Vacature

Sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie wer­ken wij aan de bes­te kwa­li­teit in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij me aan onze stra­te­gie? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Als spe­cia­list in sala­ris­sen zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

HR Medewerker (24 uur)

Wat ga je doen?

Jij verz­orgt een vlek­kel­o­ze admi­nis­tra­tie van de in- door- en uit­stroom van mede­wer­kers. Denk hier­bij aan het opstel­len van arbei­dso­vereen­koms­ten en diver­se ande­re cor­re­spon­den­tie. Daarbij ver­werk je de muta­ties in onder ande­re ons per­so­neels­in­for­ma­tie­sys­te­em (iHCM van ADP) en zorg jij voor de ver­loning van de mede­wer­kers. Maandelijks verz­org jij de sala­ri­sad­mi­nis­tra­tie, waar­bij je door de experts van ADP wor­dt ondersteund.

Ook ben jij func­tion­eel behe­er­der van het tijds­re­gis­tra­tie­sys­te­em, Kelio. Dat bete­kent dat als collega’s en lei­ding­ge­ven­de vra­gen heb­ben over de uren­ver­werking, zij deze bij jou zul­len stel­len. Binnen de sala­ris- en HR admi­nis­tra­tie is vold­o­en­de mogeli­jk­heid tot pro­ce­s­op­ti­ma­li­sa­tie. Je zult daarom een belan­gri­j­ke rol spe­len in het ver­der digi­ta­li­se­ren en opti­ma­li­se­ren van deze sys­te­men. Een voor­beeld van zo’n pro­ject is het uit­brei­den van de secun­dai­re arbei­ds­vo­or­waar­den bin­nen de werk­kos­ten­re­ge­ling en cao zoetwaren.

Wie ben jij?

Jij bent iemand die erva­ring heeft in het voe­ren van de hr- en sala­ri­sad­mi­nis­tra­tie. Daarbinnen ga je nauw­keu­rig en inte­ger te werk. Aangezien jij het aan­spreekpunt bent voor alle collega’s met betrek­king tot hr-gere­la­te­er­de vra­gen, heb jij een open per­so­on­lijk­heid en ben je mak­ke­li­jk toeg­an­ke­li­jk. Om goed te kun­nen advi­seren, is het bezit­ten van de juis­te ken­nis heel belan­gri­jk. Jij hebt daarom je Praktijk Diploma Loonheffingen, of bent bereid deze te behalen.

Wat CCI jou biedt 

Het HR team bestaat naast jou, uit twee HR Officers en een HR Manager. Met dit team dra­gen we bij aan de orga­ni­sa­tie­do­el­stel­lin­gen door proac­tief te faci­li­te­ren. In jouw func­tie kun je met jouw per­so­on­lij­ke bij­dra­ge hier een groot posi­tief effect op heb­ben. Daarnaast bie­den we jou leu­ke collega’s, een goe­de werks­feer en een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaardeerd!

En natu­ur­li­jk ont­vang je een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen op full­time basis en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je! Je kunt je CV en moti­va­tiebrief rich­ten aan Suzanne Peters (HR mana­ger) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl. Een assess­ment is onder­deel  van de sollicitatieprocedure.

CCI Drachten Suzanne Peters (HR Manager)
De Bolder 40 | 9206 EEN | Drachten Nederland
werken@ccicandy.nl

    Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

    Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


    *ver­plicht veld