Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Ter aan­vul­ling op het team zoe­ken wij een col­le­ga in de func­tie van;

Meewerkend Teamleider

Wat je gaat doen

Samen wer­ken aan ont­wikke­ling en resultaat! Als Teamleider ben je een belan­gri­jke scha­kel in het suc­ces van je afde­ling en de plant. Je bent ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het rea­li­se­ren van de plan­ning (op tijd en vol­l­e­dig) bin­nen jouw afde­ling en plo­eg. Om dit te kun­nen berei­ken, ben jij in staat het bes­te uit jouw team te halen.

Naast het beha­len van de pro­duc­tie, staat ont­wikke­ling en ver­de­re pro­fes­sio­na­li­se­ring hoog bij jou op de agen­da. Je werkt hard om samen met je team de gewens­te resul­ta­ten te berei­ken. Je ziet toe op een vei­li­ge, hygië­ni­sche en accu­ra­te werk­wi­j­ze in je team. Daarnaast bes­teed je aan­dacht aan de juis­te kwa­li­teit van het werk én het pro­duct. Je bent het aan­spreekpunt voor de collega’s van onder­s­t­e­u­nen­de afde­lin­gen en ande­re plo­e­gen. Naast de dage­li­jk­se bege­lei­ding van jouw team werk je mee aan de lijn. Je rap­por­te­ert aan de Manager Operations in Drachten.

Wie wij zoe­ken

Voor deze veelom­vat­ten­de en dyna­mi­sche func­tie zoe­ken we een erva­ren lei­ding­ge­ven­de  met een groot ver­ant­wo­or­de­li­jk­heids­ge­vo­el en een proac­tie­ve instel­ling. Je staat open voor de ver­de­re ont­wikke­ling van jez­elf en die van je mede­wer­kers. Je beschikt over MBO+ werk- en denk­ni­veau en werker­va­ring in de levens­mid­delen­bran­che. Daarnaast ben je actie­ge­richt, je hebt over­zicht en je durft bes­lis­sin­gen te nemen. Je bent een team­s­pe­ler met een eigen mening en ide­eën. In deze func­tie is het belan­gri­jk dat je beschikt over erva­ring in een pro­duc­tieom­ge­ving.

Wat CCI jou biedt 

Een hands-on func­tie waa­rin je jouw eigen visie kunt imple­men­te­ren en je team kunt bou­wen.  Daarnaast bie­den we jou leu­ke collega’s, een goede werks­feer en een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd !

Binnen de fabriek in Drachten wer­ken we in een 2- en/of 3 plo­e­gen­dienst. Daarnaast is deze vaca­tu­re voor 36 uur per week. En natu­ur­li­jk ontvang je een goed sala­ris, con­form cao zoet­wa­ren, een tele­foon, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Drachten
Suzanne Peters
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld