Start je car­ri­è­re bij CCI

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Als aan­vo­er­der van onze tech­ni­sche dienst zoe­ken wij voor onze loca­tie in Hoorn een col­le­ga in de rol van;

 

Maintenance Manager

(36 uur)

Maintenance Manager

Wat je gaat doen

De Maintenance Manager is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor aan­stu­ring van de tech­ni­sche orga­ni­sa­tie op de pro­duc­tie­lo­ca­tie in Hoorn. Hierbij rap­por­te­ert je aan de Plant Manager en ben je onder­de­el van het ope­ra­tioneel Management Team. Je waar­borgt de betrouw­baar­heid van de tech­ni­sche pro­duc­tiem­id­de­len tegen opti­ma­le kos­ten. Daarbij voel jij je thuis in een groei­en­de, dyna­mi­sche orga­ni­sa­tie en weet de orga­ni­sa­tie door mid­del van con­ti­nue ver­be­ter­pro­jec­ten naar een hoger niveau te til­len.

Jouw taken

  • Zorgdragen voor een pro­fes­sio­ne­le TD orga­ni­sa­tie door het bepa­len van een peri­odie­ke onder­houds­plan­ning;
  • Laten uit­voe­ren van klein, groot en pre­ven­tief onder­houd;
  • Aansturen, ont­wikke­len en coa­chen van cir­ca 10 mede­wer­kers;
  • Draagt zorg voor de lan­ge ter­mi­jn per­so­neels­behoef­te;
  • Initiëren en coör­di­ne­ren van con­ti­nue ver­be­ter­pro­jec­ten;
  • Verzorgt manage­men­trap­por­ta­ges.

Wie wij zoeken

Je hebt een tech­ni­sche HBO oplei­ding afge­rond en bent inmid­dels een aan­tal jaren werk­zaam in een tech­ni­sche rol. Je staat stevig in je schoe­nen en weet struc­tuur te bren­gen in de dage­li­jk­se dyna­miek. Projectmatig wer­ken en hier­in het voor­touw nemen is jou niet vre­emd. Daarnaast kan je goed zelf­stan­dig wer­ken, kunt pro­ble­men ana­ly­se­ren en dit ook uit­leg­gen aan jouw team. Als team­coach breng jij de mon­teurs naar een hoger niveau.

Het team

Jouw team is op nage­no­eg alle pro­duc­tie-uren in de fabriek aan­we­zig. Het team bestaat uit zes mon­teurs en twee werk­vo­or­be­rei­ders. Daarnaast loopt er vaak een sta­gi­ai­re mee op de afde­ling. 

Wat CCI jou biedt 

Leuke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Wij gaan de samenwerking aan

Wij ontvan­gen jouw CV en moti­va­tie graag voor 12 janu­ari 2020. Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan Suzanne Peters (HR Business Partner) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl. Wij zijn voor­ne­mens om op 15 en 17 janu­ari 2020 de eers­te gesprek­ken te laten plaats­vin­den. Mocht je ver­hin­derd zijn op een van deze dagen, geen pro­bleem. Wij horen het ech­ter wel graag zodat we hier op voor­hand reken­ing mee kun­nen hou­den.

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om bij CCI te komen wer­ken? We horen graag van je!

CCI B.V.
Suzanne Peters
HR Adviseur
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
Tel.: +31 (0) 229 25 14 00
Mob: +31 (0) 6 11 28 03 05
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV. We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld