1e Operator Inpak

Wij zijn CCI 

Samen met zo’n 300 collega’s stre­ven wij onze mis­sie “Smile, Share & Care” na. Dit doen we door het ont­wikke­len, pro­du­ce­ren en ver­mark­ten van een breed assor­ti­ment sno­ep­jes en drop­jes, die we maken in onze 4 fab­rie­ken in Nederland en Duitsland.

Ons assor­ti­ment bestaat voor een groot deel uit Vegan en sui­ker­vri­je pro­duc­ten, waar­mee wij aans­lui­ten bij hui­di­ge trends en toe­koms­ti­ge ontwikkelingen.

Made to smi­le, share & care!

Elke dag genie­ten mensen in heel Europa van onze sno­ep­jes en delen deze met elka­ar. We zijn markt­leider in de pro­duc­tie van sui­ker­arm en sui­ker­vrij sno­ep­go­ed – en wil­len dat ook blij­ven. Als fabri­kant van sno­ep­go­ed voor too­naan­ge­ven­de pri­va­te label, bie­den we een breed port­fo­lio tra­di­tio­ne­le zoet­waren. Werk jij mee aan ons topproduct?

 

1e Operator Inpak – 3 ploegen

Wat ga je doen

Jij bent een erva­ren (inpak) ope­ra­tor die alle machi­nes van bin­nen en bui­ten kent. Naast de regu­lie­re werk­zaam­he­den als ope­ra­tor zorg jij er voor dat de dage­li­jk­se doel­stel­ling van de inpa­kli­j­nen wor­dt behaald. Dit stem je af met de ande­re 1e ope­ra­tor. Zo coör­di­ne­ren jul­lie samen de werk­zaam­he­den en pau­zes. Je ziet er op toe dat alle collega’s de veiligheids‑, arbo‑, kwa­li­teit en bedri­jfs­richt­li­j­nen vol­gen. Je spreekt jouw collega’s aan als dit niet het geval is en weet hun gedrag posi­tief te veran­de­ren. Mocht dat niet luk­ken scha­kel je op naar de Shiftleader.

Jou spe­ci­fie­ke werk­zaam­he­den zijn:

 • Alle taken van een ope­ra­tor inpak B;
 • Borgen kwa­li­teit;
 • Orde en net­heid afdeling;
 • Dagelijks inpak­plan bin­nen de doel­stel­ling gehaald;
 • Aanspreken collega’s op gedrag;
 • Inwerken nieu­we collega’s en uitzendkrachten;
 • Input leve­ren voor oplei­dings­plan, func­tio­n­e­rings- en beoordelingsgesprekken.

Wie zoe­ken wij

 • Jij bent iemand die zich wil ont­wikke­len bin­nen een lei­ding­ge­ven­de rol;
 • Je durft je kwets­baar op te stel­len en hebt een open/lerende houding;
 • Je hebt mini­maal MBO 3 werk- en denkniveau;
 • Je kunt goed ana­ly­se­ren, ver­be­te­ren en dit implementeren.

Wat bie­den wij jou

Je kri­jgt een uit­da­gen­de func­tie waa­rin je de machi­nes eigen kunt maken zodat je hier vele jaren met ple­zier kan wer­ken. Daarnaast bie­den we jou een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaardeerd!

En natu­ur­li­jk ont­vang je een goed sala­ris vol­gens de CAO Zoetwaren tus­sen de €2363,- en €3139,- (exclu­sief plo­e­gen­toes­lag) pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

 

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We zien graag je CV en moti­va­tie tege­mo­et! Deze kan je stu­ren naar werken@ccicandy.nl. Voor meer infor­ma­tie over deze func­tie kun je con­ta­ct opne­men met Nynke Buis (HR Officer) of Thijs Kuizenga (Operations Manager).