Vacature

Sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie wer­ken wij aan de bes­te kwa­li­teit in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij me aan onze stra­te­gie? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om onze ener­gie­do­el­stel­lin­gen te beha­len, zoe­ken wij een nieu­we col­le­ga in de rol van;

Energie Coördinator

Wat ga je doen?

CCI is onder­weg naar een duurzame toe­komst. Vanuit die ambi­tie is een meer­ja­ren­plan opge­s­teld. Voor de con­cre­te uit­werking en uit­voe­ring van dit plan zoe­ken we een nieu­we col­le­ga in de rol van Energie Coördinator.

In deze nieu­we rol ben jij aan­ja­ger en pro­ject­leider van alle tech­ni­sche ver­be­te­rin­gen als het gaat om het ener­gie­be­spa­ring en ver­du­urz­a­ming van onze fab­rie­ken. Je onder­bouwt elk pro­ject mid­dels een busi­ness case. Nadat het spe­ci­fie­ke pro­ject is goe­d­ge­keurd treed je op als pro­ject­leider. Je stemt intern met ver­schil­len­de disci­pli­nes de voort­gang en rea­li­sa­tie af.

Daarnaast ben je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de bor­ging van alle wet- en regel­ge­ving op het gebied van ener­gie en milieu. Belastingen, sub­si­dies en audits op dit gebied zijn jou daarom niet vre­emd. Dit imple­men­teer je in de orga­ni­sa­tie via het loka­le ener­gie en site manage­ment team.

Concreet zijn jouw werkzaamheden:

 • Voorzitter ener­gie­team;
 • Rapporteren aan toezichthouders;
 • Projectleider voor de ont­wikke­ling van plan­nen en beleid op het gebied van duurz­aam­heid en klimaatbestendigheid;
 • Analyseren van com­ple­xe vraagst­uk­ken, pre­sen­te­ren van bevin­din­gen en aanbevelingen;
 • Bijhouden van spe­ci­fie­ke pre­sta­tie­ci­j­fers met betrek­king tot het stra­te­gic plan, het actie­plan voor duurz­aam­heid en ande­re gere­la­te­er­de inspan­nin­gen op het gebied van duurz­aam­heid en milieu.

Hoe ben jij?

Je bent iemand die hands-on aan de slag gaat. Het ech­te ver­schil wor­dt immers pas gema­akt als jouw ver­be­te­rin­gen zijn geïm­ple­men­te­erd. Je bent daarom sterk in plan­ma­tig en uit­voe­rings­ge­richt wer­ken. Acties uit­z­et­ten, doel­stel­lin­gen halen en resul­taat­ge­richt wer­ken, dat is wat jij doet.

Je hebt aan­toon­baar HBO of WO werk- en denk niveau, vanuit een tech­nisch- of milieu­kun­di­ge basis. Goede com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en een goe­de beheer­sing van de Nederlandse en Engelse taal is een must, Duits is een pre.

Wat CCI jou biedt 

Een mooie kans om me te groei­en in onze toe­komstvi­sie, waa­rin onze con­su­men­ten en afne­mers, duurz­aam­heid en het CCI team cen­traal sta­an. Jouw erva­rin­gen en ideeën kri­j­gen volop de ruim­te om in de prak­ti­jk gebracht te gaan wor­den, we leren van elka­ar. Je werkt in een doel­ge­richt en hecht team. Daarnaast ont­vang je uitera­ard een goed sala­ris, lap­top en tele­foon. De pen­sio­en­re­ge­ling en ove­ri­ge arbei­ds­vo­or­waar­den zijn con­form de cao zoet­waren. Een gezon­de balans in hybri­de wer­ken past bin­nen de visie van CCI als werkgever.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je! Je kunt je CV en moti­va­tiebrief rich­ten aan Bernhard van de Witte (Operationeel Directeur) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl. Een assess­ment is onder­deel  van de sollicitatieprocedure.

CCI Drachten Suzanne Peters (HR Manager)
De Bolder 40 | 9206 EEN | Drachten Nederland
werken@ccicandy.nl

  Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

  Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


  *ver­plicht veld