Magazijnmedewerker

Wij zijn CCI 

Samen met zo’n 300 collega’s stre­ven wij onze mis­sie “Smile, Share & Care” na. Dit doen we door het ont­wikke­len, pro­du­ce­ren en ver­mark­ten van een breed assor­ti­ment sno­ep­jes en drop­jes, die we maken in onze 4 fab­rie­ken in Nederland en Duitsland.

Ons assor­ti­ment bestaat voor een groot deel uit Vegan en sui­ker­vri­je pro­duc­ten, waar­mee wij aans­lui­ten bij hui­di­ge trends en toe­koms­ti­ge ontwikkelingen.

Made to smile, share & care!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om de logis­tie­ke pro­ces­sen in Oosterwolde naar vol­l­e­dig­heid te kun­nen bedie­nen, zoe­ken we een col­le­ga in de rol van;

Magazijnmedewerker – 36 uur (2 plo­e­gen­dienst) 

Wat ga je doen

Als Magazijnmedewerker ben je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het tota­le goe­de­ren pro­ces bin­nen de orga­ni­sa­tie, van grond­stof tot ein­d­pro­duct. De afde­ling maga­zi­jn draagt zorg voor een vloei­en­de in- en uit­ga­an­de stroom van goe­de­ren. Zo draag je zorg voor het in- en uitrij­den van arti­kelen, voor­raad­be­heer, los­sen van bul­ka­an­le­ve­rin­gen en aller­han­de werk­zaam­he­den op de afdeling.

 Je taken zijn o.a:

  • In- en uitrij­den van arti­kelen en materialen
  • Voorraadbeheer en tel­lin­gen uitvoeren
  • Ontvangst van (bulk)goederen, con­tro­le op hoeve­el­he­den en herkomst
  • Signaleren van afwi­j­kin­gen bij goederenontvangst
  • Laden en los­sen van goederen
  • Orders verzame­len en scan­nen en zorg­dra­gen voor juis­te verzending
  • Goederenadministratie en pal­let registratie
  • Klaarzetten en scan­nen van mate­ria­len voor pro­duc­tie & inpak
  • Toezien op de nale­ving van kwaliteitscertificeringen
  • Besturen van heftruck & reachtruck

 

Wie zoe­ken wij

We zoe­ken een ent­housi­as­te mede­wer­ker die zich op actie­ve wij­ze voor het maga­zi­jn  gaat inzet­ten. Je kunt nauw­keu­rig en zelf­stan­dig wer­ken en hebt bij voor­keur erva­ring op de heftruck en even­tueel reacht­ruck. Mocht je deze erva­ring nog niet heb­ben, dien je bereid te zijn de ver­eis­te cer­ti­fi­ca­ten te beha­len. Je hebt erva­ring als maga­zi­jn­me­de­wer­ker en hebt gewerkt met bijv. WMS (logis­tiek sys­te­em). Je hebt een goe­de beheer­sing van de Nederlandse taal en je vind het wer­ken vol­gens de vast­ge­s­tel­de kwa­li­teits­nor­men van­z­elfs­pre­kend (orde en net­heid). Tevens ben je stress­bes­ten­dig en gewend aan het wer­ken onder druk.

Wat bie­den wij jou

Een hands-on en ver­ant­wo­or­de­li­j­ke func­tie waa­rin je een essen­tië­le spil bent in onze orga­ni­sa­tie. Daarnaast bie­den we jou leu­ke collega’s, een goe­de werks­feer en een dyna­mi­sche werkomgeving.

Je ont­vangt een goed sala­ris tus­sen de €2284,- en €2793,- van de cao con­form cao zoet­waren (excl. plo­e­gen­toes­lag). Daarnaast ont­vang je reis­kos­ten­ver­go­e­ding, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We zien graag je CV en moti­va­tie tege­mo­et! Je mag je sol­li­ci­ta­tie stu­ren ter atten­tie van Femke Bruggen en mai­len naar werken@ccicandy.nl. 

CCI  Oosterwolde