Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. In ver­band met het vertrek van een col­le­ga, zoe­ken wij een door­ge­wint­er­de nieu­we col­le­ga in de rol van;

Key accountmanager

Wat je gaat doen

Het creë­ren en benut­ten van com­mer­cië­le kan­sen is wat jij doet. Als gepas­sione­er­de Key Accountmanager ben jij name­li­jk ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de ver­koo­p­re­sul­ta­ten van onze gro­te accounts in Foodretail. Dat vraagt een gro­te mate van stra­te­gisch inzicht, zelf­stan­dig­heid, en onder­ne­mer­schap en het ver­ta­len van klant­behoef­tes naar ons port­fo­lio. Je daagt uit met nieu­we ide­eën en ver­ko­opstra­te­gie­ën en weet op die manier onze klan­ten inspi­re­ren om te kie­zen voor CCI.

Want op het gebied van inno­va­tie is CCI con­ti­nue in ont­wikke­ling en jij weet dit met ent­housi­as­me te lan­ce­ren bij onze afne­mers. Het ombui­gen van de hui­di­ge klant­re­la­ties van een meer tra­di­tio­ne­le lever­an­cier naar een waar­de-toevo­e­gen­de part­ner zie jij als een uit­da­ging, waar­bij jouw door­zet­tings­ver­mo­gen doorslag­ge­vend is.

Naast exter­ne con­tac­ten heb je uitera­ard ook intern veel con­tact. Je hebt lei­den­de rol in het Sales Team waar­bij je nauw samen­werkt met jouw com­mer­cie­el assis­tent en pro­duct deve­lop­ment team. Jij weet voor de inter­ne orga­ni­sa­tie een dui­de­li­jke fore­cast te geven, en zorgt ervoor dat inter­ne pro­jec­ten wor­den afge­hecht en je acteert hier­in als een resultaat- en exe­cutie­ge­rich­te lei­der.

Wie wij zoe­ken

Als erva­ren Key account­ma­na­ger ken jij de fij­ne kneep­jes van het vak. Pragmatisch ga jij op je doel af. Je bent com­mu­ni­ca­tief sterk, hebt lef en weet ver­schil­len­de situa­ties om te bui­gen naar het gewens­te resultaat, door je te ver­plaatsen inde afne­mer.

Binnen CCI vin­den wij leren en ont­wikke­len belan­gri­jk. Het delen van jouw erva­ring met de ande­re leden van het sales­te­am zie jij als essen­tie­el, waar­bij er ruim­te is om jez­elf te blij­ven ont­wikke­len en door te groei­en. Je weet wat jouw visie is op een toe­komst­bes­ten­di­ge sales orga­ni­sa­tie.

Wat CCI jou biedt 

Een moo­ie kans om mee te groei­en in onze toe­komstvi­sie, Sharing Sweet Moments. Jouw erva­rin­gen en ide­eën kri­jgen volop de ruim­te om in de prak­ti­jk gebracht te gaan wor­den. Je werkt in een doel­ge­richt en hecht team. Daarnaast ontvang je uitera­ard een goed sala­ris, een lea­se­au­to, lap­top en tele­foon. De pen­sio­en­re­ge­ling en ove­ri­ge arbei­ds­vo­or­waar­den zijn con­form de cao zoet­wa­ren. Een gezon­de balans in hybri­de wer­ken past bin­nen de visie van CCI als werk­ge­ver.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

The European Candy Group
Suzanne Peters
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld