Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Ter aan­vul­ling op ons team zoe­ken we een col­le­ga in de rol van;

HR Officer

Wat je gaat doen

Jij onder­s­t­e­unt de lei­ding­ge­ven­de bin­nen onze pro­duc­tie­lo­ca­ties voor alle HR gere­la­te­er­de zaken. Je zorgt er dus voor dat alle facet­ten bin­nen de employee jour­ney cor­rect wor­den uit­ge­vo­erd, van onboar­ding tot uit­stroom. Concreet bete­kent dit dat je de wer­ving en selec­tie uit­vo­ert, je faci­li­teert bij het inzet­ten van oplei­din­gen en bent case­ma­na­ger bin­nen de Wet Verbetering Poortwachter. Ook onder­s­t­eun je de lei­ding­ge­ven­de in de per­for­mance cyclus. Je geeft trai­ning in HR gere­la­te­er­de onder­wer­pen, onder­s­t­eund bij gesprek­ken en geeft gev­raagd en onge­v­raagd advies.

Naast deze dag­d­a­ge­li­jk­se taken, vind je het leuk om een pro­ject op te pak­ken en tot imple­men­ta­tie te bren­gen. Ook ben je elke week deel­ne­mer aan het site manage­ment over­leg waar alle disci­pli­nes ver­te­gen­wo­or­digd zijn. Hierin bespreek jij alle HR gere­la­te­er­de onder­wer­pen. Ook sluit je maan­de­li­jks aan bij de site-gebonden over­leg­gen van het Arbo-Team en OC (afvaar­di­ging OR) over­leg­gen.

Wie wij zoe­ken

Binnen onze dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving ben jij onze prag­ma­ti­sche en accu­ra­te HR offi­cer.. Aangezien er veel gebe­urt bin­nen onze orga­ni­sa­tie, ben je in staat om snel te scha­ke­len en behoud je het over­zicht. Je beschikt over een gezon­de dosis orga­ni­sa­tie sen­si­ti­vit­eit. Zo weet je gevoe­li­ge onder­wer­pen om te zet­ten in con­cre­te acties zodat je mede­wer­kers en lei­ding­ge­ven­de bege­leidt naar het gewens­te resultaat.

In het HR team is een sala­ri­s­ad­mi­nis­tra­teur werk­zaam die maan­de­li­jks alle sala­ris­muta­ties verz­orgt. Jij levert de brief­be­ves­ti­gin­gen etc. bij haar aan wan­neer er muta­ties zijn geweest, zodat zij dit admi­nis­tra­tief kan ver­wer­ken. Ook is een HR Officer werk­zaam voor onze loca­tie in Hoorn, waar je mee kunt spar­ren. De HR stra­te­gie wor­dt uit­ge­zet en geïm­ple­men­te­erd door de seni­or HR Business Partner, waar je zeer fre­quent con­tact mee zal heb­ben. Je rap­por­te­ert aan de Plant Manager. Om de HR onder­s­t­e­u­ning com­pleet te maken zoe­ken we een col­le­ga die doel­ge­richt te werk gaat, een gezon­de ver­bin­ding kan creë­ren met de mede­wer­kers en zaken vol­l­e­dig afrondt.

Wat CCI jou biedt 

Een klein en hecht team van collega’s met een goede werks­feer. Gezien de toe­koms­ti­ge ont­wikke­lin­gen is het een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving, waar ont­wikke­ling, inno­va­tie en duurz­aam inzet­baar­heid van onze collega’s zeer belan­gri­jk zijn! Bij CCI telt jouw mening!

En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris vol­gens de cao zoet­wa­ren pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Een werk­week van 36 uur in een dag­dienst, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

The European Candy Group
Suzanne Peters
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld