Start je car­ri­è­re bij CCI

Wij zijn een ambi­ti­eu­ze, betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie en vol­gen de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit , in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len.

 

Voor onze loca­tie in Drachten zoe­ken we een:

 

Commercieel Assistent (28–36 uur)

Commercieel Assistent

Locatie Drachten, 28 – 36  uur 

Wat ga je doen?

Als Commercieel Assistent ben jij ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de admi­nis­tra­tie­ve ver­werking ron­dom nieu­we klach­ten en bes­ta­an­de klan­ten. Je bent het eers­te aan­spreekpunt voor klan­ten. Daarnaast onder­s­t­eun je onze account­ma­na­ger door de com­mer­cië­le bin­nen­dienst activit­ei­ten goed te orga­ni­se­ren.

Taken:

 • Verantwoordelijk voor het onder­hou­den van klant­con­tac­ten inz­ake:
  • Operationele zaken;
  • Productmanagement;
  • Aanvragen van (pro­ef) mons­ters en ver­zen­ding;
  • Informatievoorziening klan­ten.
 • Het behe­ren en coör­di­ne­ren van pro­duc­t­ma­nage­ment pro­jec­ten;
 • Het onder­s­t­e­u­nen van de Accountmanagers, hier­toe maak je
  • Omzet/ afzet/ mar­ge rap­por­ta­ges;
  • Analyses van afwi­jkin­gen en ver­ko­o­pac­tivit­ei­ten;
  • Verbetervoorstellen;
  • Documenten en con­trac­t­be­heer;
  • Bijhouden van de Sales Forecast (Slim4);
  • Klachtenbeheer;
  • Voorbereiden van ver­gaderin­gen en orga­ni­se­ren van rei­zen;
  • Aanmaken en behe­ren debi­teu­ren in het ERP-sys­te­em.
 • Levert een actie­ve bij­dra­ge aan het con­ti­nue ver­be­ter­pro­ces, b.v. op het gebied van werkpro­ces­sen en auto­ma­ti­se­ring.
 • Draagt zorg voor inter­ne afstem­ming inz­ake com­mer­cië­le activit­ei­ten.

Wie ben je?

Binnen onze leu­ke, maar hec­ti­sche orga­ni­sa­tie houd je je hoofd koel en weet je de juis­te prio­rit­ei­ten te stel­len. Je hebt snel inzicht in com­mer­cië­le pro­ces­sen. Voor deze rol zoe­ken wij een col­le­ga die meer­de­re jaren erva­ring heeft met het (zelf­stan­dig) voe­ren van een com­mer­cië­le admi­nis­tra­tie in een pro­duc­tieom­ge­ving.

Daarnaast beschik je over uit­s­te­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den (in Nederlands en Engels). Beheersing van de Duitse taal is een pre. Je beschikt over goed inzicht in inter­ne- en exter­ne sta­ke­hol­ders en weet deze op de juis­te manier te benade­ren.

Je hebt mini­maal een afge­ron­de MBO oplei­ding als Commerciemedewerker (niveau 4). Ook star­ten­de HBO’ ers zijn wel­kom om te sol­li­ci­te­ren.

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI B.V.
Suzanne Peters
HR Adviseur
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
Tel.: +31 (0) 229 25 14 00
Mob: +31 (0) 6 11 28 03 05
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV. We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld