sharing sweet moments!

Als onder­de­el van het Customer Service team zoe­ken wij een extra col­le­ga in de rol van:

Customer Service Officer

24–28 uur

Customer Service Officer

24–28 uur

Wat ga je doen?

Jij bent het eers­te en laats­te con­tact met onze klant als het gaat om de ver­werking en ver­zen­ding van  orders. Je zorgt er voor dat orders tij­dig en cor­rect wor­den inge­boekt, zodat in onze fabrie­ken de sno­ep­wa­ren kun­nen wor­den bereid. Zodra het pro­duct gereed in het wareh­ouse staat, zorg jij ver­vol­gens voor de logis­tiek naar de klant. Voordat je de ver­sche­ping naar de klant verz­orgt, check je de QA-sta­tus, aan­we­zig­heid van de nood­za­ke­li­jke docu­men­ten, akkoord trans­port­bo­eking en of inspec­tie­maats­ch­ap­pi­jen zijn geïn­for­me­erd. Vervolgens verz­org je de order­af­han­de­ling door het con­tro­le­ren of alle admi­nis­tra­tie­ve docu­men­ten in orde zijn. Een voor­beeld hier­van is het con­tro­le­ren van fac­tu­ren van de vracht t.o.v. de leve­rin­gen. Het kan voor­ko­men dat hier ver­schil­len in zit­ten. Het is jouw taak om dit uit te zoe­ken en een struc­ture­le oplos­sing te imple­men­te­ren om dit in de toe­komst te voor­ko­men. Kort samen­ge­vat zijn jouw taken;

Taken:

  • Order ent­ry;
  • Controle docu­men­ten gereed pro­duct;
  • Organiseren logis­tiek trans­port van ons wareh­ouse naar de klant;
  • Communicatie met klan­ten over het moment van leve­ring van goede­ren;
  • Houdt onder­houd-orders bij in het geau­to­ma­ti­se­er­de sys­te­em
  • Verzorgen van de order­af­han­de­ling, zoda­nig dat orders vol­gens pro­ce­du­re wor­den afge­wikkeld.

Jouw pro­fiel:

Om dit alles in goede banen te lei­den is het belan­gri­jk dat je het leuk vind om kort op de bal te zit­ten. Je bent niet bang om de tele­foon te pak­ken en uit te zoe­ken waar een order mogeli­jk mis is gega­an. Zowel intern aan­ja­gen en moni­to­ren van dead­lines als de com­mu­ni­ca­tie met de klant vind je leuk. Door jouw gest­ruc­tu­re­er­de manier van wer­ken ont­gaat jou niets en behoud je het over­zicht. Je over­legt met jouw collega’s op de afde­ling over prio­rit­ei­ten en het ver­de­len van het werk, zodat de juis­te orders eerst wor­den behan­deld. De afde­ling is recent gere­or­ga­ni­se­erd en vanuit dit nieu­we inzicht is deze vaca­tu­re ont­s­ta­an. Jouw eigen visie, pro­blee­mo­plos­send ver­mo­gen en erva­ring is belan­gri­jk om deze ver­nieuw­de rol tot een suc­ces te maken. Om al onze klan­ten te kun­nen bedie­nen is het van belang dat je Nederlands, Engels en Duits spreekt en schri­jft.

Het team 

Deze func­tie is onder­de­el van de sales afde­ling. Je werkt samen in een team met nog een (full­time) custo­mer ser­vice offi­cer en samen zor­gen jul­lie voor een con­ti­nue bezet­ting voor jul­lie vak­ge­bied. In het team wer­ken ook twee QA Customer Service Officers. De afde­ling wor­dt aan­ge­stu­urd door de Head of Customer Service NL.

Wij bie­den jou:

Leuke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd.

En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen op full­time basis en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

 

Solliciteer nu!

Wij gaan de samen­werking aan

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je! Gezien de vakan­tie peri­ode zal je na 10 augus­tus een inhou­de­li­jke reac­tie ontvan­gen. Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan Suzanne Peters (HR Business Partner) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl.

CCI Hoorn
t.a.v. Suzanne Peters HR Business Partner
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten

+31 (0)88 6951201

+31(0)611280305
werken@ccicandy.nl

Bitte laden Sie hier Ihr Anschreiben sowie Ihren Lebenslauf hoch (jpg|png|pdf, max. 10 MB). Wir drü­cken Ihnen die Daumen.

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genom­men und bestä­ti­ge dies mit dem Absenden der Nachricht. Ich stim­me zu, dass mei­ne Angaben und Daten zur Beantwortung mei­ner Anfrage elek­tro­nisch erho­ben und gespei­chert wer­den. Die Einwilligung kann ich jeder­zeit für die Zukunft wider­ru­fen.


*Pflichtfelder
to