Contact

Bent u op zoek naar een betrouw­ba­re part­ner voor de pro­duc­tie van uw eigen, pri­va­te brand sno­ep­go­ed? Vindt u een opti­ma­le prijs-pre­sta­tie ver­hou­ding, fle­xi­bi­li­teit en een kor­te time-to-mar­ket belan­gri­jk? Dan zijn wij de juis­te part­ner voor u. Onze spe­cia­lis­ten sta­an voor u kla­ar – we horen heel graag van u!

Laten we samen werken aan uw succes!

We ont­wikke­len waar­de­vol­le zoet­wa­ren­con­cep­ten die voor uw merk hét ver­schil maken.
Met onze focus op inno­va­tie en ver­nieu­wen­de oplos­sin­gen schep­pen we nieu­we mogeli­jk­he­den. Kom eens langs om te bespre­ken hoe we voor u een onder­schei­dend con­cur­ren­tie­vo­or­de­el op de markt kun­nen creë­ren.

We delen graag onze know­how met u!

Neem gerust contact met ons op


Ik heb de pri­va­cy­ver­kla­ring voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld

Locatie

E-mail: info@ccicandy.de

Telefoon: +31 (0) 88 – 69 51 101
Website: www.ccicandy.nl

CCI B.V.
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands

K.v.K Leeuwarden: 01058516
Company Registration Number: 01058516

Director: Alfred Attema, Jelbert Kramer