Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Als onder­de­el van het Customer Service team zoe­ken wij een extra col­le­ga in de rol van;

Customer Service Officer

Wat je gaat doen

Jij bent het eers­te en laats­te con­tact met onze klant als het gaat om de ver­werking en ver­zen­ding van  orders. Je zorgt er voor dat orders tij­dig en cor­rect wor­den inge­boekt, zodat in onze fabrie­ken de sno­ep­wa­ren kun­nen wor­den bereid. Zodra het pro­duct gereed in het wareh­ouse staat, zorg jij ver­vol­gens voor de logis­tiek naar de klant. Voordat je de ver­sche­ping naar de klant verz­orgt, check je de QA-sta­tus, aan­we­zig­heid van de nood­za­ke­li­jke docu­men­ten, akkoord trans­port­bo­eking en of inspec­tie­maats­ch­ap­pi­jen zijn geïn­for­me­erd. Vervolgens verz­org je de order­af­han­de­ling door het con­tro­le­ren of alle admi­nis­tra­tie­ve docu­men­ten in orde zijn. Een voor­beeld hier­van is het con­tro­le­ren van fac­tu­ren van de vracht t.o.v. de leve­rin­gen. Het kan voor­ko­men dat hier ver­schil­len in zit­ten. Het is jouw taak om dit uit te zoe­ken en een struc­ture­le oplos­sing te imple­men­te­ren om dit in de toe­komst te voor­ko­men. Kort samen­ge­vat zijn jouw taken;

Taken:

  • Order ent­ry;
  • Controle docu­men­ten gereed pro­duct;
  • Organiseren logis­tiek trans­port van ons wareh­ouse naar de klant;
  • Communicatie met klan­ten over het moment van leve­ring van goede­ren;
  • Houdt onder­houd-orders bij in het geau­to­ma­ti­se­er­de sys­te­em
  • Verzorgen van de order­af­han­de­ling, zoda­nig dat orders vol­gens pro­ce­du­re wor­den afge­wikkeld.

Wie wij zoe­ken

Om dit alles in goede banen te lei­den is het belan­gri­jk dat je het leuk vind om kort op de bal te zit­ten. Je bent niet bang om de tele­foon te pak­ken en uit te zoe­ken waar een order mogeli­jk mis is gega­an. Zowel intern aan­ja­gen en moni­to­ren van dead­lines als de com­mu­ni­ca­tie met de klant vind je leuk. Door jouw gest­ruc­tu­re­er­de manier van wer­ken ont­gaat jou niets en behoud je het over­zicht. Je over­legt met jouw collega’s op de afde­ling over prio­rit­ei­ten en het ver­de­len van het werk, zodat de juis­te orders eerst wor­den behan­deld. De afde­ling is recent gere­or­ga­ni­se­erd en vanuit dit nieu­we inzicht is deze vaca­tu­re ont­s­ta­an. Jouw eigen visie, pro­blee­mo­plos­send ver­mo­gen en erva­ring is belan­gri­jk om deze ver­nieuw­de rol tot een suc­ces te maken. Om al onze klan­ten te kun­nen bedie­nen is het van belang dat je Nederlands, Engels en Duits spreekt en schri­jft.

Wat CCI jou biedt 

Je kri­jgt een uit­da­gen­de func­tie waa­rin je jouw exper­ti­se ver­der kan ont­wikke­len. Daarnaast bie­den we jou een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd !

En natu­ur­li­jk ontvang je een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen op full­time basis en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Drachten
Suzanne Peters
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld