Vacature

Wij zijn CCI. Samen met zo’n 275 collega’s wil­len we graag zo veel mogeli­jk zoe­te momen­ten delen met onze klan­ten en con­su­men­ten. Dat doen we door het ont­wikke­len en pro­du­ce­ren van sui­ker­vrij, sui­ker­arm en vegan sno­ep­go­ed, en met ons bre­de assor­ti­ment tra­di­tio­ne­le zoet­waren. We pro­du­ce­ren onze sno­ep en drop in vier fab­rie­ken in Duitsland en Nederland, voor een breed inter­na­tio­naal klantenbestand.

het delen van lieve momenten!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij me aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Als spe­cia­list op Research & Development gebied zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van

NPD Projectmedewerker

Wat je gaat doen 

Als NPD Projectleider ben jij ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het creë­ren van struc­tuur bin­nen het team van R&D. Je houdt de NPD over­views bij en vult deze aan. Als pro­ject­me­de­wer­ker bege­leid en struc­tu­re­er je de R&D pro­ce­du­res en pro­jec­ten. Hierin pak je het voor­touw en neem je jouw collega’s me. Zo zor­gen jul­lie er samen voor dat het gehe­le pro­ces van­af het pro­duct idee tot aan de eers­te suc­ces­vol­le pro­duc­tie, soe­pel ver­loo­pt. Tevens zorg je voor het berei­den van pro­duct­mons­ters in onze pro­ef­fa­b­riek en verz­org je de sen­so­ri­sche tes­ten van inter­ne en exter­ne monsters.

Daarnaast onder­houd je nau­we con­ta­c­ten met lever­an­ciers van grond­stof­fen, zodat er in het pro­ces niet mis­ge­grepen wor­dt. Verder houd je de bud­get­ten in de gaten van de pro­jec­ten en onder­zoek je de mogeli­jk­he­den voor even­tue­le sub­si­dies. Tot slot is com­mu­ni­ca­tie en ver­bonden zijn bin­nen CCI erg belan­gri­jk. Je neemt dan ook actief deel aan diver­se over­leg­vor­men en rap­por­ta­ges op het gebied van tech­no­lo­gie en geeft gev­raagd en onge­v­raagd advies bin­nen de orga­ni­sa­tie. Geen dag is dus het­zelf­de op de afde­ling R&D!

How wij zoeken 

Jij bent iemand die zeer gest­ruc­tu­re­erd en nauw­keu­rig kan wer­ken. Jij hebt een open per­so­on­lijk­heid en bent mak­ke­li­jk toeg­an­ke­li­jk. Daarnaast heb jij een voe­ding gere­la­te­er­de oplei­ding afge­rond en beschik je over goe­de sen­so­ri­sche vaar­dig­he­den. Daarnaast is de Engelse taal een ver­eis­te en de Duits taal een pré. We zoe­ken een col­le­ga die crea­tief is en bru­ist van de ideeën!

 • Je hebt mini­maal een MBO oplei­ding Levensmiddelentechnologie of een ver­geli­jk­ba­re opleiding;
 • Goede beheer­sing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pré;
 • Sterke zin­tu­ig­li­j­ke vaardigheden;
 • Planmatig en resul­taat­ge­rich­te instelling;
 • Grote mate van zelfstandigheid;
 • Creatief

Wat CCI jou biedt 

Het R&D team bestaat naast jou, als NPD pro­ject­leider, uit drie Product & Procestechnologen en de PPDQ Manager. Het team onder­houd nau­we con­ta­c­ten met de afde­ling Quality. Met dit team dra­gen we bij aan de orga­ni­sa­tie­do­el­stel­lin­gen. In jouw func­tie kun je met jouw per­so­on­lij­ke bij­dra­ge hier een groot posi­tief effect op heb­ben. Daarnaast bie­den we jou leu­ke collega’s, een goe­de werks­feer en een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaardeerd!

Natuurlijk ont­vang je een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen op full­time basis en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? Wij ont­van­gen jouw CV en moti­va­tie graag voor 31 mei 2022. Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan Katrin Azzabi (PPDQ Manager) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl. Een assess­ment is onder­deel van deze selec­tie­pro­ce­du­re. We horen graag van je!

CCI Drachten
De Bolder 40 | 9206 EEN | Drachten Nederland
werken@ccicandy.nl

  Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

  Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


  *ver­plicht veld
  Vacature

  Lieve momenten delen!

  Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie wer­ken wij aan de bes­te kwa­li­teit in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij me aan onze stra­te­gie? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om ervoor te zor­gen dat de doel­stel­lin­gen van de pro­duc­tie en inpak bin­nen jouw shift wor­den behaald, zoe­ken wij een nieu­we col­le­ga in de rol van;

  Ploegleider

  Wat ga je doen?

  Jij zorgt er voor dat de doel­stel­lin­gen van de pro­duc­tie en inpak bin­nen jouw shift wor­den behaald. Dit doe je door aan­we­zig te zijn op de werkv­lo­er en daar het ver­schil te maken. Indien er obsta­kels of pro­ble­men zijn haal je deze infor­ma­tie op bij de 1e ope­ra­tors en ver­help je ze. Hiervoor scha­kel je bij­vo­or­beeld de tech­ni­sche dienst in, de kwa­li­teitsaf­de­ling of stem je plan­nings­wi­j­zi­gin­gen af met de Operations Manager.

  Jij bent er voor jouw team! Dit doe je door con­ti­nue te moti­ve­ren, instrue­ren en onder­s­te­u­nen. Hiervoor zet je ver­schil­len­de per­so­neels­in­stru­men­ten in zoals oplei­dings­plan­nen, voer je ont­wikke­ling- en func­tio­n­e­rings­ge­sprek­ken en bege­leid je collega’s die door ziek­te niet kun­nen wer­ken. Hierin word je onder­s­teund door de HR offi­cer. Binnen jouw team val­len tus­sen de 15 tot 20 mede­wer­kers en 10 tot 15 uitzendkrachten.

  Daarnaast bes­teed je een deel van jouw tijd aan het door­voe­ren van ver­be­te­rin­gen. Je ana­ly­se­ert productie/inpak cij­fers, komt met ver­be­ter­voor­stel­len en rap­por­te­ert de resultaten.

  Tenslotte ben je een klein gedeel­te van jouw tijd kwijt op kan­toor aan admi­nis­tra­tie­ve werk­zaam­he­den, zoals het ver­wer­ken van pro­duc­tie­or­ders, ana­ly­se­ren van ren­de­men­ten en het ver­wer­ken van de tijd- en uren registratie.

  Concreet zijn jouw werkzaamheden:

  • Dagelijkse lei­ding op de werkvloer;
  • Motiveren, inspi­re­ren en ondersteunen;
  • Rapporteren aan ope­ra­ti­ons manager;
  • Analyseren van productie/inpak cijfers;
  • Verbetervoorstellen aan­dra­gen en door­voe­ren van verbeteringen;
  • Administratieve taken o.a. op het gebied van pro­duc­tie orders en tijd- en urenregistratie

  Wie ben jij?

  • Jij bent een erva­ren faci­li­ter­end leider;
  • Je hebt tech­nisch inzicht;
  • Je beheerst alle pak­ket­ten bin­nen Microsoft Office en vold­o­en­de com­pu­ter vaardigheden;
  • Je hebt erva­ring met ERP pak­ket­ten, bij voor­keur Exact;
  • Je hebt mini­maal MBO 4 werk- en denkniveau;
  • Een afge­ron­de LEAN oplei­ding of ver­geli­jk­ba­re cur­sus, of staat open om dit te doen.

  Wat CCI jou biedt 

  Een mooie kans om me te groei­en in onze toe­komstvi­sie, waa­rin onze con­su­men­ten en afne­mers, duurz­aam­heid en het CCI team cen­traal sta­an. Jouw erva­rin­gen en ideeën kri­j­gen volop de ruim­te om in de prak­ti­jk gebracht te gaan wor­den, we leren van elka­ar. Je werkt in een doel­ge­richt en hecht team. Daarnaast ont­vang je uitera­ard een goed sala­ris, lap­top en tele­foon. De pen­sio­en­re­ge­ling en ove­ri­ge arbei­ds­vo­or­waar­den zijn con­form de cao zoet­waren. Een gezon­de balans in hybri­de wer­ken past bin­nen de visie van CCI als werkgever.

  Wij gaan de samenwerking aan!

  Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je! Je kunt je CV en moti­va­tiebrief rich­ten aan Bernhard van de Witte (Operationeel Directeur) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl. Een assess­ment is onder­deel  van de sollicitatieprocedure.

  CCI Drachten Nynke Buis (HR Officer)
  De Bolder 40 | 9206 AN | Drachten Nederland
  werken@ccicandy.nl

   Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

   Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


   *ver­plicht veld
   Vacature

   Wij zijn CCI. Samen met zo’n 275 collega’s wil­len we graag zo veel mogeli­jk zoe­te momen­ten delen met onze klan­ten en con­su­men­ten. Dat doen we door het ont­wikke­len en pro­du­ce­ren van sui­ker­vrij, sui­ker­arm en vegan sno­ep­go­ed, en met ons bre­de assor­ti­ment tra­di­tio­ne­le zoet­waren. We pro­du­ce­ren onze sno­ep­jes in vier fab­rie­ken in Duitsland en Nederland, voor een breed inter­na­tio­naal klantenbestand.

    

   CCI; sharing sweet moments!

   Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om de giet­li­j­nen naar vol­l­e­dig­heid te kun­nen bedie­nen, zoe­ken we een col­le­ga in de rol van;

   Operator Bereiding B  – 2 ploegendienst

   Wat je gaat doen 

   Om je zo breed mogeli­jk in te zet­ten bin­nen de orga­ni­sa­tie, lei­den we je zo op dat je op meer­de­re plek­ken inzet­baar bent op de afde­ling berei­ding, zoals op de gie­terij en de opvang. Op de giet­pro­duc­tie stel je de machi­nes in voor een run en je bouwt indi­en nodig om zodat je het juis­te pro­duct kunt draai­en. Om goed te kun­nen pro­du­ce­ren is samen­werking belan­gri­jk, je vin­dt het leuk met je collega’s af te stem­men, uit­leg te geven en bij te stu­ren indi­en nodig. Je ver­hel­pt mogeli­j­ke klei­ne sto­rin­gen en zoekt samen­werking met de Technische Dienst en Teamleider wan­neer je assis­ten­tie nodig hebt.

   Aangezien wij alle­en de hoogst haal­ba­re kwa­li­teit aan onze klan­ten leve­ren heb je een scherp oog voor hygië­ne en kwa­li­teit. Je con­tro­leert regel­ma­tig het half­fa­b­ri­caat. Je bent niet alle­en ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de pro­duc­tie, maar je levert ook een actie­ve bij­dra­ge aan de hand­ha­ving en ver­be­te­rin­gen op de afde­ling. Ook zorg je ervoor dat admi­nis­tra­tief alles op rol­let­jes loo­pt, je checkt op kwa­li­teit en kwan­ti­t­eit en vult de bij­beho­ren­de con­tro­le­l­ijs­ten in, con­form procedures.

   Wie wij zoeken 

   Je hebt aan­toon­ba­re erva­ring als ope­ra­tor of fle­xi­bel en leer­gie­rig geno­eg om je snel te ont­wikke­len. Je staat open voor feed­back. Je kunt struc­tuur aan­bren­gen in je werk en houdt secuur lijs­ten bij. Daarnaast denk je voo­ruit, zet je bij­vo­or­beeld vast de vol­gen­de order kla­ar of denk je mee met collega’s hoe het slim­mer en snel­ler kan. Je hebt een voor­beeld rol en bent niet bang om collega’s aan te spre­ken wan­neer zij het werk nog beter kun­nen uit­voe­ren. Tenslotte lever je een actie­ve bij­dra­ge aan het con­ti­nue ver­be­te­ren van het werkproces.

   Wat CCI jou biedt 

   Leuke collega’s, een goe­de werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris vol­gens de cao zoet­waren pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Een werk­week van 36 uur in een twee plo­e­gen­dienst, sala­ris vol­gens de CAO Zoetwaren tus­sen de €2300 en €2750 pas­send bij je ken­nis en erva­ring,  25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

   Wij gaan de samenwerking aan!

   Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We zien graag je CV en moti­va­tie tegemoet!

   CCI  Oosterwolde 
   Femke Bruggen – HR officer
   Houtwal 25 | 8431EX Oosterwolde | The Netherlands
   werken@ccicandy.nl

    Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

    Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


    *ver­plicht veld
    Vacature

    Sharing sweet moments!

    Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie wer­ken wij aan de bes­te kwa­li­teit in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij me aan onze stra­te­gie? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Als spe­cia­list in sala­ris­sen zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

    Salarisadministrateur

    Wat ga je doen?

    Jij bent de spe­cia­list als het gaat om de sala­ri­sad­mi­nis­tra­tie. Je ver­werkt de muta­ties die wor­den aan­gele­verd door je HR collega’s. Dit doe je ten behoeve van een cor­rec­te sala­ris­ver­werking. Bij muta­ties advi­seer jij over mogeli­j­ke sala­ris­ge­vol­gen die voort­ko­men uit de cao zoet­waren en fis­ca­le wet- en regelgeving.

    Ook zorg jij voor een punc­tue­le HR admi­nis­tra­tie. Hierbij kun je den­ken aan het ver­wer­ken van muta­ties in het per­so­neels­in­for­ma­tie­sys­te­em iHCM van ADP, bij de arbo­dienst, ver­ze­ke­ring en het pen­sio­en­fonds. Ook ben jij func­tion­eel behe­er­der en key user van het tijds­re­gis­tra­tie­sys­te­em, Kelio. Dat bete­kent dat als collega’s en lei­ding­ge­ven­de vra­gen heb­ben over de uren­ver­werking, zij deze bij jou zul­len stel­len. Binnen de sala­ris- en HR admi­nis­tra­tie is vold­o­en­de mogeli­jk­heid tot pro­ce­s­op­ti­ma­li­sa­tie. Je zult daarom een gro­te rol spe­len in het ver­der digi­ta­li­se­ren en opti­ma­li­se­ren van deze systemen.

    Naast de maan­de­li­jk­se sala­ris­ver­werking, maak je rap­por­ta­ges uit de ver­schil­len­de sys­te­men. Daarnaast advi­seer je op het gebied van fis­ca­le voor­de­len die behaald kun­nen wor­den voor zowel de werk­ge­ver als de werkne­mer. Een voor­beeld hier­van is de WKR.

    Wie ben jij?

    Jij bent iemand die erva­ring heeft in het voe­ren van de sala­ri­sad­mi­nis­tra­tie. Daarbinnen ga je nauw­keu­rig en inte­ger te werk. Aangezien jij het aan­spreekpunt bent voor alle collega’s met betrek­king tot sala­ris gere­la­te­er­de vra­gen, heb jij een open per­so­on­lijk­heid en ben je mak­ke­li­jk toeg­an­ke­li­jk. Om goed te kun­nen advi­seren, is het bezit­ten van de juis­te ken­nis heel belan­gri­jk. Jij hebt daarom je Praktijk Diploma Loonheffingen, of bent bereid deze te behalen.

    Wat CCI jou biedt 

    Het HR team bestaat naast jou, als sala­ri­sad­mi­nis­tra­teur, uit twee HR Officers en een HR Manager. Met dit team dra­gen we bij aan de orga­ni­sa­tie­do­el­stel­lin­gen door proac­tief te faci­li­te­ren. In jouw func­tie kun je met jouw per­so­on­lij­ke bij­dra­ge hier een groot posi­tief effect op heb­ben. Daarnaast bie­den we jou leu­ke collega’s, een goe­de werks­feer en een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaardeerd!

    En natu­ur­li­jk ont­vang je een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen op full­time basis en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

    Wij gaan de samenwerking aan!

    Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je! Je kunt je CV en moti­va­tiebrief rich­ten aan Suzanne Peters (HR mana­ger) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl. Een assess­ment is onder­deel  van de sollicitatieprocedure.

    CCI Drachten Suzanne Peters (HR Manager)
    De Bolder 40 | 9206 EEN | Drachten Nederland
    werken@ccicandy.nl

     Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

     Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


     *ver­plicht veld
     Vacature

     Sharing sweet moments!

     Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. Wij wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij me aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om je bin­nen onze orga­ni­sa­tie ver­der te ont­wikke­len. Om de tech­ni­sche staat van ons machine­park zo opti­maal mogeli­jk te hou­den, zoe­ken we nieu­we collega’s die gedre­ven zijn om te leren en ver­be­te­ren in de func­tie van;

     Allround Monteur – 2 ploegendienst

     Wat je gaat doen

     Bij ons staat team­work bovena­an je to do list. Samen met je col­le­ga mon­teurs en de ope­ra­tors aan de lijn voer je tech­ni­sche werk­zaam­he­den uit aan alle instal­la­ties en machi­nes. Bij CCI zijn dit onder Others: kokers, giet­ma­chi­nes, ver­pak­king­s­ma­chi­nes (volau­to­ma­tic), lopen­de ban­den, pom­pen etc. Vandaag ver­help je een sto­ring en mor­gen ben je bezig met pre­ven­tief onder­houd. Dit alles in een twee plo­e­gen­dienst zodat de fab­riek altijd door kan blij­ven draai­en. Door de diver­sit­eit aan tech­nie­ken, zowel elek­tro­tech­nisch als mecha­nisch, voel je je als een vis in het water. Je hebt een hele afwis­se­len­de baan en je levert een belan­gri­j­ke bij­dra­ge aan het beha­len van de bedrijfsdoelstellingen.

     Wie wij zoeken

     Wij zoe­ken een gemo­ti­ve­er­de mon­teur met erva­ring met elek­trisch en mecha­nisch sto­rin­gen en het uit­voe­ren van pre­ven­tief onder­houd. Het is pret­tig als je ken­nis van Ultimo en van PLC-bes­tu­rings­sys­te­men hebt, maar dat kun­nen wij je ook leren. Qua per­so­on­lijk­heid is het belan­gri­jk dat je zelf­stan­dig kunt wer­ken en actie onderneemt wan­neer nodig. Je voelt je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het resul­taat. Daarnaast werk je nauw­keu­rig en vol­gens plan­ning. In de voe­dings­mid­delen­bran­che is het zeer belan­gri­jk aan de ges­tel­de kwa­li­teits­ei­sen te vold­o­en, je ziet het belang hier­van in en draagt daarom altijd zorg voor een scho­ne opge­ru­im­de werk­plek. Tenslotte is het belan­gri­jk dat je de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.

     Wat CCI jou biedt

     Leuke collega’s, een goe­de werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris tus­sen de € 2400,- en € 3355,- vol­gens de cao zoet­waren en pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Een werk­week van 36 uur, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

     Standplaats wis­selt tus­sen onze twee fab­rie­ken in Drachten en Oosterwolde. We wer­ken in een 2‑ploegendienst en als een col­le­ga ziek of met ver­lof is gaan we hier fle­xi­bel me om en sprin­gen we uitera­ard voor elka­ar in.

     Vacature

     sharing sweet moments!

     Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Omdat een col­le­ga intern gaat door­groei­en zijn wij op zoek naar een;

     QC Officer

     2‑ploegen

     Wat je gaat doen 

     Dé per­fec­te kwa­li­teit leve­ren aan onze klan­ten is natu­ur­li­jk topp­rio­rit­eit! Onze QC Officer is het aan­spreekpunt voor QC gere­la­te­er­de zaken voor de pro­duc­tie­lo­ca­tie in Drachten. Je voert con­tro­les uit in het pro­ces om de gespe­ci­fice­er­de pro­ductk­wa­li­teit zeker te stel­len. Je voert sen­so­ri­sche con­tro­les uit, con­tro­leert ver­pak­kin­gen en voert houd­baar­heids­tes­ten uit. Dit kop­pel je terug aan zowel de pro­duc­tie als de kwa­li­teitsaf­de­ling met als doel het kwa­li­teits­be­wust­zi­jn bin­nen de pro­duc­tie­lo­ca­tie hoog te houden.

     In samen­werking met QA Sales werk je aan klach­ten­af­han­de­lin­gen. Daarnaast werk je nauw samen met de afde­lin­gen Productie, R&D en Commercie om de pro­ductk­wa­li­teit ver­der te ver­be­te­ren. Je kunt goed scha­ke­len tus­sen de diver­se belan­gen van de ver­schil­len­de afde­lin­gen. Je rap­por­te­ert aan de QA/QC Manager.

     Je voor­naams­te taken 

     • Controles van grond­stof­fen, ver­pak­kin­gen en halffabricaten
     • Uitvoeren van pro­ces­con­tro­les in de afde­lin­gen Productie en Verpakken
     • Vaststellen van nor­men in over­leg met de QA/QC Manager
     • Corrigerende acties uit­voe­ren bij afwijkingen
     • Uitvoeren van con­tro­les op het gebied van orde, net­heid en hygiëne
     • Onderhouden van pro­duct paspoorten
     • Uitvoeren houd­baar­heids­tes­ten.

     Wie wij zoeken 

     • Je hebt mini­maal een MBO oplei­ding Levensmiddelentechnologie of een ver­geli­jk­ba­re opleiding;
     • Bij voor­keur heb je erva­ring in een ver­geli­jk­ba­re func­tie in de levensmiddelenbranche;
     • Je hebt ken­nis van kwaliteitszorgsystemen;
     • Goede beheer­sing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pré;
     • Sterke com­mu­ni­ca­tie­ve en ana­ly­ti­sche vaardigheden;
     • Planmatig en resul­taat­ge­rich­te instelling;
     • Grote mate van zelfstandigheid;
     • Een gezon­de dosis doorzettingsvermogen.

     Wat CCI jou biedt 

     Een uit­da­gen­de func­tie waa­rin je jouw pas­sie voor kwa­li­teit tot uit­ing kunt bren­gen. Daarnaast bie­den we jou leu­ke collega’s, een goe­de werks­feer en een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaardeerd!

     Binnen de fab­riek in Drachten wer­ken we in een 2- plo­e­gen­dienst. Daarnaast is deze vaca­tu­re voor 36 uur per week. En natu­ur­li­jk ont­vang je een goed sala­ris, con­form cao zoet­waren, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

     Wij gaan de samenwerking aan!

     Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? Wij ont­van­gen jouw CV en moti­va­tie graag voor 28 febru­ari 2022. Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan Marieke van Goor (Corporate Recruiter) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl. We horen graag van je!

     CCI Drachten
     Marieke van Goor (Corporate Recruiter)
     De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
     werken@ccicandy.nl

      Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

      Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


      *ver­plicht veld
      Vacature

      Sharing sweet moments!

      Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie wer­ken wij aan de bes­te kwa­li­teit in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij me aan onze stra­te­gie? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om onze ener­gie­do­el­stel­lin­gen te beha­len, zoe­ken wij een nieu­we col­le­ga in de rol van;

      Energie Coördinator

      Wat ga je doen?

      CCI is onder­weg naar een duurzame toe­komst. Vanuit die ambi­tie is een meer­ja­ren­plan opge­s­teld. Voor de con­cre­te uit­werking en uit­voe­ring van dit plan zoe­ken we een nieu­we col­le­ga in de rol van Energie Coördinator.

      In deze nieu­we rol ben jij aan­ja­ger en pro­ject­leider van alle tech­ni­sche ver­be­te­rin­gen als het gaat om het ener­gie­be­spa­ring en ver­du­urz­a­ming van onze fab­rie­ken. Je onder­bouwt elk pro­ject mid­dels een busi­ness case. Nadat het spe­ci­fie­ke pro­ject is goe­d­ge­keurd treed je op als pro­ject­leider. Je stemt intern met ver­schil­len­de disci­pli­nes de voort­gang en rea­li­sa­tie af.

      Daarnaast ben je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de bor­ging van alle wet- en regel­ge­ving op het gebied van ener­gie en milieu. Belastingen, sub­si­dies en audits op dit gebied zijn jou daarom niet vre­emd. Dit imple­men­teer je in de orga­ni­sa­tie via het loka­le ener­gie en site manage­ment team.

      Concreet zijn jouw werkzaamheden:

      • Voorzitter ener­gie­team;
      • Rapporteren aan toezichthouders;
      • Projectleider voor de ont­wikke­ling van plan­nen en beleid op het gebied van duurz­aam­heid en klimaatbestendigheid;
      • Analyseren van com­ple­xe vraagst­uk­ken, pre­sen­te­ren van bevin­din­gen en aanbevelingen;
      • Bijhouden van spe­ci­fie­ke pre­sta­tie­ci­j­fers met betrek­king tot het stra­te­gic plan, het actie­plan voor duurz­aam­heid en ande­re gere­la­te­er­de inspan­nin­gen op het gebied van duurz­aam­heid en milieu.

      Hoe ben jij?

      Je bent iemand die hands-on aan de slag gaat. Het ech­te ver­schil wor­dt immers pas gema­akt als jouw ver­be­te­rin­gen zijn geïm­ple­men­te­erd. Je bent daarom sterk in plan­ma­tig en uit­voe­rings­ge­richt wer­ken. Acties uit­z­et­ten, doel­stel­lin­gen halen en resul­taat­ge­richt wer­ken, dat is wat jij doet.

      Je hebt aan­toon­baar HBO of WO werk- en denk niveau, vanuit een tech­nisch- of milieu­kun­di­ge basis. Goede com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en een goe­de beheer­sing van de Nederlandse en Engelse taal is een must, Duits is een pre.

      Wat CCI jou biedt 

      Een mooie kans om me te groei­en in onze toe­komstvi­sie, waa­rin onze con­su­men­ten en afne­mers, duurz­aam­heid en het CCI team cen­traal sta­an. Jouw erva­rin­gen en ideeën kri­j­gen volop de ruim­te om in de prak­ti­jk gebracht te gaan wor­den, we leren van elka­ar. Je werkt in een doel­ge­richt en hecht team. Daarnaast ont­vang je uitera­ard een goed sala­ris, lap­top en tele­foon. De pen­sio­en­re­ge­ling en ove­ri­ge arbei­ds­vo­or­waar­den zijn con­form de cao zoet­waren. Een gezon­de balans in hybri­de wer­ken past bin­nen de visie van CCI als werkgever.

      Wij gaan de samenwerking aan!

      Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je! Je kunt je CV en moti­va­tiebrief rich­ten aan Bernhard van de Witte (Operationeel Directeur) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl. Een assess­ment is onder­deel  van de sollicitatieprocedure.

      CCI Drachten Suzanne Peters (HR Manager)
      De Bolder 40 | 9206 EEN | Drachten Nederland
      werken@ccicandy.nl

       Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

       Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


       *ver­plicht veld
       Vacature

       sharing sweet moments!

       Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Vanwege de uit­brei­ding van de hui­di­ge inpa­kli­j­nen in Oosterwolde zoe­ken we een col­le­ga in de func­tie van;

       Operator Inpak B  – 2 ploegendienst

       Wat je gaat doen 

       Je start de dag met het voor­be­rei­den van je werk­zaam­he­den. Je zet het half­fa­b­ri­caat kla­ar en zorgt dat de juis­te foli­es op de lijn wor­den aan­ge­bracht. Je stelt de inpa­kli­j­nen in vol­gens de para­me­ters en je zorgt ervoor dat de twee inpak­me­de­wer­kers aan jouw lijn weten wat ze moe­ten doen. Zodra de inpa­kli­jn draait, con­tro­leer je regel­ma­tig het pro­duct, de ver­pak­king­s­ma­te­ria­len en de kwa­li­teit van het ein­d­pro­duct. Elk uur voer je con­tro­les uit, deze regis­tre­er je en je zorgt ver­vol­gens voor een scho­ne werk­plek. Kleine sto­rin­gen weet je zelf op te los­sen indi­en je er niet uit komt scha­kel je, in over­leg met de team­lei­der, de tech­ni­sche dienst in.

       Wie wij zoeken 

       Je hebt werker­va­ring bin­nen een pro­duc­tieom­ge­ving (en bij voor­keur) op een inpa­kaf­de­ling. Je kunt struc­tuur aan­bren­gen in je werk en je werkt secuur. Daarnaast ben je iemand die overal werk ziet en denk je voo­ruit. Zo zet je bij­vo­or­beeld vast de vol­gen­de order kla­ar of denk je mee met collega’s hoe het slim­mer en snel­ler kan. Je bent niet bang om collega’s aan te spre­ken wan­neer zij het werk nog beter kun­nen uit­voe­ren. Tenslotte vind je het leuk om in een hecht team te wer­ken. Op de loca­tie in Oosterwolde wer­ken zo’n 35 collega’s.

       Wat CCI jou biedt 

       Je kri­jgt een uit­da­gen­de func­tie waa­rin je de machi­nes eigen kunt maken zodat je hier vele jaren met ple­zier kan wer­ken. Daarnaast bie­den we jou een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaardeerd !

       En natu­ur­li­jk ont­vang je een goed sala­ris vol­gens de CAO Zoetwaren tus­sen de €2200,- en €2650,- pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

       Wij gaan de samenwerking aan!

       Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We zien graag je CV en moti­va­tie tegemoet!

       CCI  Oosterwolde 
       Femke Bruggen – HR officer
       Houtwal 25 | 8431EX Oosterwolde | The Netherlands
       werken@ccicandy.nl

        Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

        Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


        *ver­plicht veld
        Vacature

        sharing sweet moments!

        Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om onze heer­li­j­ke zoet­waren kwa­li­ta­tief op niveau te pro­du­ce­ren zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

        Operations Manager

        Wat je gaat doen 

        In Hoorn wor­dt met zo’n 25 mede­wer­kers in twee plo­e­gen Engelse Drop gepro­du­ce­erd mid­dels extru­sie. Dit wor­dt met 4 inpa­kli­j­nen inge­pakt. Als Operations Manager ben jij ver­ant­wo­or­de­li­jk voor dit gehe­le pro­ces en stuur jij dit prag­ma­tisch aan. Dat bete­kent dat jij alles coör­di­neert van­af het moment dat je de pro­duc­tie­or­der ont­vangt, tot het moment dat de pal­let in de vracht­wa­gen staat. Hierin word je op loca­tie onder­s­teund door de QA/QC afde­ling, de Technische dienst en een HR Officer. Je rap­por­te­ert aan de Operations Director.

        Jouw dage­li­jk­se taken besta­an uit;

        • Realiseren van de pro­duc­tie bin­nen de ges­tel­de doe­len met betrek­king tot vei­lig­heid, kwa­li­teit en leverbetrouwbaarheid ;
        • Technische ver­be­te­rin­gen begeleiden;
        • Leiding geven, moti­ve­ren, oplei­den en ont­wikke­len van medewerkers;
        • Zorgdragen voor een opti­ma­le per­so­neels­be­zet­ting, indi­en nood­za­ke­li­jk inscha­ke­len van uitzendbureau;
        • Vastleggen en/of rap­porte­ren van voortgang;
        • Continue ver­be­te­rin­gen door­voe­ren, bij­vo­or­beeld door het bege­lei­den van de dag­start con­form LEAN-systematiek.

        Wie wij zoeken 

        Je kri­jgt er ener­gie van om hands-on bezig te zijn en als faci­li­ter­en­de lei­ding­ge­ven­de op te tre­den naar jouw team. Je hebt erva­ring met tech­ni­sche pro­jec­ten en aan­toon­ba­re erva­ring met con­ti­nue ver­be­te­ren. Daarbij baseer je je keu­zes op fei­ten, stemt dit af met alle betrok­ken par­ti­jen, voert je acties con­sis­tent uit en legt deze vast. Je bent een ster­ke lei­der die dui­de­li­jk kan com­mu­ni­ce­ren, zijn visie weet over te dra­gen en draagv­lak kan creë­ren. Daarnaast heb je een tech­ni­sche ach­t­er­g­rond, HBO werk- en denk­ni­veau en lei­ding­ge­ven­de ervaring.

        Wat CCI jou biedt 

        Een func­tie waa­rin je jouw eigen visie kunt imple­men­te­ren en je team kunt bou­wen.  Daarnaast bie­den we jou leu­ke collega’s, een goe­de werks­feer en een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaardeerd !

        En natu­ur­li­jk ont­vang je een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, lap­top, tele­foon, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

        Wij gaan de samenwerking aan!

        Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

        CCI Hoorn
        Suzanne Peters
        De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
        werken@ccicandy.nl

         Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

         Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


         *ver­plicht veld
         Vacature

         sharing sweet moments!

         Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om onze heer­li­j­ke zoet­waren te pro­du­ce­ren zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

         Operator Bereiding B

         Wat je gaat doen 

         Je gaat aan de slag als Operator Bereiding B in onze Engelse Drop fab­riek. Samen met je collega’s ben je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het pro­du­ce­ren van al onze Engelse drop. Aan deze pro­duc­tie­li­jn zijn drie werk­plek­ken, Deeg&Drop, de Extrusie en de Haklijn. Om je zo breed mogeli­jk in te zet­ten bin­nen de orga­ni­sa­tie, lei­den we je zo op dat je op meer­de­re plek­ken inzet­baar bent op de afdeling.

         Op de Deeg&Drop posi­tie ben je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het kook­pro­ces van de sno­ep. Je stelt de machi­nes in, con­tro­leert de kook­sels en checkt bij je collega’s of het half­fa­b­ri­caat goed is. Op de Extrusie posi­tie bouw je samen met je collega’s de lijn om en zorgt ervoor dat de machi­nes goed zijn inge­steld zodat je het juis­te pro­duct kunt draai­en. In dit pro­ces is het van belang dat je goed kan samen­wer­ken met je collega’s en iedereen dui­de­li­j­ke taken afspreekt omdat je het scha­kelpunt bent aan de lijn. Bij de Haklijn zorg je voor een logis­tie­ke afhan­de­ling en ver­help je even­tue­le sto­rin­gen, in samen­werking met de Technische Dienst wan­neer dit nodig is.

         Omdat wij alle­en de hoogst haal­ba­re kwa­li­teit aan de klan­ten leve­ren heb jij een scherp oog voor hygië­ne en kwa­li­teit. Je con­tro­leert regel­ma­tig het pro­duct. Je bent niet alle­en ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de pro­duc­tie, maar je levert ook een actie­ve bij­dra­ge aan de hand­ha­ving en ver­be­te­ring van hygiëne‑, milieu- en arb­ozorg op de afde­ling. Ook zorg je ervoor dat admi­nis­tra­tief alles op rol­let­jes loo­pt, je checkt op kwa­li­teit en kwan­ti­t­eit en vult de bij­beho­ren­de con­tro­le­l­ijs­ten, con­form de pro­ce­du­res, in. Als je vra­gen hebt of ergens tegen aan­loo­pt kun je terecht bij je collega’s of de Operations Manager.

         Naast je eigen werk­zaam­he­den op de afde­ling berei­ding, sta je altijd open om je collega’s op de ande­re afde­lin­gen te hel­pen. Met zo’n 25 team­le­den in de fab­riek zor­gen jul­lie er voor dat het werk af komt. Een fle­xi­be­le hou­ding is daarom van belangrijk.

         Wie wij zoeken 

         Je beschikt mini­maal over MBO werk- en denk­ni­veau (3/4) en eni­ge erva­ring in de voe­dings­mid­delen­in­dus­trie. Je bent proac­tief, kunt zelf­stan­dig en nauw­keu­rig wer­ken en je hebt tech­ni­sche ken­nis. Daarnaast sta je open voor feed­back en denk je mee over het con­ti­nu ver­be­te­ren van het werk­pro­ces. Daarbij toon je een actie­ve hou­ding en ben je ook niet bang collega’s aan te spre­ken wan­neer zij het werk beter of effi­ciën­ter zou­den kun­nen uitvoeren.

         Wat CCI jou biedt 

         CCI biedt jou een oplei­dingstra­ject tot vol­waar­dig Operator B op onze afde­ling berei­ding. Het oplei­dingstra­ject voor Operator B duurt onge­ve­er een jaar. Daarnaast bie­den wij jou:

         - Een full­time dienst­ver­band voor bepaal­de tijd van één jaar, met daar­na de kans op een con­tract voor onbe­paal­de tijd;

         - Salaris con­form cao-zoet­waren schaal 5 met een mini­mum van € 2212,- per maand en een maxi­mum van € 2705,- per maand, waar­bij je door kan stromen naar schaal 6;

         - Een onre­gel­ma­tig­heid­stoes­lag con­form cao, op dit moment wor­dt gewerkt tus­sen 05:00–18:00;

         - Een vakan­tietoes­lag van 8% over je bruto jaarsalaris;

         - Deelname aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

         Wij gaan de samenwerking aan!

         Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

         CCI Hoorn
         Femke Bruggen
         Protonweg 5 |  1627 LD Hoorn | The Netherlands
         werken@ccicandy.nl

          Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

          Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


          *ver­plicht veld