Start je car­ri­è­re bij CCI

Wij zijn een ambi­ti­eu­ze, betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie en vol­gen de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit , in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len.

 

Momenteel zijn we voor de ves­ti­ging Drachten op zoek naar een:

Manager Accounting (32–40 uur)

Manager Accounting

Wat ga je doen?

Als Manager Accounting ben je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de finan­cië­le admi­nis­tra­tie (credi­teu­ren-, debi­teu­ren- en groot­boek)  voor de Nederlandse onderde­len van CCI. Naast het aan­stu­ren en coa­chen van het team (2 FTE) ben je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor, het bewa­ken, bor­gen en opti­ma­li­se­ren van de pro­ces­sen  en het zorg­dra­gen van manage­men­trap­por­ta­ges. Je stelt  jaarre­ken­in­gen op en neemt deel aan ver­be­ter­pro­jec­ten. Je weet de juis­te prio­rit­ei­ten te stel­len in de dage­li­jk­se hec­tiek en je hel­pt CCI, in het con­ti­nue ver­be­ter­pro­ces, de vol­gen­de ver­be­ter­stap te maken.  Binnen de orga­ni­sa­tie ben je dé vraag­baak voor collega’s van de afde­lin­gen bij finan­cië­le vra­gen.

Traken:

 • Draagt zorg voor alge­he­le bewa­king van de admi­nis­tra­tie, signa­leert afwi­jkin­gen ten opzich­te van het bud­get en neemt hierop actie ter bijstel­ling
 • Zorgt aan het eind van de peri­ode voor onder­lin­ge afstem­ming tus­sen de diver­se deel­ad­mi­nis­tra­ties
 • Zorgt voor een betrouw­ba­re inrich­t­ing van de admi­nis­tra­tie en admi­nis­tra­tie­ve pro­ces­sen en opti­ma­li­se­ert deze con­ti­nue om de effi­ci­en­cy in de ver­werking van tran­sac­ties te ver­ho­gen
 • Is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het opstel­len en vul­len van in- en exter­ne rap­por­ta­ges w.o. manage­ment rap­por­ta­ge, BTW en CBS rap­por­ta­ges
 • Geeft lei­ding aan mede­wer­kers van de admi­nis­tra­tie (credi­teu­ren, debi­teu­ren en groot­boek)
 • Coördineert de maand-, jaar­afs­lui­t­ing en de jaar­ein­de audit van de Groep
 • Stelt de gecon­so­lide­er­de jaarre­ken­ing van de Groep en de enkel­vou­di­ge jaarre­ken­ing van de moeder­maats­ch­ap­pij op
 • Diverse pro­jec­ten (pro­ces ver­be­te­ring) in samen­werking met ande­re afde­lin­gen (w.o. sales, logis­tiek, pro­duc­tie, inkoop etc)

 

Wat biedt CCI je? 

Binnen onze leu­ke, maar hec­ti­sche orga­ni­sa­tie houd je je hoofd koel en weet je de juis­te prio­rit­ei­ten te stel­len en ben je in staat uit te zoo­men. Je hebt snel inzicht in de inter­ne pro­ces­sen.
Bij voor­keur heb je eni­ge lei­ding­ge­ven­de erva­ring en je bent dan ook in staat samen met je team de ver­be­ter­stap­pen te nemen. Wegens o.a. de samen­werking met de Duitse loca­ties is het belan­gri­jk de Duitse en Engelse taal te beheer­sen. Daarnaast beschik je over uit­s­te­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den, werk je accu­r­aat en ben je pro-actief.
Je hebt een HBO oplei­ding afge­rond, bij­vo­or­beeld rich­t­ing accoun­tan­cy , bedri­jf­se­co­no­mie of SPD.

 

Wat biedt CCI je? 

Leuke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd.
En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring. 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.
Standplaats is Drachten.

Interesse?

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

Continental Candy Industries B.V.
Susanne Haas
De Bolder 40 | 9206 AN  Drachten | The Netherlands
+31 (0) 6 30 / 56 87 27
werken@ccicandy.nl

Bitte lade hier Dein Anschreiben sowie dei­nen Lebenslauf hoch. Wir drü­cken dir die Daumen.


*Pflichtfelder
Start je car­ri­è­re bij CCI

Momenteel zijn we voor de ves­ti­ging Hoorn op zoek naar een:

Teamleider

 

Teamleider

Wat ga je doen?

Samen wer­ken aan resultaat! Als Teamleider ben je een belan­gri­jke scha­kel in het suc­ces van je afde­ling en de plant. Je bent ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het rea­li­se­ren van de plan­ning (op tijd en vol­l­e­dig) bin­nen je afde­ling en plo­eg. Je werkt hard om samen met je team de gewens­te resul­ta­ten te berei­ken. Je ziet toe op een vei­li­ge, hygië­ni­sche en accu­ra­te werk­wi­j­ze in je team, je let op de juis­te kwa­li­teit van het werk en het pro­duct én je bent aan­spreekpunt voor de collega’s van onder­s­t­e­u­nen­de afde­lin­gen en ande­re plo­e­gen. Naast lei­ding­ge­ven aan  je team werk je mee aan de lijn. Je bent op ter­mi­jn inzet­baar op meer­de­re afde­lin­gen bin­nen CCI.

Je werkt in een plo­e­gen­dienst en rap­por­te­ert aan de Manager Operations

De belan­gri­jks­te taken zijn:

 • Leidinggeven aan, coa­chen, ont­wikke­len en moti­ve­ren van de mede­wer­kers
 • Het rea­li­se­ren van de pro­duc­tie­do­el­stel­lin­gen door het opti­maal inzet­ten van machine­be­zet­ting aan de hand van de plan­ning
 • Het ver­strek­ken en regis­tre­ren van de pro­duc­tie­ge­ge­vens
 • Het tij­dig signale­r­en en aan­ge­ven van afwi­jkin­gen en ver­sto­rin­gen
 • Het zor­gen voor de juis­t­heid, vol­l­e­dig­heid en tij­dig­heid van infor­ma­tie

Zoeken we jou?

Voor deze veelom­vat­ten­de en dyna­mi­sche func­tie zoe­ken we een kan­di­daat met een groot ver­ant­wo­or­de­li­jk­heids­ge­vo­el en een proac­tie­ve instel­ling die open staat voor de ver­de­re ont­wikke­ling van zich­z­elf en die van zijn/haar mede­wer­kers.

Je beschikt over MBO+/  HBO werk- en denk­ni­veau en werker­va­ring in de levens­mid­delen­bran­che. Daarnaast ben je actie­ge­richt, je houdt over­zicht en neemt de juis­te bes­lis­sin­gen. Je bent een team­s­pe­ler met een eigen mening en ide­eën die con­ti­nu op zoek is naar ver­be­te­ring.

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om bij CCI te komen wer­ken? We horen graag van je!

Continental Candy Industries B.V.
Susanne Haas
De Bolder 40 | 9206 AN  Drachten | The Netherlands
+31 (0) 6 30 / 56 87 27
werken@ccicandy.nl

Bitte lade hier Dein Anschreiben sowie dei­nen Lebenslauf hoch. Wir drü­cken dir die Daumen.


*Pflichtfelder
Start je car­ri­è­re bij CCI

Wij zijn een ambi­ti­eu­ze, betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie en vol­gen de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit , in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len.

 

Momenteel zijn we voor de ves­ti­ging Hoorn op zoek naar een:

 

HR Adviseur (32–40 uur)

HR Adviseur

Wat ga je doen?

In deze gene­ra­lis­ti­sche func­tie ben  je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het hele HR pro­ces. Van wer­ving en selec­tie tot en met uit­stroom van mede­wer­kers. Als HR Adviseur ben je advi­seur en spar­ring­part­ner voor de lei­ding­ge­ven­den van de loca­ties Hoorn, Drachten en Oosterwolde. Op de Nederlandse ves­ti­gin­gen wer­ken onge­veer 250 collega’s.

Je pakt pro­jec­ten op om de HR pro­ces­sen ver­der te auto­ma­ti­se­ren en opti­ma­li­se­ren. Actuele HR thema’s bij CCI zijn onder ande­re vita­li­teit en duurzame inzet­baar­heid, stra­te­gi­sche per­so­neels­plan­ning en lei­der­schap­sont­wikke­ling.

Op de loca­ties sluit je aan bij de over­leg­gen van het ope­ra­tioneel manage­ment team.

Wie ben jij?

In onze dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving is het nooit saai. Je houdt van de dyna­miek en hec­tiek van een pro­duc­tie­or­ga­ni­sa­tie en vin­dt het leuk te scha­ke­len met de diver­se collega’s bin­nen de plants. Je weet de orga­ni­sa­tie doel­stel­lin­gen te ver­ta­len naar HR doe­len. Je bent in staat pro­jec­ten op te zet­ten en indi­en nodig te lei­den. Prioriteren is voor jou geen pro­bleem. Je houdt over­zicht in com­ple­xe situa­ties. Je hebt erva­ring met het maken van ana­ly­ses en bent scherp op de kos­ten.

Je hebt een oplei­ding op mini­maal HBO niveau afge­rond, bij voor­keur rich­t­ing HRM.
Daarnaast heb je mini­maal 3 jaar werker­va­ring, bij voor­keur in een pro­duc­tie omge­ving. Je bent bereid om ook naar de loca­ties in Friesland te rei­zen. Je bent in bezit van een auto en rij­be­wijs.

Wat biedt CCI je? 

Persoonlijke ont­wikke­ling en door­gro­ei mogeli­jk­he­den bin­nen het HR team.
Een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring.
25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.
En natu­ur­li­jk, leu­ke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd.
Standplaats is Hoorn.

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je vóór 7 juni 2019. De eers­te gesprek­ken zijn gepland op 10, 11 en 12 juni.

Continental Candy Industries B.V.
Susanne Haas
De Bolder 40 | 9206 AN  Drachten | The Netherlands
+31 (0) 6 30 / 56 87 27
werken@ccicandy.nl

Bitte lade hier Dein Anschreiben sowie dei­nen Lebenslauf hoch. Wir drü­cken dir die Daumen.


*Pflichtfelder
So schmeckt Erfolg!

Zur Unterstützung unse­res Teams Technik suchen wir im Bereich der Schlosserei einen Industriemechaniker (m/w/d) mit Grundkenntnissen in der Elektrotechnik.

Industriemechaniker (m/w/d)

mit Grundkenntnissen in der Elektrotechnik

Ihre Aufgaben:

 • Wartung, Instandhaltung und Reparatur sämt­li­cher Produktions- und Verpackungsanlagen, sowie der Versorgungs- und Gebäudeeinrichtungen
 • Behebung von Störungen in der lau­fen­den Produktion
 • Begleitung und Instandsetzung bei Einbauten und Umbauten von Maschinen
 • Beachtung der Qualitäts-und Sicherheitsverfahren
 • Dokumentation aller rele­van­ten Daten
 • Mitarbeit an Verbesserungsprozessen

Wir erwar­ten von Ihnen:

 • Eine abge­schlos­se­ne Ausbildung als Industriemechaniker oder ver­gleich­ba­re Qualifikation
 • Gute Fachkenntnisse im Bereich Produktions- und Verpackungsmaschinen
 • Selbständige, ver­ant­wor­tungs­vol­le und struk­tu­rier­te Arbeitsweise
 • Leistungsbereitschaft und Flexibilität
 • Hohe Zuverlässigkeit und Sorgfalt sowie Qualitätsbewußtsein
 • Bereitschaft zur Schichtarbeit und Wochenendarbeit
 • Teamfähigkeit und gute kom­mu­ni­ka­ti­ve Eigenschaften
 • Sicherer Umgang mit MS Office Programmen

Unser Angebot:

 • Abwechslungsreiche und her­aus­for­dern­de Tätigkeit
 • Leistungsgerechte Vergütung
 • Teamorientierte Mitarbeiter in einem moder­nen Unternehmen

Jetzt bewerben!

Sie füh­len sich ange­spro­chen?

Das freut uns – viel­leicht ver­stär­ken Sie uns ja schon bald! Senden Sie uns bit­te Ihre aus­sa­ge­fä­hi­gen Bewerbungsunterlagen mit Angaben über Ihren frü­hest mög­li­chen Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellungen zu.

Sulá GmbH
Frau Marion Frieler
Industriestraße 23 | 48629 Metelen| Germany
+49 (0) 25 56 / 93 94 18
m.frieler@ccicandy.de

Please upload your cover app­li­ca­ti­on let­ter as well as your CV. We’re kee­ping our fin­gers crossed for you.


*requi­red field
Start je car­ri­è­re bij CCI

Voor onze loca­tie in Drachten/Oosterwolde zoe­ken we een Allround Monteur – Tweeploegendienst.

Allround Monteur

Wat ga je doen?
Als Allround Monteur voer je samen met je collega’s, tech­ni­sche werk­zaam­he­den uit aan de instal­la­ties en machi­nes. Bij CCI zijn dit onder ande­re: kokers, giet­ma­chi­nes, ver­pak­kings­ma­chi­nes, lopen­de ban­den, pom­pen etc. Vandaag ver­help je een sto­ring en mor­gen ben je bezig met pre­ven­tief onder­houd. Door de diver­sit­eit aan tech­nie­ken, zowel elek­tro­tech­nisch als mecha­nisch, voel je je als een vis in het water. Je hebt een afwis­se­len­de baan en levert een belan­gri­jke bij­dra­ge aan het beha­len van de bedri­jfs­do­el­stel­lin­gen.

Wie ben je?
Een gemo­ti­veer­de mon­teur met een afge­ron­de MBO niveau 4 oplei­ding rich­t­ing bij voor­keur elek­tro­tech­niek of mecha­tro­ni­ca. Je hebt erva­ring met elek­trisch en mecha­nisch sto­rin­gen en het uit­voe­ren van pre­ven­tief onder­houd. Je kunt zelf­stan­dig wer­ken en onder­neemt actie wan­neer nodig. Je voelt je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het resultaat. Je werkt nauw­keu­rig en vol­gens plan­ning. In de voe­dings­mid­delen­bran­che is het zeer belan­gri­jk aan de ges­tel­de kwa­li­teits­ei­sen te vold­o­en, je ziet het belang hier­van, en draagt daarom zorg voor een scho­ne opge­ru­im­de werk­plek.

 • MBO oplei­ding in de rich­t­ing elek­tro­tech­niek
 • Kennis van Ultimo (pré) ;
 • Goede com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den;
 • Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Goed zelf­stan­dig kun­nen wer­ken maar levert ook uit­s­te­ken­de team­pre­sta­ties;
 • Accuraat, initia­tiefri­jk, doe­ner, team­s­pe­ler, ambi­tieus

Wat biedt CCI je?
Een uit­da­gen­de func­tie, in een inter­na­tio­na­le, kleurri­jke wer­k­om­ge­ving waar per­so­on­lijke ont­wikke­ling gesti­mu­leerd wor­dt. We bie­den je goede pri­ma­i­re en secun­d­ai­re arbei­ds­vo­or­waar­den.

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om bij CCI te komen wer­ken? We horen graag van je!

Continental Candy Industries B.V.
Susanne Haas
De Bolder 40 | 9206 AN  Drachten | The Netherlands
+31 (0) 6 30 / 56 87 27
haas@ccicandy.nl

Bitte lade hier Dein Anschreiben sowie dei­nen Lebenslauf hoch. Wir drü­cken dir die Daumen.


*Pflichtfelder
Start je car­ri­è­re bij CCI

Momenteel zijn we voor de ves­ti­ging Hoorn op zoek naar een: QA Officer

QA Officer

Wat ga je doen?
De QA Customer Service Specialist is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor pro­duct manage­ment pro­jec­ten, kwa­li­teits­ma­nage­ment en klach­t­af­han­de­ling voor alle pro­duc­tie­lo­ca­ties. Je werkt onder ande­re nauw samen met de afde­lin­gen QA, QC en Commercie. Je zorgt voor snel­le en betrouw­ba­re infor­ma­tie­vo­or­zien­ing naar onze afne­mers. Bij inter­ne en exter­ne con­tac­ten maak je een gefun­de­er­de com­mer­cië­le en kwa­li­ta­tie­ve vertaals­lag.

Wie ben je?

 • Je hebt mini­maal een HBO oplei­ding voe­dings­mid­del­en­tech­no­lo­gie een of ver­ge­li­jk­ba­re oplei­ding;
 • Bij voor­keur erva­ring in een ver­ge­li­jk­ba­re func­tie in de levens­mid­delen­bran­che;
 • Kennis van kwa­li­teits­zorg­sys­te­men;
 • Goede beheer­sing van de Nederlandse en Engelse taal in word en geschrift, Duits is een pré;
 • Sterke com­mu­ni­ca­tie­ve en ana­ly­ti­sche vaar­dig­he­den;
 • Planmatig en resultaat­ge­rich­te instel­ling;
 • Grote mate van zelf­stan­dig­heid;
 • Een gezon­de dosis door­zet­tings­ver­mo­gen.

Wat biedt CCI je?
Het betreft een inte­rim part­ti­me func­tie (24–32 uur) met uit­zicht op per­ma­nen­te aan­stel­ling. Je rap­por­te­ert aan de Sales Director. Tijdens jouw intro­duc­tie­pro­gram­ma nemen we je mee in de wereld van CCI, we nemen een kijk­je in de fabriek en zor­gen dat je ken­nis op doet van de orga­ni­sa­tie en het pro­ces.

Je ontvangt een sala­ris, pas­send bij je ken­nis, kun­de en erva­ring. Je hebt 25 vakan­tie­da­gen (o.b.v. een full­time dienst­ver­band) en neemt deel aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

En natu­ur­li­jk, leu­ke collega’s, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. Kortom, wil je een veel­zij­di­ge baan waar je je han­den uit de mou­wen kan ste­ken, dan is dit een prach­ti­ge stap in jouw car­ri­è­re

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om bij CCI te komen wer­ken? We horen graag van je!

Continental Candy Industries B.V.
Susanne Haas
De Bolder 40 | 9206 AN  Drachten | The Netherlands
+31 (0) 6 30 / 56 87 27
haas@ccicandy.nl

Bitte lade hier Dein Anschreiben sowie dei­nen Lebenslauf hoch. Wir drü­cken dir die Daumen.


*Pflichtfelder
So schmeckt Erfolg!

Wir suchen zum nächst mög­li­chen Zeitpunkt mit Sitz in Metelen einen Financial Controller (m/w/d) für die zwei deut­schen Standorte der CCI-Gruppe
(Sulá GmbH und CCI Boizenburg/Elbe)

Financial Controller (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

 • Mitglied im loka­len OMT
 • Fachliche und dis­zi­pli­na­ri­sche Leitung der Abteilung Buchhaltung
 • Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen sowie Abwicklung sämt­li­cher Geschäftsvorfälle im Bereich der Kreditoren-; Debitoren- und Anlagenbuchhaltung nach HGB und Steuerrecht
 • Analyse von Finanzzahlen (Ergebnismessung und -steue­rung mit­tels KPIs und Kosten- und Leistungsrechnung)
 • Budgetplanung, Forecasts und Cash Management
 • Ansprechpartner für Berater, Wirtschafts- und Betriebsprüfer
 • Erstellen von inter­nen und exter­nen Statistiken, Präsentationen und Sonderaus-wer­tun­gen
 • Reporting an den Financial Director mit Sitz in Drachten
 • Implementierung neu­er Tools

Ihr Profil:

 • Abgeschlossenes betriebs­wirt­schaft­li­ches Studium mit Schwerpunkt Finanzen/Controlling
 • Mehrjährige und fun­dier­te Berufserfahrungen im Finanz-/Controllingbereich eines pro­du­zie­ren­den Unternehmens
 • Sicherheit bei der Verbuchung aller anfal­len­den Buchungsfälle
 • Verständnis der Funktionsweise von ERPSystemen im Zusammenspiel mit der Buchhaltung (IGF/Blending)
 • Erfahrung mit buch­hal­tungs­spe­zi­fi­schen Programmen ( idea­ler­wei­se IGF )
 • „Hands on-Mentalität“ sowie unter­neh­me­ri­sches Denken und Handeln
 • Ausgeprägtes ana­ly­tisch-kon­zep­tio­nel­les Denkvermögen
 • Vorliebe für fla­che Hierachien und prag­ma­ti­sche Lösungsansätze
 • IT-Afinität
 • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie gele­gent­li­che Reisebereitschaft

Wir bie­ten:

 • Abwechslungsreiche und her­aus­for­dern­de Tätigkeiten
 • Leistungsgerechte Vergütung
 • Teamorientierte Mitarbeiter in einem moder­nen Unternehmen

Jetzt bewerben!

Auf den Geschmack gekom­men? Wir freu­en uns auf Deine Bewerbungsunterlagen!

Sulá GmbH
Frau Marion Frieler
Industriestraße 23 | 48629 Metelen| Germany
+49 (0) 25 56 / 93 94 18
m.frieler@ccicandy.de

Bitte lade hier Dein Anschreiben sowie dei­nen Lebenslauf hoch. Wir drü­cken dir die Daumen.


*Pflichtfelder
So schmeckt Erfolg!

Wir suchen zum nächst­mög­li­chen Termin einen Leiter Betriebstechnik (m/w/d) in Boizenburg!

Leiter Betriebstechnik (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

 • Bewerten der OEE Daten und Erarbeitung von ent­spre­chen­den Maßnahmen
 • Fachliche und dis­zi­pli­na­ri­sche Führung der Mitarbeiter Technik
 • Planung der Capex Aufträge inkl. Erarbeiten des Budgets
 • Freigabe tech­ni­scher Bestellungen · Organisation von Wartungsarbeiten inkl. Ersatzteilmanagement
 • Koordination, Verhandlung und Organisation Arbeiten mit Dienstleistern/Fremdfirmen/Lieferanten/Anlagenhersteller
 • Zusammenarbeit mit Abteilungsleitern und Vermeidung/Reduzierung von Ausfallzeiten
 • Mitwirken bei der Einhaltung der Qualitätsstandards
 • Betreuung der Schlüssel- und Schließanlage sowie der Vorkläranlage
 • Einhaltung und Mitwirken beim Arbeits- und Brandschutz

Ihr Profil:

 • Ingenieur Maschinenbau/Industriemeister/Elektrotechnik oder Ausbildung als Mechatroniker/Industrieelektriker
 • mehr­jäh­ri­ger Berufserfahrung
 • Ausbildereignung
 • Führungs-, Organisations- und Teamfähigkeit

Wir bie­ten:
Wir sind tarif­ge­bun­den und zah­len vie­le Sozialleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Beiträge zur tarif­li­chen Altersvorsorge, freie Getränke, fri­sches Obst und vie­les mehr.

Jetzt bewerben!

Auf den Geschmack gekom­men? Wir freu­en uns auf dei­ne Bewerbung!

CCI Boizenburg/Elbe GmbH
Frau Sonja Natzke
Ringstrasse 3 | 19258 Boizenburg/Elbe | Germany
+31 (0) 6 30 / 56 87 27
038847 / 38259
s.natzke@ccicandy.de

Bitte lade hier Dein Anschreiben sowie dei­nen Lebenslauf hoch. Wir drü­cken dir die Daumen.


*Pflichtfelder
AUSBILDUNG / PRAKTIKUM

BEI DEN GUMMIBÄRCHEN IN BOIZENBURG

FÜR 2019 SUCHEN WIR INTERESSIERTE UND ENGAGIERTE JUNGE LEUTE.

Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d

 • Zeitnahe Bereitstellung der von der Verpackung und Produktion benö­tig­ten Waren
 • Kommissionierung der Kundenlieferungen und Werksumlagerungen
 • WE-Buchungen, Umlagerungsbuchungen mit Scanner
 • Ausbildungszeit 3 Jahre

Anforderungen:
Wir wün­schen uns für alle Ausbildungsberufe eine gute Mittlere Reife.

Wir sind tarif­ge­bun­den und zah­len vie­le Sozialleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Beiträge zur tarif­li­chen Altersvorsorge, Fahrkosten zur Berufsschule und Verbundausbildung, freie Getränke, fri­sches Obst und vie­les mehr.

Jetzt bewerben!

Auf den Geschmack gekom­men? Wir freu­en uns auf dei­ne Bwerbung!

CCI Boizenburg/Elbe GmbH
Frau Sonja Natzke
Ringstrasse 3 | 19258 Boizenburg/Elbe | Germany
+49 (0) 3 88 47 / 3 82 59
s.natzke@ccicandy.de

Bitte lade hier Dein Anschreiben sowie dei­nen Lebenslauf hoch. Wir drü­cken dir die Daumen.


*Pflichtfelder
Ausbildung / Praktikum

bei den Gummibärchen in Boizenburg

Für 2019 suchen wir inter­es­sier­te und enga­gier­te jun­ge Leute.

Mechatroniker m/w/d

 • Permanente Überwachung aller Einrichtungen sowie Störungssuche / Störungsbehebung an elek­tri­schen Anlagen im gesam­ten Betrieb (Produktion/Haustechnik)
 • Verbundausbildung mit dem Schweriner Ausbildungszentrum (SAZ)
 • Ausbildungszeit 3,5 Jahre

Anforderungen:
Wir wün­schen uns für alle Ausbildungsberufe eine gute Mittlere Reife.

Wir sind tarif­ge­bun­den und zah­len vie­le Sozialleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Beiträge zur tarif­li­chen Altersvorsorge, Fahrkosten zur Berufsschule und Verbundausbildung, freie Getränke, fri­sches Obst und vie­les mehr.

Jetzt bewerben!

Auf den Geschmack gekom­men? Wir freu­en uns auf dei­ne Bwerbung!

CCI Boizenburg/Elbe GmbH
Frau Sonja Natzke
Ringstrasse 3 | 19258 Boizenburg/Elbe | Germany
+49 (0) 3 88 47 / 3 82 59
s.natzke@ccicandy.de

Bitte lade hier Dein Anschreiben sowie dei­nen Lebenslauf hoch. Wir drü­cken dir die Daumen.


*Pflichtfelder