Vacature

Wij zijn CCI 

Samen met zo’n 300 collega’s stre­ven wij onze mis­sie “Smile, Share & Care” na. Dit doen we door het ont­wikke­len, pro­du­ce­ren en ver­mark­ten van een breed assor­ti­ment sno­ep­jes en drop­jes, die we maken in onze 4 fab­rie­ken in Nederland en Duitsland.

 

Ons assor­ti­ment bestaat voor een groot deel uit Vegan en sui­ker­vri­je pro­duc­ten, waar­mee wij aans­lui­ten bij hui­di­ge trends en toe­koms­ti­ge ontwikkelingen.

 

Made to smi­le, share & care!

 

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve collega’s. Werk jij mee aan het keten­ge­richt inko­pen, waa­rin we op een duurzame wij­ze de juis­te kwa­li­teit mate­ria­len (grond­stof­fen, ver­pak­kin­gen en ener­gie) ver­kri­j­gen? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Als spe­cia­list op sourcing (inkoop) gebied zijn wij op zoek naar jou!

Junior Sourcing Manager

Wat je gaat doen 

Als Junior Sourcing Manager ben jij ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het onder­s­te­u­nen van de Sourcing Manager in de breeds­te zin van het woord.

Je bouwt samen met onze Supply Chain collega’s aan het ver­kri­j­gen en vast­leg­gen van data, die jij nodig hebt om onze sourcing en inkoop te laten aans­lui­ten bij de stra­te­gi­sche rich­t­ing van ons bedri­jf. Door mid­del van ana­ly­ses ben je samen met de Sourcing Manager in staat om de diver­se plan­nen en part­ners­hips met lever­an­ciers vorm te geven, en ver­der voo­ruit te kij­ken. Dit alles met ster­ke focus op digi­ta­li­se­ring en onder­s­te­u­ning vanuit Power BI. Je bent deels actief in de voor­be­rei­ding en ana­ly­se fase van het inko­opp­ro­ces en daar­n­aast ook aan­we­zig bij de gesprek­ken en bes­luit­vor­ming met onze lever­an­ciers. In de dage­li­jk­se prak­ti­jk zul je veel con­ta­ct heb­ben met lever­an­ciers en je sup­ply chain collega’s over ope­ra­tio­ne­le zaken als bij­vo­or­beeld leve­rin­gen en forecasting.

Wie wij zoeken 

 • Jij bent iemand die gest­ruc­tu­re­erd, nauw­keu­rig en plan­ma­tig werkt.
 • Jij hebt een open per­so­on­lijk­heid en bent com­mu­ni­ca­tief vaardig.
 • Je hebt een inkoop of sup­ply chain gere­la­te­er­de oplei­ding afgerond.
 • Je hebt een voor­lief­de voor digi­ta­li­se­ring en denkt vanuit processen.
 • De Engelse taal een ver­eis­te en de Duits taal een pré.
 • We zoe­ken een col­le­ga die pro-actief is en bru­ist van de ideeën!
 • Je hebt een HBO of WO stu­die afge­rond, of hebt door een aan­tal jaren werker­va­ring dit werk- en denkniveau.

  

Wat CCI jou biedt 

Het Sourcing team ope­re­ert vanuit onze ves­ti­ging in Drachten (stand­plaats) en bestaat naast jou, als Junior Sourcing Manager, uit een Sourcing Manager en de CEO. Dit alles vanuit een nau­we samen­werking met Supply Chain Management. Met dit team dra­gen we bij aan onze orga­ni­sa­tie­do­el­stel­lin­gen, waar sourcing een belan­gri­j­ke rol in speelt.

Uiteraard bie­den we jou leu­ke collega’s, een goe­de werks­feer en een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaardeerd!

Je ont­vangt een goed sala­ris con­form de zoet­waren CAO, pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Daarnaast bie­den wij 25 vakan­tie­da­gen op full­time basis en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je! Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan:

CCI  Drachten
Suzanne Peters ( HR Manager)
De Bolder 40 |  9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

  Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

  Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


  *ver­plicht veld