Start je car­ri­è­re bij CCI

Voor onze loca­tie in Drachten/Oosterwolde zoe­ken we een Allround Monteur – Tweeploegendienst.

Allround Monteur

Wat ga je doen?
Als Allround Monteur voer je samen met je collega’s, tech­ni­sche werk­zaam­he­den uit aan de instal­la­ties en machi­nes. Bij CCI zijn dit onder ande­re: kokers, giet­ma­chi­nes, ver­pak­kings­ma­chi­nes, lopen­de ban­den, pom­pen etc. Vandaag ver­help je een sto­ring en mor­gen ben je bezig met pre­ven­tief onder­houd. Door de diver­sit­eit aan tech­nie­ken, zowel elek­tro­tech­nisch als mecha­nisch, voel je je als een vis in het water. Je hebt een afwis­se­len­de baan en levert een belan­gri­jke bij­dra­ge aan het beha­len van de bedri­jfs­do­el­stel­lin­gen.

Wie ben je?
Een gemo­ti­veer­de mon­teur met een afge­ron­de MBO niveau 4 oplei­ding rich­t­ing bij voor­keur elek­tro­tech­niek of mecha­tro­ni­ca. Je hebt erva­ring met elek­trisch en mecha­nisch sto­rin­gen en het uit­voe­ren van pre­ven­tief onder­houd. Je kunt zelf­stan­dig wer­ken en onder­neemt actie wan­neer nodig. Je voelt je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het resultaat. Je werkt nauw­keu­rig en vol­gens plan­ning. In de voe­dings­mid­delen­bran­che is het zeer belan­gri­jk aan de ges­tel­de kwa­li­teits­ei­sen te vold­o­en, je ziet het belang hier­van, en draagt daarom zorg voor een scho­ne opge­ru­im­de werk­plek.

  • MBO oplei­ding in de rich­t­ing elek­tro­tech­niek
  • Kennis van Ultimo (pré) ;
  • Goede com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den;
  • Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift;
  • Goed zelf­stan­dig kun­nen wer­ken maar levert ook uit­s­te­ken­de team­pre­sta­ties;
  • Accuraat, initia­tiefri­jk, doe­ner, team­s­pe­ler, ambi­tieus

Wat biedt CCI je?
Een uit­da­gen­de func­tie, in een inter­na­tio­na­le, kleurri­jke wer­k­om­ge­ving waar per­so­on­lijke ont­wikke­ling gesti­mu­leerd wor­dt. We bie­den je goede pri­ma­i­re en secun­d­ai­re arbei­ds­vo­or­waar­den.

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om bij CCI te komen wer­ken? We horen graag van je!

Continental Candy Industries B.V.
Machteld Bakker
De Bolder 40 | 9206 AN  Drachten | The Netherlands
+31 (0) 6 30 / 56 87 27
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV. We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld