Start je car­ri­è­re bij CCI

We zijn zo vro­eg mogeli­jk op zoek naar een team­lei­der IT voor de twee Nederlandse loca­ties (Hoorn en Drachten) van de CCI Group.

Teamleider IT

Wat ga je doen?
Binnen de veel­zij­di­ge func­tie van Teamleider IT heb je 3 rol­len:

1. Leidinggevende:
Samen met 3 ande­re IT-collega’s zorg je er als Teamleider IT voor dat de collega’s van CCI in de 5 ves­ti­gin­gen in Nederland (3) en Duitsland (2) beschik­ken over goed wer­ken­de hard- en soft­ware, zodat zij zich kun­nen rich­ten op hun dage­li­jk­se werk­zaam­he­den. Je bent onder ande­re (eind)verantwoordelijk voor het inter­ne net­werk, de werk­sta­tions (ter­mi­nal-ser­ver), de ser­ver­ruim­tes, beheer van de Active Directory, Windows 10, Office 365 en de mobie­le tele­fo­nie van de collega’s.

Jij stu­urt, coacht en moti­veert bij de uit­voe­ring van beheer­ta­ken en pro­jec­t­ma­ti­ge werk­zaam­he­den. Bij inci­den­ten zorg jij snel voor een juis­te oplos­sing. Je bent de ver­bin­den­de scha­kel tus­sen orga­ni­sa­tie en IT.

2. IT Inkoper van hard- en soft­ware­diens­ten:
Je neemt actief een rol in het plan­nen, onder­hou­den en vervan­gen van IT-com­po­nen­ten rich­t­ing de orga­ni­sa­tie en de lever­an­ciers. Voor de exter­ne part­ners ben je het eers­te aan­spreekpunt. Je onder­houdt con­tac­ten met lever­an­ciers , houd je je bezig met Servicemanagement en bewaak je proac­tief de Service Level afs­pra­ken met de ver­schil­len­de IT-part­ners.

3. Projectleider:
CCI heeft een IT stra­te­gie en road­map. In het kader van pro­ces­ver­be­te­ring en ver­de­re auto­ma­ti­se­ring van bedri­jfspro­ces­sen doe je ver­be­ter­initia­tie­ven en werk je deze ver­der uit tot aan imple­men­ta­tie. Door je ver­bin­den­de rol naar de ande­re afde­lin­gen weet je wat er in de orga­ni­sa­tie speelt en waar de behoef­te ligt op IT gebied. Om goede ver­be­ter­voor­stel­len te maken zorg je dat je op de hoog­te bent van de laats­te IT ont­wikke­lin­gen. Naast het lei­den van pro­jec­ten draag je als advi­seur vanuit je exper­ti­se bij aan diver­se pro­jec­ten in de orga­ni­sa­tie.

Bedrijfscultuur en omge­ving
Binnen CCI heerst een infor­me­le werks­feer, waar­bij je wor­dt uit­ge­da­agd om het maxi­ma­le uit jez­elf te halen en je een bij­dra­ge kan leve­ren aan de ambi­tie van een inter­na­tio­naal bedri­jf.
Je rap­por­te­ert in deze func­tie aan de CFO, je bent het eers­te aan­spreekpunt vanuit IT voor het manage­ment team.

Je stand­plaats is in NL (veel­al in Hoorn en Drachten en soms in de Duitse ves­ti­gin­gen).

Wie ben je?

  • Je hebt mini­maal HBO/academisch werk- en denk­ni­veau. Een rele­vant HBO Informatica-diplo­ma is ver­eist. Daarnaast heb je IT ken­nis én werker­va­ring (mini­maal 3 jaar) opge­da­an.
  • Je kunt op tactisch/strategisch niveau den­ken, mede de IT road­map for­mu­le­ren, bent onder­ne­mend en je bezit ook uit­voeren­de kracht op ope­ra­tioneel niveau.
  • Je hebt pas­sie voor de klan­ten en IT.
  • Je bent een team play­er – je weet indi­vi­due­le kwa­li­tei­ten te waar­de­ren en samen te bren­gen tot een opti­maal func­tion­e­rend IT team.
  • Je kunt rich­t­ing en struc­tuur geven aan het IT team.
  • Je hebt de regie door het op ope­ra­tioneel niveau aan­stu­ren van exter­ne hard­ware- en soft­ware lever­an­ciers.
  • Je bezit goede com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en weet ande­ren te inspi­re­ren.
  • Je sti­mu­leert ope­ra­tio­nal excel­lence en stu­urt op door­lo­pen­de pre­sta­tie­ver­be­te­ring
  • Je bent mede aan­spreekpunt voor de busi­ness (van inven­ta­ri­se­ren wen­sen tot het esca­le­ren van issu­es)
  • Je bent bereid om te rei­zen bin­nen Nederland en Duitsland

Wat biedt CCI je?
Tijdens jouw intro­duc­tie­pro­gram­ma nemen we je mee in de wereld van CCI, we nemen een kijk­je in de fabrie­ken en stel­len je voor aan je collega’s.
Je ontvangt een sala­ris, pas­send bij je ken­nis, kun­de en erva­ring. Je hebt 25 vakan­tie­da­gen en neemt deel aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren. Uiteraard kri­jg je een tele­foon en lap­top en kun je gebruik maken van een lea­se­au­to.

En natu­ur­li­jk, leu­ke collega’s, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. Kortom, wil je een veel­zij­di­ge baan in de IT waar je je han­den uit de mou­wen kan ste­ken, dan is dit een prach­ti­ge stap in jouw car­ri­è­re

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om bij CCI te komen wer­ken? We horen graag van je!

Continental Candy Industries B.V.
Susanne Haas
De Bolder 40 | 9206 AN  Drachten | The Netherlands
+31 (0) 6 30 / 56 87 27
haas@ccicandy.nl

Bitte lade hier Dein Anschreiben sowie dei­nen Lebenslauf hoch. Wir drü­cken dir die Daumen.


*Pflichtfelder