Marketing Communicatie medewerker

Wij zijn CCI 

Samen met zo’n 300 collega’s stre­ven wij onze mis­sie “Smile, Share & Care” na. Dit doen we door het ont­wikke­len, pro­du­ce­ren en ver­mark­ten van een breed assor­ti­ment sno­ep­jes en drop­jes, die we maken in onze 4 fab­rie­ken in Nederland en Duitsland.

Ons assor­ti­ment bestaat voor een groot deel uit Vegan en sui­ker­vri­je pro­duc­ten, waar­mee wij aans­lui­ten bij hui­di­ge trends en toe­koms­ti­ge ontwikkelingen.

Made to smi­le, share & care!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve collega’s.

Onze nieu­we stra­te­gie richt zich op 4 stra­te­gi­sche thema’s. Om dit op de juis­te en op een con­sis­ten­te manier zowel intern als extern goed uit te dra­gen, heb­ben wij jou nodig!

Marketing Communicatie medewerker – 24 uur

Wat ga je doen

We zijn volop bezig met de uitrol van onze nieu­we stra­te­gie en inmid­dels heb­ben we ook een bij­pas­sen­de nieu­we huiss­ti­jl ont­wikkeld.  Bij de uitrol van de nieu­we stra­te­gie is effec­tie­ve en con­sis­ten­te mar­ke­ting en com­mu­ni­ca­tie van groot belang. Op dit moment bestaat deze func­tie nog niet bin­nen onze orga­ni­sa­tie en om die reden zijn we op zoek naar een mar­ke­ting com­mu­ni­ca­tie mede­wer­ker die ons hel­pt te pro­fes­sio­na­li­se­ren op dit vakgebied.

De werk­zaam­he­den in jouw rol zijn afwis­se­lend en divers; denk hier­bij niet alle­en aan het uit­dra­gen van de nieu­we huiss­ti­jl via diver­se (reeds besta­an­de of nieu­we) for­mats maar ook aan het uit­dra­gen van onze pro­po­si­ties naar onze opdracht­ge­vers toe. Daarnaast moet je den­ken aan het  opstel­len van een com­mu­ni­ca­tie­plan,  het maken van nieu­we con­tent op onze web­site, aan­s­pre­ken­de sto­ry­tel­ling en een stuk arbei­ds­markt­com­mu­ni­ca­tie. Intern wil­len we meer gebruik gaan maken van de diver­se (media) kana­len die wij al heb­ben maar ook zaken als nieuws­brie­ven, hand­te­ken­in­gen, brief­pa­pier, ban­ners, etc. die­nen aan­ge­past te wor­den naar de nieu­we huisstijl.

Daarbij  waar­borg jij de con­sis­ten­tie in alle com­mu­ni­ca­tie uit­in­gen, signa­leer jij proac­tief ver­be­terpun­ten op dit gebied en stu­urt waar mogeli­jk bij.

Wie zoe­ken wij 

  • We zoe­ken een crea­tie­ve col­le­ga die proac­tief is, bru­ist van de ideeën en deze om kan zet­ten naar actie. Iemand die hel­pt mee te bou­wen aan onze ambi­ties en ons ook advi­seert op dit gebied
  • Je hebt meer­de­re jaren erva­ring als mar­ke­ting com­mu­ni­ca­tie medewerker
  • Jij bent iemand die inspi­re­ert en ent­housi­as­meert en dit ook weet uit te dragen
  • Je bent sterk in zowel monde­lin­ge als schrift­eli­j­ke communicatie
  • Daarnaast heb jij een gere­la­te­er­de oplei­ding afge­rond op HBO niveau, of kunt dit door jouw opge­da­ne werker­va­ring aantonen
  • De Engelse taal is een ver­eis­te en de Duitse taal een pré

Wat bie­den wij jou

Een inspi­re­ren­de func­tie van 24 uur per week waar­bij je zelf­stan­dig kunt wer­ken aan de opbouw van de com­mu­ni­ca­tie­stra­te­gie van CCI. Hierbij heb je de kans om te wer­ken met een pro­duct dat zich uit­s­te­kend leent om crea­tief mee te zijn! Uiteraard bie­den we jou naast leu­ke collega’s en een goe­de werks­feer, een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaardeerd!

Je ont­vangt een goed sala­ris  tus­sen de  €2500,- en €3650,- op basis van 36 uur (€1667,- en €2433,- op basis van 24 uur) pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Daarnaast heb­ben we uitera­ard je arbei­ds­vo­or­waar­den goed gere­geld, zoals een lap­top, vakan­tie­da­gen,  pen­sio­en, etc.

 

Wij gaan graag in gesprek

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je! Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan: Marieke Boekhold (Chief Impact & Culture) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl

De slui­tings­da­tum van deze vaca­tu­re is 1 decem­ber en een assess­ment is onder­deel van de sollicitatieprocedure.

CCI Drachten