Start je car­ri­è­re bij CCI

Wij zijn een ambi­ti­eu­ze, betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie en vol­gen de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit , in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len.

Voor onze loca­tie in Drachten/Oosterwolde zoe­ken we een:

 

Allround Monteur
(Tweeploegendienst)

Allround Monteur

Wat ga je doen?

Als Allround Monteur voer je samen met je collega’s, tech­ni­sche werk­zaam­he­den uit aan de instal­la­ties en machi­nes. Bij CCI zijn dit onder ande­re: koo­k­in­stal­la­ties, giet­ma­chi­nes, ver­pak­kings­ma­chi­nes, lopen­de ban­den, pom­pen etc. In deze afwis­se­len­de func­tie houd je je zowel bezig met het oplos­sen van sto­rin­gen als dat je pre­ven­tief onder­houd ver­richt. De tech­ni­sche werk­zaam­he­den zijn zowel elek­trisch als mecha­nisch van aard. Je hebt een afwis­se­len­de baan en levert een belan­gri­jke bij­dra­ge aan het beha­len van de bedri­jfs­do­el­stel­lin­gen.

Wie ben jij?

Een gemo­ti­veer­de mon­teur met een afge­ron­de MBO niveau 4 oplei­ding rich­t­ing bij voor­keur elek­tro­tech­niek of mecha­tro­ni­ca. Je hebt erva­ring met elek­tri­sche en mecha­ni­sche sto­rin­gen en het uit­voe­ren van pre­ven­tief onder­houd. Je kunt zelf­stan­dig wer­ken en onder­neemt actie wan­neer nodig. Je voelt je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het resultaat. Je werkt nauw­keu­rig en vol­gens plan­ning. In de voe­dings­mid­delen­bran­che is het zeer belan­gri­jk aan de ges­tel­de kwa­li­teits­ei­sen te vold­o­en, je ziet het belang hier­van, en draagt daarom zorg voor een scho­ne opge­ru­im­de werk­plek.

  • MBO oplei­ding in de rich­t­ing elek­tro­tech­niek of mecha­tro­ni­ca;
  • Kennis van Ultimo (pré);
  • Goede com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den (Nederlands);
  • Goed zelf­stan­dig kun­nen wer­ken maar levert ook uit­s­te­ken­de team­pre­sta­ties;
  • Accuraat, initia­tiefri­jk, doe­ner, team­s­pe­ler en ana­ly­tisch.

Wat biedt we: 

Een uit­da­gen­de func­tie, in een inter­na­tio­na­le, kleurri­jke wer­k­om­ge­ving waar per­so­on­lijke ont­wikke­ling gesti­mu­leerd wor­dt. We bie­den je goede pri­ma­i­re en secun­d­ai­re arbei­ds­vo­or­waar­den.

Interesse?

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI B.V.
Machteld Bakker
De Bolder 40 | 9206 AN  Drachten | The Netherlands
Tel.: +31 (0) 229 251 400
Mob: +31 (0) 614 552 876
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV. We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld