Master Data Specialist

Wij zijn CCI 

Samen met zo’n 300 collega’s stre­ven wij onze mis­sie “Smile, Share & Care” na. Dit doen we door het ont­wikke­len, pro­du­ce­ren en ver­mark­ten van een breed assor­ti­ment sno­ep­jes en drop­jes, die we maken in onze 4 fab­rie­ken in Nederland en Duitsland.

Ons assor­ti­ment bestaat voor een groot deel uit Vegan en sui­ker­vri­je pro­duc­ten, waar­mee wij aans­lui­ten bij hui­di­ge trends en toe­koms­ti­ge ontwikkelingen.

Made to smi­le, share & care!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve collega’s. Om alle gege­vens en onze kwa­li­teits­ei­sen goed te kun­nen blij­ven waar­bor­gen, zijn wij op zoek naar een Master Data Specialist.

Master Data Specialist – 36 uur

Wat ga je doen

Om de stra­te­gi­sche doe­len van Continental Candy Industries BV te rea­li­se­ren is het van belang dat er maxi­ma­le waar­de wor­dt gehaald uit inter­ne en exter­ne data. Binnen CCI wer­ken de ver­schil­len­de afde­lin­gen met de voor hun spe­ci­fie­ke sys­te­men; De ver­werking van de mas­ter data ligt nu veel­al cen­traal. Dit wil­len wij op kor­te ter­mi­jn meer decen­tra­li­se­ren en de bewa­king van de kwa­li­teit ervan cen­tra­li­se­ren. Daarnaast is het de ambi­tie om te migre­ren naar één ERP sys­te­em en om ver­de­re stap­pen te gaan zet­ten in de digi­ta­le transformatie.

Jouw voor­naams­te taak is in eers­te instan­tie het in beeld bren­gen van de belan­gri­jks­te data voor de ver­schil­len­de afde­lin­gen bin­nen CCI  en het opzet­ten van het beheer ervan. Door mid­del van een reeks tech­nie­ken, instru­men­ten en pro­ces­sen is het jouw taak om ervoor te zor­gen dat alle refe­rentie­ge­ge­vens  iden­ti­fice­er­baar, betrouw­baar en bruik­baar zijn voor alle afde­lin­gen van CCI. Tevens is het van belang dat je de kost­prijs­cal­cu­la­ties voor de orga­ni­sa­tie op je neemt.

Wie zoe­ken wij

Wij zoe­ken een Specialist op HBO niveau met de juis­te ach­t­er­g­rond en werker­va­ring in de wereld van digi­ta­li­se­ring, infor­ma­tie­ver­werking en beheer van data. Werkervaring bin­nen een pro­duc­tieom­ge­ving is een pré. Daarnaast ben je ana­ly­tisch inge­steld, heb je een goed zake­li­jk inzicht  en kun je natu­ur­li­jk zeer goed over­weg met diver­se com­pu­ter­sys­te­men. Omdat je met iede­re afde­ling bin­nen CCI con­ta­ct hebt is het ook belan­gri­jk dat je goe­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den bezit en veel ken­nis hebt van diver­se bedrijfsprocessen.

Wat bie­den wij jou

Een mooie en zelf­stan­di­ge func­tie bin­nen een ambi­ti­eu­ze orga­ni­sa­tie! Uiteraard bie­den we jou naast leu­ke collega’s en een goe­de werks­feer, een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn.

Je ont­vangt daar­n­aast natu­ur­li­jk een goed sala­ris pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Ook heb­ben we je arbei­ds­vo­or­waar­den goed gere­geld, zoals een lap­top, mobie­le tele­foon, vakan­tie­da­gen,  pen­sio­en, etc.

Wij gaan graag in gesprek!

We horen graag van je! Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan Carool Korsten (Chief Financial Officer ) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl. Een assess­ment is onder­deel van onze sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re. Liever eerst vri­j­b­lij­vend even een kop kof­fie drin­ken? Geen pro­bleem! Mail je inter­es­se en je gege­vens en wij nemen con­ta­ct met je op!

CCI  Drachten