Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om onze heer­li­j­ke zoet­waren kwa­li­ta­tief op niveau te pro­du­ce­ren zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

Operations Manager

De orga­ni­sa­tie

In opdracht van CCI in Hoorn is Wierenga & De Graaf op zoek naar een initia­tiefri­j­ke, betrok­ke­ne en inte­ge­re Operations Manager voor 40 uur per week.

Op de ves­ti­ging in Hoorn werkt een team van zo’n 25 mede­wer­kers aan onze heer­li­j­ke Engelse Drop. Op de pro­duc­tie werkt een team aan het maken van de sno­ep­jes mid­dels extru­sie. Dit wor­dt ver­vol­gens met 4 geau­to­ma­ti­se­er­de inpa­kli­j­nen inge­pakt door het inpak­team. De pro­duc­tie / inpak­plan­ning en beno­di­g­de grond­stof­fen wor­den geor­ga­ni­se­erd door de Operations Planner. Jij geeft aan dit gehe­le team direct leiding.

Als Operations Manager ben jij ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het gehe­le pro­ces op deze ves­ti­ging. Dat bete­kent dat jij alles coör­di­neert van­af het moment dat je de pro­duc­tie­or­der ont­vangt, tot het moment dat de pal­let in de vracht­wa­gen staat. Hierin word je op loca­tie onder­s­teund door een maga­zi­jn mede­wer­ker, de QA/QC afde­ling, de Technische dienst en HR. Je rap­por­te­ert aan de Operations Director.

Wat wor­dt jouw opdracht

 • Realiseren van de pro­duc­tie bin­nen de ges­tel­de doe­len met betrek­king tot vei­lig­heid, kwa­li­teit en leverbetrouwbaarheid
 • Technische ver­be­te­ring begeleiden
 • Leidinggeven, moti­ve­ren, oplei­den en ont­wikke­len van medewerkers
 • Zorgdragen voor een opti­ma­le per­so­neels­be­zet­ting, indi­en nood­za­ke­li­jk inscha­ke­len uitzendbureau
 • Vastleggen en/of rap­porte­ren voortgang
 • Continue ver­be­te­rin­gen door­voe­ren, bij­vo­or­beeld door het bege­lei­den van de dag­start con­form LEAN-Systematiek

Heb jij

 • HBO werk- en denkniveau
 • Leidinggevende erva­ring

Ben jij

 • een ster­ke leider
 • zelf­stan­dig
 • com­mu­ni­ca­tief vaardig
 • empa­thisch

En kun jij

 • collega’s inspi­re­ren en motivaren

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Hoorn

Bel met Leo de Graaf, ook als je eerst meer infor­ma­tie over deze aantrek­ke­li­j­ke func­tie wilt. Hij is bereik­baar op leo@wierenga-degraaf.nl of tele­fo­nisch 06 12982112.

Voor de invul­ling van onze vaca­tures wer­ken wij exclu­sief samen met Wierenga & De Graaf Werving | Selectie | Loopbaanontwikkeling. Het onge­v­raagd voor­stel­len van kan­di­da­ten stel­len wij niet op prijs. Ongevraagd gemail­de of opge­stu­ur­de cv’s of ande­re mid­de­len door bure­aus beschou­wen wij als eigen­dom van CCI. Dat bete­kent dat wij geen fee of ver­go­e­ding beta­len wan­neer de kan­di­daat inge­hu­urd wor­dt door CCI naar aan­lei­ding van deze cv of ande­re middelen.

leo@wierenga-degraaf.nl

  Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

  Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


  *ver­plicht veld