Vacature

Sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. Wij wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij me aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om je bin­nen onze orga­ni­sa­tie ver­der te ont­wikke­len. Om de tech­ni­sche staat van ons machine­park zo opti­maal mogeli­jk te hou­den, zoe­ken we nieu­we collega’s die gedre­ven zijn om te leren en ver­be­te­ren in de func­tie van;

Allround Monteur – 2 ploegendienst

Wat je gaat doen

Bij ons staat team­work bovena­an je to do list. Samen met je col­le­ga mon­teurs en de ope­ra­tors aan de lijn voer je tech­ni­sche werk­zaam­he­den uit aan alle instal­la­ties en machi­nes. Bij CCI zijn dit onder Others: kokers, giet­ma­chi­nes, ver­pak­king­s­ma­chi­nes (volau­to­ma­tic), lopen­de ban­den, pom­pen etc. Vandaag ver­help je een sto­ring en mor­gen ben je bezig met pre­ven­tief onder­houd. Dit alles in een twee plo­e­gen­dienst zodat de fab­riek altijd door kan blij­ven draai­en. Door de diver­sit­eit aan tech­nie­ken, zowel elek­tro­tech­nisch als mecha­nisch, voel je je als een vis in het water. Je hebt een hele afwis­se­len­de baan en je levert een belan­gri­j­ke bij­dra­ge aan het beha­len van de bedrijfsdoelstellingen.

Wie wij zoeken

Wij zoe­ken een gemo­ti­ve­er­de mon­teur met erva­ring met elek­trisch en mecha­nisch sto­rin­gen en het uit­voe­ren van pre­ven­tief onder­houd. Het is pret­tig als je ken­nis van Ultimo en van PLC-bes­tu­rings­sys­te­men hebt, maar dat kun­nen wij je ook leren. Qua per­so­on­lijk­heid is het belan­gri­jk dat je zelf­stan­dig kunt wer­ken en actie onderneemt wan­neer nodig. Je voelt je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het resul­taat. Daarnaast werk je nauw­keu­rig en vol­gens plan­ning. In de voe­dings­mid­delen­bran­che is het zeer belan­gri­jk aan de ges­tel­de kwa­li­teits­ei­sen te vold­o­en, je ziet het belang hier­van in en draagt daarom altijd zorg voor een scho­ne opge­ru­im­de werk­plek. Tenslotte is het belan­gri­jk dat je de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.

Wat CCI jou biedt

Leuke collega’s, een goe­de werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris tus­sen de € 2400,- en € 3355,- vol­gens de cao zoet­waren en pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Een werk­week van 36 uur, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

Standplaats wis­selt tus­sen onze twee fab­rie­ken in Drachten en Oosterwolde. We wer­ken in een 2‑ploegendienst en als een col­le­ga ziek of met ver­lof is gaan we hier fle­xi­bel me om en sprin­gen we uitera­ard voor elka­ar in.