Hoe we wer­ken

Van recep­tont­wikke­ling, pro­duc­tie en ver­pak­king tot just-in-time leve­ring – CCI heeft alles in huis. Zo kun­nen we een con­stant hoge kwa­li­teit en betrouw­baar­heid garan­de­ren, in alle pro­ces­sen. Onze erva­ren spe­cia­lis­ten zor­gen voor een merk-spe­ci­fie­ke pro­duc­t­im­ple­men­ta­tie. Ontdek hoe een idee uit­gro­eit tot een suc­ces­vol pro­duct!

SALES & PRODUCT MANAGEMENT

INNOVATIE & ONTWIKKELING

PRODUCTIE

VERPAKKING

KWALITEITS MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN & LOGISTIEK

SALES & PRODUCTMANAGEMENT

SAMEN SUCCESVOL

Onze dyna­mi­sche en toe­ge­wij­de sales­te­ams in Duitsland en Nederland luis­te­ren graag naar uw wen­sen en ide­eën. Als lever­an­cier van pri­va­te labels, is samen­wer­ken voor ons heel van­z­elfspre­kend. Transparantie, com­mit­ment en betrouw­baar­heid vor­men de basis van onze part­nerships. Graag ont­wikke­len we, samen met u, een suc­ces­vol­le pro­duc­tran­ge. Op basis van con­su­men­ten­trends en markt­on­der­zo­eks­da­ta creë­ren we rele­van­te con­cep­ten op maat.

We plan­nen en coör­di­ne­ren pro­jec­ten van con­cept tot uit­voe­ring, tot en met de leve­ring op het afge­spro­ken tijds­tip. Zodat u kri­jgt wat wij heb­ben beloofd.

INNOVATIE & ONTWIKKELING

WETEN WAT CONSUMENTEN WILLEN

Geen toe­komst zon­der ont­wikke­ling en inno­va­tie! De wereld van zoet­wa­ren is dyna­misch: con­su­men­ten­behoef­ten veran­de­ren, de invlo­ed van ngo’s neemt toe, pro­duc­t­le­vens­cy­cli wor­den kor­ter en kor­ter, en bin­nen de pri­va­te labels vin­dt een ware revo­lu­tie plaats. Je snel kun­nen aan­pas­sen aan nieu­we ont­wikke­lin­gen is essen­tie­el. Wij moni­to­ren, tes­ten en advi­seren. We zien kan­sen en oplos­sin­gen voor het ont­wikke­len van daad­wer­ke­li­jk inno­va­tie­ve con­cep­ten, in nau­we samen­werking met onze klan­ten.

In onze twee test- en onder­zo­eks­la­bo­ra­to­ria in Nederland en Duitsland wer­ken onze hoog­ge­k­wa­li­fice­er­de experts en weten­sch­ap­pers elke dag aan nieu­we crea­ties. Dankzij hun know­how en erva­ring kun­nen wij in de kor­te ter­mi­jn- en toe­koms­ti­ge behoef­ten van con­su­men­ten en onze klan­ten voor­zi­en.

PRODUCTIE

PRODUCTIE KNOWHOW WAAR U OP KUNT VERTROUWEN

Niet alle­en de kwa­li­teit van het recept is cru­ciaal voor de pro­duc­tie van eer­s­te­klas sno­ep­go­ed, maar ook het pro­duc­tiepro­ces. We berei­ken de hoogs­te kwa­li­teit door het gebruik van sta­te-of-the-art tech­no­lo­gie, in com­bi­na­tie met effi­ci­ën­te pro­duc­tiepro­ces­sen.

In onze vijf pro­duc­tie­fa­ci­li­tei­ten bie­den we zowel kos­ten­lei­der­schap als inno­va­tie en fle­xi­bi­li­teit. Deze aan­pak is cru­ciaal voor ons suc­ces­vol­le port­fo­lio, met de bes­te prijs-kwa­li­teitver­hou­ding.

Onze fabrie­ken zijn uit­ge­rust met geau­to­ma­ti­se­er­de mix-, kook- en ver­pak­kings­in­stal­la­ties en -machi­nes, waar­mee we kun­nen vold­o­en aan de uite­en­lo­pen­de eisen en spe­ci­fi­ca­ties van ver­schil­len­de pro­duc­t­gro­epen, ver­pak­kings­so­or­ten en recep­ten. We gebrui­ken vier ver­schil­len­de pro­duc­tie­tech­nie­ken. Hieronder leest u er meer over.

Snoepjes met een bite

Om dra­gees te maken, gebrui­ken we een dra­ge­er-/coa­ting­pro­ces. Zo kun­nen we onein­dig veel ver­schil­len­de soor­ten maken. Onze popu­lai­re Jelly Beans, bij­vo­or­beeld, wor­den in kope­ren ketels gema­akt en gecoat met een kro­kant suikerlaag­je dat zorgt voor een crun­chy bite. Andere fruit gums wor­den gecoat met zure sui­ker, sui­ker­pa­rels of poeder.

Alle mogeli­jke vor­men

We kun­nen ons gums en jel­lies aller­lei vor­men geven, door depo­si­tie van de gom of gelei­mas­sa in voor­ge­vorm­de mal­len. Deze mal­len, gema­akt van mais­zet­meel, wor­den ook wel poeder­mal­len geno­emd. Eerst ont­wikke­len we een crea­tief idee voor een dui­de­li­jke, aantrek­ke­li­jke vorm voor de zoe­te gums en jel­lies. Vervolgens maken we met een 3D-pro­gram­ma teken­in­gen van die vor­men.

Voorafgaand aan de pro­duc­tie wor­den de poeder­mal­len gema­akt. Daarbij wor­den de gewens­te vor­men in het poeder geperst met behulp van gips- of alu­mi­ni­um stem­pels. Na ver­hit­ting wor­dt het vlo­eiba­re jel­ly- of drop­meng­sel door een spuit­kop (noz­z­le) in deze mal­len gego­ten. Na het droog- en rij­ping­spro­ces kri­jgen de vers gepro­du­ce­er­de sno­ep­jes hun stevi­ge con­sis­ten­tie. Nadat de sno­ep­jes zijn uit­ge­hard, wor­dt het mais­zet­meel ver­wij­derd door te zeven. Het kleurri­jke sno­ep­go­ed is nu (bij­na) kla­ar. Voor een glanz­en­de afwerking wor­dt het behan­deld met water­damp, plantaar­dig vet of bijen­was. Hiermee wor­dt ook voor­ko­men dat de sno­ep­jes aan elka­ar blij­ven kle­ven.

Het sno­ep is nu kla­ar om op de ver­pak­king­s­li­j­nen auto­ma­tisch gewo­gen en in zak­ken ver­pakt te wor­den.

Presteren onder druk

Snoep in drop, drop in sno­ep, drop op sno­ep of sno­ep op drop – al deze sma­ke­li­jke drop­va­ri­an­ten kun­nen we maken met de extru­sie-pro­duc­tie­tech­no­lo­gie.

Bij extru­sie wor­dt de vis­ceu­ze mas­sa onder hoge druk en bij hoge tem­pe­ra­tu­ren door zoge­he­ten schro­ef­per­sen (extru­ders) geperst. Tijdens dit pro­ces wor­dt zet­meel toe­ge­vo­egd, waar­door het meng­sel verand­ert in een homo­ge­ne gela­ti­ne­mas­sa, die ver­vol­gens als lan­ge stren­gen of stro­ken uit spe­ciaal gevorm­de spuit­kop­pen (noz­z­les) komt. Zo wor­den bij­vo­or­beeld drop­ve­ters of slak­ken gema­akt. Met bre­de­re stro­ken kun­nen we ook sno­ep­go­ed met sand­wich-ach­ti­ge lagen maken. Hiervoor wor­den tege­li­jker­tijd ver­schil­len­de meng­sels met kokos of fruits­ma­ken ver­werkt, door mid­del van co-extru­sie. Zodra ze uit de spuit­kop­pen komen, wor­den deze lagen onder druk bovenop elka­ar geperst en met een sni­jb­lad tot het gewens­te for­maat ges­ne­den.

Net als bij gums en jel­lies is de vol­gen­de stap in het pro­duc­tiepro­ces het dro­gen, waar­na het sno­ep­go­ed kan wor­den ver­pakt en kla­ar is om gepre­sen­te­erd te wor­den in uw win­kel­schap!

De scher­pe kant­jes eraf

Voor onze har­de sno­ep­jes gebrui­ken we uit­s­lui­tend giet­werk. In ver­ge­li­jking met sno­ep­go­ed dat wor­dt gema­akt met snij- of embossing/reliëftechnieken, heeft deze kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge pro­duc­tie­tech­niek het gro­te voor­de­el dat de sno­ep­jes een bijzon­der glad­de vorm heb­ben, zon­der scher­pe ran­den en hoe­ken.

Omdat dit sno­ep niet uit één streng wor­dt ges­ne­den, maar wor­dt gego­ten in klei­ne mal­len, heeft het een extre­em glad opperv­lak. Hierdoor biedt het de bes­te sno­ep-erva­ring en ziet het er aantrek­ke­li­jk uit.

Bij dit pro­duc­tiepro­ces wor­dt het hete, vlo­eiba­re sno­ep­meng­sel in de mal­len gego­ten. Nadat het sno­ep is afge­koeld, wor­dt het uit de mal­len geperst met behulp van cilin­dri­sche pin­nen. De har­de sno­ep­jes gaan dan door naar de ver­pak­king­s­li­jn, waar ze op ver­schil­len­de manie­ren ver­pakt kun­nen wor­den.

Deze giet­tech­no­lo­gie gebrui­ken we ook voor de pro­duc­tie van onze tof­fees. Vergelijkbaar met hoe onze har­de sno­ep­jes wor­den gema­akt, wor­dt het vooraf gekook­te vlo­eiba­re tof­fee­meng­sel met spuit­mon­den in indi­vi­due­le sili­co­nen­mal­len gego­ten.

VERPAKKING

EEN FEEST VOOR HET OOG

Snoepgoed beho­ort tot de pro­duc­t­gro­epen die sterk impuls-afhank­e­li­jk zijn. Sterker nog, in ruim 70% van de geval­len belandt sno­ep­go­ed spon­ta­an in het bood­sch­ap­pen­kar­ret­je van de con­su­ment. Daarom is het belan­gri­jk om te zor­gen voor een opval­len­de en aantrek­ke­li­jke pro­duc­t­pre­sen­ta­tie in de win­kel, die de aan­dacht van de con­su­ment trekt.

CCI onder­s­t­e­unt u actief bij het ont­wer­pen en imple­men­te­ren van uw ver­pak­king­s­ide­eën. Onze desi­gners wer­ken samen met u aan nieu­we ont­wer­pen die pas­sen bij uw merk. We kun­nen ook het druk­ken en pro­du­ce­ren van uw ver­pak­king verz­or­gen.

PAKKENDE OPLOSSINGEN!

Bij het kie­zen van de ver­pak­king is uiter­li­jk belan­gri­jk, maar ande­re cru­cia­le fac­to­ren zijn onder meer: behoud van pro­duc­t­kwa­li­teit, voed­sel­vei­lig­heid, pro­duc­t­be­scher­ming en vei­lig­heid tij­dens het trans­port.

Ook heel belan­gri­jk is dat de ver­pak­king con­su­men­ten alle aan­koo­pre­le­van­te en wet­te­li­jk ver­plich­te pro­duc­t­in­for­ma­tie biedt. De ingre­di­ën­ten­lijst, voe­dings­waar­de-infor­ma­tie en zelfs bewaar­in­st­ruc­ties – al deze infor­ma­tie kri­jgt u van onze QA-afde­ling en wor­dt bepaald in overeen­stem­ming met de geld­en­de voed­sel­ver­eis­ten en -wet­ge­ving.

Wat voor soort ver­pak­king heeft u nodig? We advi­seren u graag wel­ke ver­pak­king het meest geschikt is voor uw pro­duct. Dankzij onze fle­xi­be­le, geau­to­ma­ti­se­er­de pro­duc­tie­tech­no­lo­gie, kun­nen we ons snel aan­pas­sen aan aller­lei soor­ten ver­pak­kin­gen, indi­vi­due­le ver­pak­kings­groot­tes en ver­schil­len­de pro­duc­tei­sen.

KWALITEITSMANAGEMENT

TESTEN EN PROEVEN

Voordat een pro­duct in de win­kel ligt, moe­ten aller­lei con­tro­lep­un­ten en wet­te­li­jke eisen wor­den gecheckt. Wij waar­bor­gen de pro­duc­t­kwa­li­teit in de hele pro­ces­ke­ten. We doen dat door zorg­vul­dig te moni­to­ren: inclu­sief ana­ly­ti­sche en sen­so­ri­sche con­tro­les van inko­men­de pro­duc­ten en grond­stof­fen, con­tro­les tij­dens het pro­ces en con­tro­les van uit­ga­an­de pro­duc­ten. Een con­stan­te kwa­li­teit wor­dt ook gewaar­borgd door stren­ge vei­lig­heids- en hygië­ne­voor­schrif­ten, regel­ma­ti­ge hygiëne­con­tro­les, trai­ning van onze mede­wer­kers door exter­ne spe­cia­lis­ten en zelf-moni­to­ring via inter­ne audits. We sta­an borg voor de cor­rec­te spe­ci­fi­ca­ties, ver­ko­op­baar­heid, pro­duc­t­vei­lig­heid en onbe­ris­pe­li­jke kwa­li­teit van al onze pro­duc­ten.

We laten onze pro­duc­ten regel­ma­tig tes­ten door onaf­hank­e­li­jke labo­ra­to­ria. Dit garan­de­ert dat u altijd kunt vertrou­wen op een con­sis­tent hoge kwa­li­teit. Onze kwa­li­teits­ga­ran­tie wor­dt regel­ma­tig beves­tigd door tal van onaf­hank­e­li­jke en exter­ne cer­ti­fi­ce­rin­gen, zoals IFS (International Food Standard) en BRC (British Retail Consortium).

Voor onze jaren­lan­ge, con­ti­nue kwa­li­teit heb­ben we ook pri­j­zen ontvan­gen van de DLG (German Agricultural Society). Onze pro­duc­ten win­nen regel­ma­tig gou­den en zil­ve­ren awards.

We gaan zorg­vul­dig om met het milieu. Duurzaamheid is essen­tie­el voor ons als voed­sel­pro­du­cent. We gebrui­ken grond­stof­fen uit duurz­aam gepro­du­ce­er­de palmo­lie (RSPO), cacao en cho­co­la­de (UTZ, Fair Trade). Bovendien gebrui­ken we duurzame ver­pak­kin­gen die vold­o­en aan de eisen van de Forest Stewardship Council (FSC).

We wer­ken ook voort­du­rend aan het terug­drin­gen van onze CO2 foot­print in het pro­duc­tiepro­ces. We doen dat door effec­tief ener­gie­be­heer en door het invoe­ren van ener­gie-effi­ci­ën­te tech­no­lo­gie­ën, zoals de pro­duc­tie van gas uit ons eigen afval in een bio­gas­tank, en door het gebruik van zon­ne-ener­gie in onze fabrie­ken.

We vin­den het belan­gri­jk om goed te zor­gen voor de mensen die met en voor ons wer­ken en die we bedie­nen. De gezond­heid en vei­lig­heid van onze collega’s is onze hoogs­te prio­rit­eit. We wil­len dat al onze collega’s, iede­re dag weer, gezond naar huis kun­nen. We wer­ken hier­a­an door te vold­o­en aan alle wet­te­li­jke ver­eis­ten, door coa­ching en trai­ning en door te zor­gen dat onze appa­ra­tuur en mate­ria­len vold­o­en aan alle hui­di­ge en toe­koms­ti­ge nor­men.

SUPPLY CHAIN & LOGISTIEK

WIJ LEVEREN WAT WE BELOVEN – OP TIJD EN VOLLEDIG 

We delen zoe­te momen­ten met con­su­men­ten in ruim 30 lan­den wereld­wijd.

Voor u, als klant, is de opti­ma­le beschik­baar­heid van onze zoet­wa­ren cru­ciaal.

Met intel­li­gent sup­ply chain manage­ment zor­gen wij voor con­ti­n­uï­teit in de leve­ring van grond­stof­fen, kos­ten­ef­fec­tief voor­raad­be­heer en een effi­ci­ën­te goederen­stroom. Dankzij de moderns­te goederen­be­heer- en logis­tie­ke sys­te­men en nau­we samen­werking met too­na­an­ge­ven­de expe­di­teurs, kun­nen wij kor­te lever­tij­den, een effec­tief order-to-cash pro­ces, een hoge leve­ringsca­pa­ci­teit en een hoge pro­duc­t­kwa­li­teit garan­de­ren.

Voorraden en leve­rin­gen van uw pri­va­te brand zoet­wa­ren wor­den zorg­vul­dig afge­stemd met uw goederen­be­heer­sys­te­em en naad­loos inge­past in uw sup­ply chain, op een just-in-time basis. Een accu­ra­te sales­vo­lu­meplan­ning waar­borgt daar­bij de con­stan­te beschik­baar­heid van uw pro­duc­ten. Ook zor­gen wij voor een effi­ci­ën­te ver­zen­ding om de kos­ten laag te hou­den.

Kortom, betrouw­ba­re leve­rin­gen, op tijd en in de afge­spro­ken hoeveel­he­den, op uw adres!