­men und bestä­ti­ge dies mit dem Absenden der Nachricht. Ich stim­me zu, dass mei­ne Angaben und Daten zur Beantwortung mei­ner Anfrage elek­tro­nisch erho­ben und gespei­chert wer­den. Die Einwilligung kann ich jeder­zeit für die Zukunft wider­ru­fen.


*Pflichtfelder
Ausbildung / Praktikum

bei den Gummibärchen in Boizenburg

Für 2020 suchen wir inter­es­sier­te und enga­gier­te jun­ge Leute.

Mechatroniker m/w/d

 • Permanente Überwachung aller Einrichtungen sowie Störungssuche / Störungsbehebung an elek­tri­schen Anlagen im gesam­ten Betrieb (Produktion/Haustechnik)
 • Verbundausbildung mit dem Schweriner Ausbildungszentrum (SAZ)
 • Ausbildungszeit 3,5 Jahre

Anforderungen:
Wir wün­schen uns für alle Ausbildungsberufe eine gute Mittlere Reife.

Wir sind tarif­ge­bun­den und zah­len vie­le Sozialleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Beiträge zur tarif­li­chen Altersvorsorge, Fahrkosten zur Berufsschule und Verbundausbildung, freie Getränke, fri­sches Obst und vie­les mehr.

Jetzt bewerben!

Auf den Geschmack gekom­men? Wir freu­en uns auf dei­ne Bwerbung!

CCI Boizenburg/Elbe GmbH
Frau Sonja Natzke
Ringstrasse 3 | 19258 Boizenburg/Elbe | Germany
+49 (0) 3 88 47 / 3 82 59
s.natzke@ccicandy.de

Bitte laden Sie hier Ihr Anschreiben sowie Ihren Lebenslauf hoch (jpg|png|pdf, max. 10 MB). Wir drü­cken Ihnen die Daumen.

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genom­men und bestä­ti­ge dies mit dem Absenden der Nachricht. Ich stim­me zu, dass mei­ne Angaben und Daten zur Beantwortung mei­ner Anfrage elek­tro­nisch erho­ben und gespei­chert wer­den. Die Einwilligung kann ich jeder­zeit für die Zukunft wider­ru­fen.


*Pflichtfelder
Ausbildung / Praktikum

bei den Gummibärchen in Boizenburg

Für 2020 suchen wir inter­es­sier­te und enga­gier­te jun­ge Leute.

Süßwarentechnologe m/w/d

 • Qualitätskontrolle der ein­ge­setz­ten Roh- und Zusatzstoffe
 • Kennen ler­nen der Rezepturen und deren Umsetzung in der Produktion mit Hilfe von com­pu­ter­ge­steu­er­ten Anlagen und Maschinen
 • Bedienung und Überwachung der Anlagen und Maschinen, Beseitigung von Fehlerquellen und Einhaltung der Qualitätsstandards
 • Ausbildungszeit 3 Jahre

Die Ausbildung erfolgt in der Fachrichtung Zuckerwaren und fin­det in der Zentralfachschule der deut­schen Süßwarenwirtschaft in Solingen statt. http://www.zds-solingen.de/ Grundsätzlich besteht die Möglichkeit der Weiterbildung zum Industriemeister für Süßwarentechnik.

Anforderungen:
Wir wün­schen uns für alle Ausbildungsberufe eine gute Mittlere Reife.

Wir sind tarif­ge­bun­den und zah­len vie­le Sozialleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Beiträge zur tarif­li­chen Altersvorsorge, Fahrkosten zur Berufsschule und Verbundausbildung, freie Getränke, fri­sches Obst und vie­les mehr.

Jetzt bewerben!

Auf den Geschmack gekom­men? Wir freu­en uns auf dei­ne Bwerbung!

CCI Boizenburg/Elbe GmbH
Frau Sonja Natzke
Ringstrasse 3 | 19258 Boizenburg/Elbe | Germany
+49 (0) 3 88 47 / 3 82 59
s.natzke@ccicandy.de

Bitte laden Sie hier Ihr Anschreiben sowie Ihren Lebenslauf hoch (jpg|png|pdf, max. 10 MB). Wir drü­cken Ihnen die Daumen.

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genom­men und bestä­ti­ge dies mit dem Absenden der Nachricht. Ich stim­me zu, dass mei­ne Angaben und Daten zur Beantwortung mei­ner Anfrage elek­tro­nisch erho­ben und gespei­chert wer­den. Die Einwilligung kann ich jeder­zeit für die Zukunft wider­ru­fen.


*Pflichtfelder