Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Ter aan­vul­ling op ons team zoe­ken we een col­le­ga in de rol van;

Accountant

Wat je gaat doen

Geen dag is het­zelf­de in de dyna­mi­sche omge­ving bin­nen CCI. Jij coör­di­neert de maand- en jaar­afs­lui­t­ing uit, uitera­ard met onder­s­t­e­u­ning van de mana­ger finan­ci­al accoun­ting. Dagdagelijks voer je samen met de twee assis­tent accoun­t­ants de pro­duc­tie­ad­mi­nis­tra­tie voor de Nederlandse bedri­jf­son­derde­len. In 2022 komt hier ook de Duitse ves­ti­ging bij. Dit zijn taken zoals het coör­di­ne­ren van werk­zaam­he­den, het maken van aans­lui­t­in­gen en spe­ci­fi­ca­ties, het con­so­li­de­ren en rap­porte­ren van resul­ta­ten van de onder­lig­gen­de bedrij­ven, het verz­or­gen van fis­ca­le aan­gif­te (BTW, Intrastat) en het assis­te­ren van de mana­ger finan­ci­al accoun­ting. Ook speel je een belan­gri­jke rol in de con­tro­le van de jaarre­ken­ing door de exter­ne accoun­tant en draag je bij aan het ver­be­te­ren van de infor­ma­tie ver­wer­ken­de pro­ces­sen en sys­te­men.

Wie wij zoe­ken

Je bent toe aan de der­de of vier­de stap in je car­ri­è­re en hebt hbo-werk en denk­ni­veau. Je vind het leuk om de komen­de jaren jouw opge­da­ne erva­ring in een zelf­stan­di­ge func­tie tot uit­voe­ring te bren­gen. Je kri­jgt er ener­gie van om ener­zijds met je voe­ten in de klei bezig te zijn, maar ook uit­ge­da­agd te wor­den om mee te wer­ken op tac­tisch niveau. Deze com­bi­na­tie van werk­zaam­he­den vind jij pret­tig en daar­bin­nen weet je de juis­te prio­rit­ei­ten te stel­len en bent in staat uit te zoo­men. Je hebt snel inzicht in de inter­ne pro­ces­sen. Het geniet de voor­keur als je zowel de Nederlandse, Engelse als Duitse taal beheerst, maar uitera­ard kun­nen wij jou hier­voor ook een oplei­ding bie­den. Daarnaast beschik je over goede com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den, werk je accu­r­aat en ben je proac­tief.

Wat CCI jou biedt 

Een klein en hecht team van collega’s met een goede werks­feer. Gezien de toe­koms­ti­ge ont­wikke­lin­gen is het een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving, waar ont­wikke­ling, inno­va­tie en duurz­aam inzet­baar­heid van onze collega’s zeer belan­gri­jk zijn! Bij CCI telt jouw mening!

En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris vol­gens de cao zoet­wa­ren pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Een werk­week van 36 uur in een dag­dienst, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

The European Candy Group
Jeroen Olde Olthof
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld