Start je car­ri­è­re bij CCI

Momenteel zijn we voor de ves­ti­ging Drachten op zoek naar een: QA Customer Service spe­cia­list.

QA Customer Service specialist (m/w/d)

Wat ga je doen?
De QA Customer Service Specialist is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor pro­duct manage­ment pro­jec­ten, kwa­li­teits­ma­nage­ment en klach­t­af­han­de­ling voor alle pro­duc­tie­lo­ca­ties. Je werkt onder ande­re nauw samen met de afde­lin­gen QA, QC en Commercie. Je zorgt voor snel­le en betrouw­ba­re infor­ma­tie­vo­or­zien­ing naar onze afne­mers. Bij inter­ne en exter­ne con­tac­ten maak je een gefun­de­er­de com­mer­cië­le en kwa­li­ta­tie­ve vertaals­lag.
De belan­gri­jks­te taken zijn:

 • Het coör­di­ne­ren van com­mer­cië­le kwa­li­ta­tie­ve infor­ma­tie ver­strek­king aan de afne­mers (beheer spe­ci­fi­ca­ties voor klan­ten)
 • Samen met de afde­ling com­mer­cie zorg­dra­gen voor een effec­tie­ve afhan­de­ling en rap­por­ta­ge van klach­ten en vra­gen (con­su­ment en afne­mer)
 • Borgen, invul­len en bewa­ken van pro­duc­t­ma­nage­ment
 • Verantwoordelijk voor con­tac­ten met onze afne­mers m.b.t. kwa­li­teit, levens­mid­de­len wet­ge­ving, voed­sel­vei­lig­heid en authen­ti­ci­teit
 • Initiëren van inter­ne ver­be­ter­pro­ces­sen
 • Volgen, toepas­sen en com­mu­ni­ce­ren van actue­le ont­wikke­lin­gen op het gebied van pro­duc­tie, kwa­li­teit en com­mer­cie

Wie ben je?

 • Je hebt mini­maal een HBO oplei­ding voe­dings­mid­del­en­tech­no­lo­gie een of ver­ge­li­jk­ba­re oplei­ding;
 • Bij voor­keur erva­ring in een ver­ge­li­jk­ba­re func­tie in de levens­mid­delen­bran­che;
 • Kennis van kwa­li­teits­zorg­sys­te­men;
 • Goede beheer­sing van de Nederlandse en Engelse taal in word en geschrift, Duits is een pré;
 • Sterke com­mu­ni­ca­tie­ve en ana­ly­ti­sche vaar­dig­he­den;

Wat biedt CCI je?
Het betreft een inte­rim part­ti­me func­tie (24–32 uur) met uit­zicht op per­ma­nen­te aan­stel­ling. Je rap­por­te­ert aan de Sales Director. Tijdens jouw intro­duc­tie­pro­gram­ma nemen we je mee in de wereld van CCI, we nemen een kijk­je in de fabriek en zor­gen dat je ken­nis op doet van de orga­ni­sa­tie en het pro­ces.

Je ontvangt een sala­ris, pas­send bij je ken­nis, kun­de en erva­ring. Je hebt 25 vakan­tie­da­gen (o.b.v. een full­time dienst­ver­band) en neemt deel aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

En natu­ur­li­jk, leu­ke collega’s, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. Kortom, wil je een veel­zij­di­ge baan waar je je han­den uit de mou­wen kan ste­ken, dan is dit een prach­ti­ge stap in jouw car­ri­è­re

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om bij CCI te komen wer­ken? We horen graag van je!

Continental Candy Industries B.V.
Susanne Haas
De Bolder 40 | 9206 AN  Drachten | The Netherlands
+31 (0) 6 30 / 56 87 27
haas@ccicandy.nl

Bitte lade hier Dein Anschreiben sowie dei­nen Lebenslauf hoch. Wir drü­cken dir die Daumen.


*Pflichtfelder