Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om onze heer­li­j­ke zoet­waren kwa­li­ta­tief op niveau te pro­du­ce­ren zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

Operations Manager

Wat je gaat doen 

In Hoorn wor­dt met zo’n 25 mede­wer­kers in twee plo­e­gen Engelse Drop gepro­du­ce­erd mid­dels extru­sie. Dit wor­dt met 4 inpa­kli­j­nen inge­pakt. Als Operations Manager ben jij ver­ant­wo­or­de­li­jk voor dit gehe­le pro­ces en stuur jij dit prag­ma­tisch aan. Dat bete­kent dat jij alles coör­di­neert van­af het moment dat je de pro­duc­tie­or­der ont­vangt, tot het moment dat de pal­let in de vracht­wa­gen staat. Hierin word je op loca­tie onder­s­teund door de QA/QC afde­ling, de Technische dienst en een HR Officer. Je rap­por­te­ert aan de Operations Director.

Jouw dage­li­jk­se taken besta­an uit;

 • Realiseren van de pro­duc­tie bin­nen de ges­tel­de doe­len met betrek­king tot vei­lig­heid, kwa­li­teit en leverbetrouwbaarheid ;
 • Technische ver­be­te­rin­gen begeleiden;
 • Leiding geven, moti­ve­ren, oplei­den en ont­wikke­len van medewerkers;
 • Zorgdragen voor een opti­ma­le per­so­neels­be­zet­ting, indi­en nood­za­ke­li­jk inscha­ke­len van uitzendbureau;
 • Vastleggen en/of rap­porte­ren van voortgang;
 • Continue ver­be­te­rin­gen door­voe­ren, bij­vo­or­beeld door het bege­lei­den van de dag­start con­form LEAN-systematiek.

Wie wij zoeken 

Je kri­jgt er ener­gie van om hands-on bezig te zijn en als faci­li­ter­en­de lei­ding­ge­ven­de op te tre­den naar jouw team. Je hebt erva­ring met tech­ni­sche pro­jec­ten en aan­toon­ba­re erva­ring met con­ti­nue ver­be­te­ren. Daarbij baseer je je keu­zes op fei­ten, stemt dit af met alle betrok­ken par­ti­jen, voert je acties con­sis­tent uit en legt deze vast. Je bent een ster­ke lei­der die dui­de­li­jk kan com­mu­ni­ce­ren, zijn visie weet over te dra­gen en draagv­lak kan creë­ren. Daarnaast heb je een tech­ni­sche ach­t­er­g­rond, HBO werk- en denk­ni­veau en lei­ding­ge­ven­de ervaring.

Wat CCI jou biedt 

Een func­tie waa­rin je jouw eigen visie kunt imple­men­te­ren en je team kunt bou­wen.  Daarnaast bie­den we jou leu­ke collega’s, een goe­de werks­feer en een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaardeerd !

En natu­ur­li­jk ont­vang je een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, lap­top, tele­foon, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Hoorn
Suzanne Peters
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

  Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

  Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


  *ver­plicht veld