Vacature

Wij zijn CCI. Samen met zo’n 300 collega’s wil­len we graag zo veel mogeli­jk zoe­te momen­ten delen met onze klan­ten en con­su­men­ten. Dat doen we door het ont­wikke­len en pro­du­ce­ren van sui­ker­vrij, sui­ker­arm en vegan sno­ep­go­ed, en met ons bre­de assor­ti­ment tra­di­tio­ne­le zoet­waren. We pro­du­ce­ren onze sno­ep­jes in vier fab­rie­ken in Duitsland en Nederland, voor een breed inter­na­tio­naal klantenbestand.

Sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om onze heer­li­j­ke zoet­waren te pro­du­ce­ren zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

Operator Inpak C

Wat je gaat doen 

In Hoorn werkt een des­kun­dig en zelf­stan­dig team van 25 mede­wer­kers aan onze heer­li­j­ke Engelse Drop. Het half­fa­b­ri­caat wor­dt ver­vol­gens in een ver­scho­ven dag­dienst met 4 inpa­kli­j­nen ingepakt.

Samen met je collega’s zorg je voor een opti­ma­le out­put van de inpak machi­nes. Je bent o.a. ver­ant­wo­or­de­li­jk voor je eigen lijn(en) en machine(s). Je bouwt je lijn om en stelt hem zorg­vul­dig af om het juis­te pro­duct te kun­nen draai­en. Om goed te kun­nen pro­du­ce­ren is samen­werking belan­gri­jk, je vin­dt het leuk je collega’s te bege­lei­den, uit­leg te geven en aan te stu­ren indi­en nodig.

Omdat wij alle­en de hoogst haal­ba­re kwa­li­teit aan onze klan­ten leve­ren heb je een scherp oog voor hygië­ne en kwa­li­teit. Je con­tro­leert regel­ma­tig het pro­duct, de ver­pak­king­s­ma­te­ria­len en de kwa­li­teit van het ein­d­pro­duct. Ook zorg je ervoor dat admi­nis­tra­tief alles op rol­let­jes loo­pt, je checkt op kwa­li­teit en kwan­ti­t­eit en vult de bij­beho­ren­de con­tro­le­l­ijs­ten in, con­form procedures.

Wie wij zoeken 

Je hebt eni­ge werker­va­ring bin­nen een pro­duc­tieom­ge­ving, als ope­ra­tor of op ver­geli­jk­ba­re inpa­kli­j­nen. Je bent leer­gie­rig en staat open voor feed­back. Je kunt struc­tuur aan­bren­gen in je werk en houdt secuur lijs­ten bij. Daarnaast denk je voo­ruit, zet je bij­vo­or­beeld vast de vol­gen­de order kla­ar of denk je mee met collega’s hoe het slim­mer en snel­ler kan. Tenslotte lever je een actie­ve bij­dra­ge aan het con­ti­nue ver­be­te­ren van het werkproces.

Wat CCI jou biedt 

CCI biedt jou een oplei­dingstra­ject tot vol­waar­dig Operator C op onze afde­ling Inpak. Het oplei­dingstra­ject voor Operator Inpak C duurt onge­ve­er een jaar. Daarnaast bie­den wij jou:

- Een full­time dienst­ver­band voor bepaal­de tijd van één jaar, met daar­na de kans op een con­tract voor onbe­paal­de tijd;

- Salaris con­form cao-zoet­waren schaal 5 met een mini­mum van € 2280,- per maand en een maxi­mum van € 2600,- per maand,

- Een onre­gel­ma­tig­heid­stoes­lag con­form cao, op dit moment wor­dt gewerkt tus­sen 06:00–22:00;

- Een vakan­tietoes­lag van 8% over je bruto jaarsalaris;

- Deelname aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Hoorn
Femke Bruggen
Protonweg 5 |  1627 LD Hoorn | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

  Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

  Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


  *ver­plicht veld
  Vacature

  Wij zijn CCI. Samen met zo’n 275 collega’s wil­len we graag zo veel mogeli­jk zoe­te momen­ten delen met onze klan­ten en con­su­men­ten. Dat doen we door het ont­wikke­len en pro­du­ce­ren van sui­ker­vrij, sui­ker­arm en vegan sno­ep­go­ed, en met ons bre­de assor­ti­ment tra­di­tio­ne­le zoet­waren. We pro­du­ce­ren onze sno­ep­jes in vier fab­rie­ken in Duitsland en Nederland, voor een breed inter­na­tio­naal klantenbestand.

   

  CCI; sharing sweet moments!

  Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om de kokerij naar vol­l­e­dig­heid te kun­nen bedie­nen, zoe­ken we een col­le­ga in de rol van;

  Operator Bereiding C  – 2 ploegendienst

  Wat je gaat doen 

  Het is jouw taak om de kokerij te bedie­nen. Omdat wij alle­en de hoogst haal­ba­re kwa­li­teit aan onze klan­ten leve­ren heb je een scherp oog voor hygië­ne en kwa­li­teit. Je con­tro­leert regel­ma­tig de spe­ci­fi­ca­ties en de recep­tuur, het half­fa­b­ri­caat en de kwa­li­teit van het ein­d­pro­duct. Naast het koken zelf, ben je ook ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de gehe­le voor­be­rei­ding. Daarnaast pro­du­ceer je zoda­nig dat de machi­nes goed blij­ven wer­ken en scha­des wor­den voor­ko­men. Je voert klei­ne smeer- en onder­houds­werk­zaam­he­den uit. Ook lever je een actie­ve bij­dra­ge aan de ver­be­te­ring van hygiëne‑, vei­lig­heid en het pro­ces op de afde­ling. Tenslotte zorg je er voor dat admi­nis­tra­tief alles op rol­let­jes loo­pt, je checkt op kwa­li­teit en kwan­ti­t­eit en vult de bij­beho­ren­de con­tro­le­l­ijs­ten in, con­form procedures.

  Wie wij zoeken 

  Je bent leer­gie­rig en staat open voor feed­back. Daarnaast denk je voo­ruit, zet je bij­vo­or­beeld vast de vol­gen­de order kla­ar of denk je mee met collega’s hoe het slim­mer en snel­ler kan. Je werkt gest­ruc­tu­re­erd en houdt secuur lijs­ten bij. Je hebt een voor­beeld rol en bent niet bang om collega’s aan te spre­ken wan­neer zij het werk nog beter kun­nen uit­voe­ren. Met deze werk­men­ta­li­teit en fle­xi­be­le instel­ling zorg jij dat het werk af komt. Tenslotte lever je een actie­ve bij­dra­ge aan het con­ti­nue ver­be­te­ren van het werkproces.

  Wat CCI jou biedt 

  Je kri­jgt een uit­da­gen­de func­tie waa­rin CCI jou het eers­te jaar zal oplei­den tot Operator Bereiding C, zodat je hier vele jaren met ple­zier kan wer­ken. Daarnaast bie­den we jou een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaardeerd !

  En natu­ur­li­jk ont­vang je een goed sala­ris vol­gens de CAO Zoetwaren tus­sen de €2300,- en €2800,- pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

  Wij gaan de samenwerking aan!

  Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We zien graag je CV en moti­va­tie tegemoet!

  CCI  Oosterwolde 
  Femke Bruggen – HR officer
  Houtwal 25 | 8431EX Oosterwolde | The Netherlands
  werken@ccicandy.nl

   Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

   Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


   *ver­plicht veld
   Vacature

   Wij zijn CCI 

   Samen met zo’n 300 collega’s stre­ven wij onze mis­sie “Smile, Share & Care” na. Dit doen we door het ont­wikke­len, pro­du­ce­ren en ver­mark­ten van een breed assor­ti­ment sno­ep­jes en drop­jes, die we maken in onze 4 fab­rie­ken in Nederland en Duitsland.

    

   Ons assor­ti­ment bestaat voor een groot deel uit Vegan en sui­ker­vri­je pro­duc­ten, waar­mee wij aans­lui­ten bij hui­di­ge trends en toe­koms­ti­ge ontwikkelingen.

    

   Made to smi­le, share & care!

    

   Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve collega’s. Werk jij mee aan het keten­ge­richt inko­pen, waa­rin we op een duurzame wij­ze de juis­te kwa­li­teit mate­ria­len (grond­stof­fen, ver­pak­kin­gen en ener­gie) ver­kri­j­gen? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Als spe­cia­list op sourcing (inkoop) gebied zijn wij op zoek naar jou!

   Junior Sourcing Manager

   Wat je gaat doen 

   Als Junior Sourcing Manager ben jij ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het onder­s­te­u­nen van de Sourcing Manager in de breeds­te zin van het woord.

   Je bouwt samen met onze Supply Chain collega’s aan het ver­kri­j­gen en vast­leg­gen van data, die jij nodig hebt om onze sourcing en inkoop te laten aans­lui­ten bij de stra­te­gi­sche rich­t­ing van ons bedri­jf. Door mid­del van ana­ly­ses ben je samen met de Sourcing Manager in staat om de diver­se plan­nen en part­ners­hips met lever­an­ciers vorm te geven, en ver­der voo­ruit te kij­ken. Dit alles met ster­ke focus op digi­ta­li­se­ring en onder­s­te­u­ning vanuit Power BI. Je bent deels actief in de voor­be­rei­ding en ana­ly­se fase van het inko­opp­ro­ces en daar­n­aast ook aan­we­zig bij de gesprek­ken en bes­luit­vor­ming met onze lever­an­ciers. In de dage­li­jk­se prak­ti­jk zul je veel con­ta­ct heb­ben met lever­an­ciers en je sup­ply chain collega’s over ope­ra­tio­ne­le zaken als bij­vo­or­beeld leve­rin­gen en forecasting.

   Wie wij zoeken 

   • Jij bent iemand die gest­ruc­tu­re­erd, nauw­keu­rig en plan­ma­tig werkt.
   • Jij hebt een open per­so­on­lijk­heid en bent com­mu­ni­ca­tief vaardig.
   • Je hebt een inkoop of sup­ply chain gere­la­te­er­de oplei­ding afgerond.
   • Je hebt een voor­lief­de voor digi­ta­li­se­ring en denkt vanuit processen.
   • De Engelse taal een ver­eis­te en de Duits taal een pré.
   • We zoe­ken een col­le­ga die pro-actief is en bru­ist van de ideeën!
   • Je hebt een HBO of WO stu­die afge­rond, of hebt door een aan­tal jaren werker­va­ring dit werk- en denkniveau.

     

   Wat CCI jou biedt 

   Het Sourcing team ope­re­ert vanuit onze ves­ti­ging in Drachten (stand­plaats) en bestaat naast jou, als Junior Sourcing Manager, uit een Sourcing Manager en de CEO. Dit alles vanuit een nau­we samen­werking met Supply Chain Management. Met dit team dra­gen we bij aan onze orga­ni­sa­tie­do­el­stel­lin­gen, waar sourcing een belan­gri­j­ke rol in speelt.

   Uiteraard bie­den we jou leu­ke collega’s, een goe­de werks­feer en een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaardeerd!

   Je ont­vangt een goed sala­ris con­form de zoet­waren CAO, pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Daarnaast bie­den wij 25 vakan­tie­da­gen op full­time basis en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

   Wij gaan de samenwerking aan!

   Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je! Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan:

   CCI  Drachten
   Suzanne Peters ( HR Manager)
   De Bolder 40 |  9206 AN Drachten | The Netherlands
   werken@ccicandy.nl

    Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

    Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


    *ver­plicht veld
    Vacature

    sharing sweet moments!

    Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om onze heer­li­j­ke zoet­waren te pro­du­ce­ren zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

    Operator Bereiding B

    Wat je gaat doen 

    Je gaat aan de slag als Operator Bereiding B in onze Engelse Drop fab­riek. Samen met je collega’s ben je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het pro­du­ce­ren van al onze Engelse drop. Aan deze pro­duc­tie­li­jn zijn drie werk­plek­ken, Deeg&Drop, de Extrusie en de Haklijn. Om je zo breed mogeli­jk in te zet­ten bin­nen de orga­ni­sa­tie, lei­den we je zo op dat je op meer­de­re plek­ken inzet­baar bent op de afdeling.

    Op de Deeg&Drop posi­tie ben je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het kook­pro­ces van de sno­ep. Je stelt de machi­nes in, con­tro­leert de kook­sels en checkt bij je collega’s of het half­fa­b­ri­caat goed is. Op de Extrusie posi­tie bouw je samen met je collega’s de lijn om en zorgt ervoor dat de machi­nes goed zijn inge­steld zodat je het juis­te pro­duct kunt draai­en. In dit pro­ces is het van belang dat je goed kan samen­wer­ken met je collega’s en iedereen dui­de­li­j­ke taken afspreekt omdat je het scha­kelpunt bent aan de lijn. Bij de Haklijn zorg je voor een logis­tie­ke afhan­de­ling en ver­help je even­tue­le sto­rin­gen, in samen­werking met de Technische Dienst wan­neer dit nodig is.

    Omdat wij alle­en de hoogst haal­ba­re kwa­li­teit aan de klan­ten leve­ren heb jij een scherp oog voor hygië­ne en kwa­li­teit. Je con­tro­leert regel­ma­tig het pro­duct. Je bent niet alle­en ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de pro­duc­tie, maar je levert ook een actie­ve bij­dra­ge aan de hand­ha­ving en ver­be­te­ring van hygiëne‑, milieu- en arb­ozorg op de afde­ling. Ook zorg je ervoor dat admi­nis­tra­tief alles op rol­let­jes loo­pt, je checkt op kwa­li­teit en kwan­ti­t­eit en vult de bij­beho­ren­de con­tro­le­l­ijs­ten, con­form de pro­ce­du­res, in. Als je vra­gen hebt of ergens tegen aan­loo­pt kun je terecht bij je collega’s of de Operations Manager.

    Naast je eigen werk­zaam­he­den op de afde­ling berei­ding, sta je altijd open om je collega’s op de ande­re afde­lin­gen te hel­pen. Met zo’n 25 team­le­den in de fab­riek zor­gen jul­lie er voor dat het werk af komt. Een fle­xi­be­le hou­ding is daarom van belangrijk.

    Wie wij zoeken 

    Je beschikt mini­maal over MBO werk- en denk­ni­veau (3/4) en eni­ge erva­ring in de voe­dings­mid­delen­in­dus­trie. Je bent proac­tief, kunt zelf­stan­dig en nauw­keu­rig wer­ken en je hebt tech­ni­sche ken­nis. Daarnaast sta je open voor feed­back en denk je mee over het con­ti­nu ver­be­te­ren van het werk­pro­ces. Daarbij toon je een actie­ve hou­ding en ben je ook niet bang collega’s aan te spre­ken wan­neer zij het werk beter of effi­ciën­ter zou­den kun­nen uitvoeren.

    Wat CCI jou biedt 

    CCI biedt jou een oplei­dingstra­ject tot vol­waar­dig Operator B op onze afde­ling berei­ding. Het oplei­dingstra­ject voor Operator B duurt onge­ve­er een jaar. Daarnaast bie­den wij jou:

    - Een full­time dienst­ver­band voor bepaal­de tijd van één jaar, met daar­na de kans op een con­tract voor onbe­paal­de tijd;

    - Salaris con­form cao-zoet­waren schaal 5 met een mini­mum van € 2212,- per maand en een maxi­mum van € 2705,- per maand, waar­bij je door kan stromen naar schaal 6;

    - Een onre­gel­ma­tig­heid­stoes­lag con­form cao, op dit moment wor­dt gewerkt tus­sen 05:00–18:00;

    - Een vakan­tietoes­lag van 8% over je bruto jaarsalaris;

    - Deelname aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

    Wij gaan de samenwerking aan!

    Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

    CCI Hoorn
    Femke Bruggen
    Protonweg 5 |  1627 LD Hoorn | The Netherlands
    werken@ccicandy.nl

     Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

     Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


     *ver­plicht veld
     Vacature

      

     In opdracht van CCI Candy in Drachten is Wierenga & De Graaf op zoek naar en mensgerichte en communicatief vaardige

     Shiftleader – 3 ploegendienst

     Wat wor­dt jouw opdracht

     Jij zorgt er voor dat de doel­stel­lin­gen van de pro­duc­tie en inpak bin­nen jouw shift wor­den behaald. Dit doe je door aan­we­zig te zijn op de werkv­lo­er en daar het ver­schil te maken. Indien er obsta­kels of pro­ble­men zijn haal je deze infor­ma­tie op bij de 1e ope­ra­tors en ver­help je ze. Hiervoor scha­kel je bij­vo­or­beeld de tech­ni­sche dienst in, de kwa­li­teitsaf­de­ling of stem je plan­nings­wi­j­zi­gin­gen af met de Operations Manager.

     Jij bent er voor jouw team! Dit doe je door con­ti­nue te moti­ve­ren, instrue­ren en onder­s­te­u­nen. Hiervoor zet je ver­schil­len­de per­so­neels­in­stru­men­ten in zoals oplei­dings­plan­nen, voer je ont­wikke­ling- en func­tio­n­e­rings­ge­sprek­ken en bege­leid je collega’s die door ziek­te niet kun­nen wer­ken. Hierin word je onder­s­teund door de HR offi­cer. Binnen jouw team val­len tus­sen de 15 tot 20 mede­wer­kers en 10 tot 15 uitzendkrachten.

     Daarnaast bes­teed je een deel van jouw tijd aan het door­voe­ren van ver­be­te­rin­gen. Je ana­ly­se­ert productie/inpak cij­fers, komt met ver­be­ter­voor­stel­len en rap­por­te­ert de resul­ta­ten. Tenslotte ben je een klein gedeel­te van jouw tijd kwijt op kan­toor aan admi­nis­tra­tie­ve werk­zaam­he­den, zoals het ver­wer­ken van pro­duc­tie­or­ders, ana­ly­se­ren van ren­de­men­ten en het ver­wer­ken van de tijd- en uren registratie.

     Beschik jij over

     • Afgeronde MBO 4 of HBO opleiding
     • LEAN oplei­ding is pre
     • Ervaring met ERP pak­ket­ten, bij voor­keur exact

     Jouw kwa­li­tei­ten en persoonlijkheid

     • Jij bent een erva­ren faci­li­ter­end leider;
     • Je hebt tech­nisch inzicht;
     • Je kunt collega’s inspi­re­ren en motiveren 
     • Je beheerst alle pak­ket­ten bin­nen Microsoft Office en vold­o­en­de com­pu­ter vaardigheden;
     • Je hebt erva­ring met ERP pak­ket­ten, bij voor­keur Exact;
     • Je hebt mini­maal MBO 4 werk- en denkniveau;
     • Een afge­ron­de LEAN oplei­ding of ver­geli­jk­ba­re cur­sus, of staat open om dit te doen.

     Een mooie kans om me te groei­en in onze toe­komstvi­sie, waa­rin onze con­su­men­ten en afne­mers, duurz­aam­heid en het CCI team cen­traal sta­an. Jouw erva­rin­gen en ideeën kri­j­gen volop de ruim­te om in de prak­ti­jk gebracht te gaan wor­den, we leren van elka­ar. Je werkt in een doel­ge­richt en hecht team. Daarnaast ont­vang je uitera­ard een goed sala­ris, lap­top en tele­foon. De pen­sio­en­re­ge­ling en ove­ri­ge arbei­ds­vo­or­waar­den zijn con­form de cao zoet­waren. Een gezon­de balans in hybri­de wer­ken past bin­nen de visie van CCI als werkgever.

     Vacature

     Wij zijn CCI. Samen met zo’n 275 collega’s wil­len we graag zo veel mogeli­jk zoe­te momen­ten delen met onze klan­ten en con­su­men­ten. Dat doen we door het ont­wikke­len en pro­du­ce­ren van sui­ker­vrij, sui­ker­arm en vegan sno­ep­go­ed, en met ons bre­de assor­ti­ment tra­di­tio­ne­le zoet­waren. We pro­du­ce­ren onze sno­ep­jes in vier fab­rie­ken in Duitsland en Nederland, voor een breed inter­na­tio­naal klantenbestand.

      

     CCI; sharing sweet moments!

     Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om de giet­li­j­nen naar vol­l­e­dig­heid te kun­nen bedie­nen, zoe­ken we een col­le­ga in de rol van;

     Operator Bereiding B  – 2 ploegendienst

     Wat je gaat doen 

     Om je zo breed mogeli­jk in te zet­ten bin­nen de orga­ni­sa­tie, lei­den we je zo op dat je op meer­de­re plek­ken inzet­baar bent op de afde­ling berei­ding, zoals op de gie­terij en de opvang. Op de giet­pro­duc­tie stel je de machi­nes in voor een run en je bouwt indi­en nodig om zodat je het juis­te pro­duct kunt draai­en. Om goed te kun­nen pro­du­ce­ren is samen­werking belan­gri­jk, je vin­dt het leuk met je collega’s af te stem­men, uit­leg te geven en bij te stu­ren indi­en nodig. Je ver­hel­pt mogeli­j­ke klei­ne sto­rin­gen en zoekt samen­werking met de Technische Dienst en Teamleider wan­neer je assis­ten­tie nodig hebt.

     Aangezien wij alle­en de hoogst haal­ba­re kwa­li­teit aan onze klan­ten leve­ren heb je een scherp oog voor hygië­ne en kwa­li­teit. Je con­tro­leert regel­ma­tig het half­fa­b­ri­caat. Je bent niet alle­en ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de pro­duc­tie, maar je levert ook een actie­ve bij­dra­ge aan de hand­ha­ving en ver­be­te­rin­gen op de afde­ling. Ook zorg je ervoor dat admi­nis­tra­tief alles op rol­let­jes loo­pt, je checkt op kwa­li­teit en kwan­ti­t­eit en vult de bij­beho­ren­de con­tro­le­l­ijs­ten in, con­form procedures.

     Wie wij zoeken 

     Je hebt aan­toon­ba­re erva­ring als ope­ra­tor of fle­xi­bel en leer­gie­rig geno­eg om je snel te ont­wikke­len. Je staat open voor feed­back. Je kunt struc­tuur aan­bren­gen in je werk en houdt secuur lijs­ten bij. Daarnaast denk je voo­ruit, zet je bij­vo­or­beeld vast de vol­gen­de order kla­ar of denk je mee met collega’s hoe het slim­mer en snel­ler kan. Je hebt een voor­beeld rol en bent niet bang om collega’s aan te spre­ken wan­neer zij het werk nog beter kun­nen uit­voe­ren. Tenslotte lever je een actie­ve bij­dra­ge aan het con­ti­nue ver­be­te­ren van het werkproces.

     Wat CCI jou biedt 

     Leuke collega’s, een goe­de werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris vol­gens de cao zoet­waren pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Een werk­week van 36 uur in een twee plo­e­gen­dienst, sala­ris vol­gens de CAO Zoetwaren tus­sen de €2300 en €2750 pas­send bij je ken­nis en erva­ring,  25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

     Wij gaan de samenwerking aan!

     Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We zien graag je CV en moti­va­tie tegemoet!

     CCI  Oosterwolde 
     Femke Bruggen – HR officer
     Houtwal 25 | 8431EX Oosterwolde | The Netherlands
     werken@ccicandy.nl

      Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

      Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


      *ver­plicht veld
      Vacature

      Sharing sweet moments!

      Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. Wij wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij me aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om je bin­nen onze orga­ni­sa­tie ver­der te ont­wikke­len. Om de tech­ni­sche staat van ons machine­park zo opti­maal mogeli­jk te hou­den, zoe­ken we nieu­we collega’s die gedre­ven zijn om te leren en ver­be­te­ren in de func­tie van;

      Allround Monteur – 2 ploegendienst

      Wat je gaat doen

      Bij ons staat team­work bovena­an je to do list. Samen met je col­le­ga mon­teurs en de ope­ra­tors aan de lijn voer je tech­ni­sche werk­zaam­he­den uit aan alle instal­la­ties en machi­nes. Bij CCI zijn dit onder Others: kokers, giet­ma­chi­nes, ver­pak­king­s­ma­chi­nes (volau­to­ma­tic), lopen­de ban­den, pom­pen etc. Vandaag ver­help je een sto­ring en mor­gen ben je bezig met pre­ven­tief onder­houd. Dit alles in een twee plo­e­gen­dienst zodat de fab­riek altijd door kan blij­ven draai­en. Door de diver­sit­eit aan tech­nie­ken, zowel elek­tro­tech­nisch als mecha­nisch, voel je je als een vis in het water. Je hebt een hele afwis­se­len­de baan en je levert een belan­gri­j­ke bij­dra­ge aan het beha­len van de bedrijfsdoelstellingen.

      Wie wij zoeken

      Wij zoe­ken een gemo­ti­ve­er­de mon­teur met erva­ring met elek­trisch en mecha­nisch sto­rin­gen en het uit­voe­ren van pre­ven­tief onder­houd. Het is pret­tig als je ken­nis van Ultimo en van PLC-bes­tu­rings­sys­te­men hebt, maar dat kun­nen wij je ook leren. Qua per­so­on­lijk­heid is het belan­gri­jk dat je zelf­stan­dig kunt wer­ken en actie onderneemt wan­neer nodig. Je voelt je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het resul­taat. Daarnaast werk je nauw­keu­rig en vol­gens plan­ning. In de voe­dings­mid­delen­bran­che is het zeer belan­gri­jk aan de ges­tel­de kwa­li­teits­ei­sen te vold­o­en, je ziet het belang hier­van in en draagt daarom altijd zorg voor een scho­ne opge­ru­im­de werk­plek. Tenslotte is het belan­gri­jk dat je de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.

      Wat CCI jou biedt

      Leuke collega’s, een goe­de werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris tus­sen de € 2400,- en € 3355,- vol­gens de cao zoet­waren en pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Een werk­week van 36 uur, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

      Standplaats wis­selt tus­sen onze twee fab­rie­ken in Drachten en Oosterwolde. We wer­ken in een 2‑ploegendienst en als een col­le­ga ziek of met ver­lof is gaan we hier fle­xi­bel me om en sprin­gen we uitera­ard voor elka­ar in.

      Vacature

      sharing sweet moments!

      Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Vanwege de uit­brei­ding van de hui­di­ge inpa­kli­j­nen in Oosterwolde zoe­ken we een col­le­ga in de func­tie van;

      Operator Inpak B  – 2 ploegendienst

      Wat je gaat doen 

      Je start de dag met het voor­be­rei­den van je werk­zaam­he­den. Je zet het half­fa­b­ri­caat kla­ar en zorgt dat de juis­te foli­es op de lijn wor­den aan­ge­bracht. Je stelt de inpa­kli­j­nen in vol­gens de para­me­ters en je zorgt ervoor dat de twee inpak­me­de­wer­kers aan jouw lijn weten wat ze moe­ten doen. Zodra de inpa­kli­jn draait, con­tro­leer je regel­ma­tig het pro­duct, de ver­pak­king­s­ma­te­ria­len en de kwa­li­teit van het ein­d­pro­duct. Elk uur voer je con­tro­les uit, deze regis­tre­er je en je zorgt ver­vol­gens voor een scho­ne werk­plek. Kleine sto­rin­gen weet je zelf op te los­sen indi­en je er niet uit komt scha­kel je, in over­leg met de team­lei­der, de tech­ni­sche dienst in.

      Wie wij zoeken 

      Je hebt werker­va­ring bin­nen een pro­duc­tieom­ge­ving (en bij voor­keur) op een inpa­kaf­de­ling. Je kunt struc­tuur aan­bren­gen in je werk en je werkt secuur. Daarnaast ben je iemand die overal werk ziet en denk je voo­ruit. Zo zet je bij­vo­or­beeld vast de vol­gen­de order kla­ar of denk je mee met collega’s hoe het slim­mer en snel­ler kan. Je bent niet bang om collega’s aan te spre­ken wan­neer zij het werk nog beter kun­nen uit­voe­ren. Tenslotte vind je het leuk om in een hecht team te wer­ken. Op de loca­tie in Oosterwolde wer­ken zo’n 35 collega’s.

      Wat CCI jou biedt 

      Je kri­jgt een uit­da­gen­de func­tie waa­rin je de machi­nes eigen kunt maken zodat je hier vele jaren met ple­zier kan wer­ken. Daarnaast bie­den we jou een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaardeerd !

      En natu­ur­li­jk ont­vang je een goed sala­ris vol­gens de CAO Zoetwaren tus­sen de €2200,- en €2650,- pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

      Wij gaan de samenwerking aan!

      Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We zien graag je CV en moti­va­tie tegemoet!

      CCI  Oosterwolde 
      Femke Bruggen – HR officer
      Houtwal 25 | 8431EX Oosterwolde | The Netherlands
      werken@ccicandy.nl

       Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

       Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


       *ver­plicht veld
       Vacature

       sharing sweet moments!

       Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om onze heer­li­j­ke zoet­waren kwa­li­ta­tief op niveau te pro­du­ce­ren zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

       Operations Manager

       De orga­ni­sa­tie

       In opdracht van CCI in Hoorn is Wierenga & De Graaf op zoek naar een initia­tiefri­j­ke, betrok­ke­ne en inte­ge­re Operations Manager voor 40 uur per week.

       Op de ves­ti­ging in Hoorn werkt een team van zo’n 25 mede­wer­kers aan onze heer­li­j­ke Engelse Drop. Op de pro­duc­tie werkt een team aan het maken van de sno­ep­jes mid­dels extru­sie. Dit wor­dt ver­vol­gens met 4 geau­to­ma­ti­se­er­de inpa­kli­j­nen inge­pakt door het inpak­team. De pro­duc­tie / inpak­plan­ning en beno­di­g­de grond­stof­fen wor­den geor­ga­ni­se­erd door de Operations Planner. Jij geeft aan dit gehe­le team direct leiding.

       Als Operations Manager ben jij ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het gehe­le pro­ces op deze ves­ti­ging. Dat bete­kent dat jij alles coör­di­neert van­af het moment dat je de pro­duc­tie­or­der ont­vangt, tot het moment dat de pal­let in de vracht­wa­gen staat. Hierin word je op loca­tie onder­s­teund door een maga­zi­jn mede­wer­ker, de QA/QC afde­ling, de Technische dienst en HR. Je rap­por­te­ert aan de Operations Director.

       Wat wor­dt jouw opdracht

       • Realiseren van de pro­duc­tie bin­nen de ges­tel­de doe­len met betrek­king tot vei­lig­heid, kwa­li­teit en leverbetrouwbaarheid
       • Technische ver­be­te­ring begeleiden
       • Leidinggeven, moti­ve­ren, oplei­den en ont­wikke­len van medewerkers
       • Zorgdragen voor een opti­ma­le per­so­neels­be­zet­ting, indi­en nood­za­ke­li­jk inscha­ke­len uitzendbureau
       • Vastleggen en/of rap­porte­ren voortgang
       • Continue ver­be­te­rin­gen door­voe­ren, bij­vo­or­beeld door het bege­lei­den van de dag­start con­form LEAN-Systematiek

       Heb jij

       • HBO werk- en denkniveau
       • Leidinggevende erva­ring

       Ben jij

       • een ster­ke leider
       • zelf­stan­dig
       • com­mu­ni­ca­tief vaardig
       • empa­thisch

       En kun jij

       • collega’s inspi­re­ren en motivaren

       Wij gaan de samenwerking aan!

       Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

       CCI Hoorn

       Bel met Leo de Graaf, ook als je eerst meer infor­ma­tie over deze aantrek­ke­li­j­ke func­tie wilt. Hij is bereik­baar op leo@wierenga-degraaf.nl of tele­fo­nisch 06 12982112.

       Voor de invul­ling van onze vaca­tures wer­ken wij exclu­sief samen met Wierenga & De Graaf Werving | Selectie | Loopbaanontwikkeling. Het onge­v­raagd voor­stel­len van kan­di­da­ten stel­len wij niet op prijs. Ongevraagd gemail­de of opge­stu­ur­de cv’s of ande­re mid­de­len door bure­aus beschou­wen wij als eigen­dom van CCI. Dat bete­kent dat wij geen fee of ver­go­e­ding beta­len wan­neer de kan­di­daat inge­hu­urd wor­dt door CCI naar aan­lei­ding van deze cv of ande­re middelen.

       leo@wierenga-degraaf.nl

        Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

        Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


        *ver­plicht veld