Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. We stel­len een leer­plek ter beschik­king in de rol van;

HR Stagiair

Wat je gaat doen

De HR afde­ling bestaat uit drie ent­housi­as­te collega’s met elk een eigen ver­ant­wo­or­de­li­jk­heids­ge­bied. De twee HR Officers zijn advi­serend en admi­nis­tra­tief onder­s­t­e­u­nend voor de drie Nederlandse fabrie­ken. De HR busi­ness part­ner richt zich op de over­head en het beleid. Je gaat op bei­de pila­ren onder­s­t­e­u­nen door mee te wer­ken aan alle facet­ten van HR. Zowel de wer­ving, selec­tie en instroom van nieu­we collega’s, als het mee­wer­ken aan de sala­ri­s­ad­mi­nis­tra­tie. Ook onder­s­t­eun je bij het vormge­ven en imple­men­te­ren van het func­tie­huis en de com­pe­ten­tie­ma­trix. Daarnaast mag je mee­ki­jken met alle voor­ko­men­de casuïs­tiek die op dage­li­jk­se basis voor­bij komt. Tenslotte draag je bij aan het imple­men­te­ren van het nieu­we ESS en MSS per­so­neels­in­for­ma­tie sys­te­em van ADP.

Wie wij zoe­ken

We zoe­ken een der­de jaars HBO stu­dent die nauw­keu­rig werk en weet van aan­pak­ken. Je bent nieuws­gie­rig inge­steld en wil de ‘waarom’ ach­ter zaken weten. Je hebt erva­ring met het zelf­stan­dig en pro­jec­t­ma­tig wer­ken. Daarbij ben je niet bang om hulp te vra­gen voor­dat je han­delt. Je bent 4 dagen per week beschik­baar voor de sta­ge.

Wat CCI jou biedt 

Een gave sta­ge bin­nen een orga­ni­sa­tie in bewe­ging. Je kri­jgt een kijk­je in de keu­ken op een HR afde­ling waar­bij je mee mag wer­ken aan alle onderde­len van het vak. We heb­ben al een gro­te pro­fes­sio­na­li­se­rings­slag gema­akt, maar er zijn nog zeker stap­pen te zet­ten. Jij mag hier­a­an mee­wer­ken en jouw eigen visie delen. Daarbij werk je van­we­ge Corona mogeli­jk vanuit huis, maar indi­en mogeli­jk ben je werk­zaam bij onze fabriek in Drachten. De sta­ge­ver­go­e­ding bedraagt €300 voor een full­time sta­ge.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Drachten
Suzanne Peters
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Bitte laden Sie hier Ihr Anschreiben sowie Ihren Lebenslauf hoch (jpg|png|pdf, max. 10 MB). Wir drü­cken Ihnen die Daumen.

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genom­men und bestä­ti­ge dies mit dem Absenden der Nachricht. Ich stim­me zu, dass mei­ne Angaben und Daten zur Beantwortung mei­ner Anfrage elek­tro­nisch erho­ben und gespei­chert wer­den. Die Einwilligung kann ich jeder­zeit für die Zukunft wider­ru­fen.


*Pflichtfelder