Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om de inpa­kli­j­nen naar vol­l­e­dig­heid te kun­nen bedie­nen, zoe­ken we nieu­we collega’s die gedre­ven zijn om te leren en ver­be­te­ren in de func­tie van;

Magazijnmedewerker (3-ploegen)

Wat je gaat doen

Als Medewerker Magazijn ben je samen met je collega’s ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het tota­le goederen­pro­ces bin­nen de orga­ni­sa­tie in Drachten, van grond­stof tot eind­pro­duct. De afde­ling Magazijn draagt zorg voor een vloei­en­de in- en uit­ga­an­de stroom van goede­ren. Zo draag je zorg voor het in- en uitrij­den van arti­kelen, voor­raad­be­heer, los­sen van bul­ka­an­le­ve­rin­gen en aller­han­de werk­zaam­he­den op de afde­ling.

Je taken zijn o.a.:

  • In- en uitrij­den van arti­kelen en mate­ria­len
  • Voorraadbeheer en tel­lin­gen uit­voe­ren
  • Ontvangst van (bulk)goederen, con­tro­le op hoeveel­he­den en her­komst
  • Signaleren van afwi­jkin­gen bij goedere­n­ontvangst
  • Laden en los­sen van goede­ren
  • Orders verzame­len en scan­nen en zorg­dra­gen voor juis­te ver­zen­ding
  • Goederenadministratie en pal­let regis­tra­tie
  • Klaarzetten en scan­nen van mate­ria­len voor pro­duc­tie & inpak
  • Toezien op de nale­ving van kwa­li­teits­cer­ti­fi­ce­rin­gen
  • Besturen van heft­ruck & reacht­ruck

Wie wij zoe­ken

We zoe­ken een ent­housi­as­te mede­wer­ker die zich op actie­ve wij­ze voor de afde­ling maga­zi­jn gaat inzet­ten. Je kunt nauw­keu­rig en zelf­stan­dig wer­ken en hebt bij voor­keur erva­ring op de heft­ruck en even­tueel reacht­ruck. Mocht je deze erva­ring nog niet heb­ben, dien je bereid te zijn de ver­eis­te cer­ti­fi­ca­ten te beha­len. Je hebt erva­ring als maga­zi­jn­me­de­wer­ker en hebt gewerkt met bijv. WMS (logis­tiek sys­te­em). Je hebt een goede beheer­sing van de Nederlandse taal en je vind het wer­ken vol­gens de vast­ge­s­tel­de kwa­li­teits­nor­men van­z­elfspre­kend (orde en net­heid). Tevens ben je stress­bes­ten­dig en gewend aan het wer­ken onder druk

Wat CCI jou biedt 

Een hands-on en ver­ant­wo­or­de­li­jke func­tie waa­rin je een essen­tië­le spil bent in onze orga­ni­sa­tie. Daarnaast bie­den we jou leu­ke collega’s, een goede werks­feer en een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving.

Je ontvangt een goed sala­ris tus­sen de €2.261,- en €2.765,- bruto per maand voor een 36-uri­ge werk­week con­form cao zoet­wa­ren. Daarnaast ontvang je reis­kos­ten­ver­go­e­ding, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Drachten
Marieke van Goor (Corporate Recruiter)
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld