Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om onze heer­li­jke zoet­wa­ren te pro­du­ce­ren zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

Operator Bereiding B

Wat je gaat doen

Om je zo breed mogeli­jk in te zet­ten bin­nen de orga­ni­sa­tie, lei­den we je zo op dat je op meer­de­re plek­ken inzet­baar bent op de afde­ling berei­ding, zoals op de gie­terij en de opvang. Op de giet­pro­duc­tie stel je de machi­nes in voor een run en je bouwt indi­en nodig om zodat je het juis­te pro­duct kunt draai­en. Om goed te kun­nen pro­du­ce­ren is samen­werking belan­gri­jk, je vin­dt het leuk met je collega’s af te stem­men, uit­leg te geven en bij te stu­ren indi­en nodig. Je ver­hel­pt mogeli­jke klei­ne sto­rin­gen en zoekt samen­werking met de Technische Dienst en Teamleider wan­neer je assis­ten­tie nodig hebt.

Aangezien wij alle­en de hoogst haal­ba­re kwa­li­teit aan onze klan­ten leve­ren heb je een scherp oog voor hygië­ne en kwa­li­teit. Je con­tro­leert regel­ma­tig het half­fa­bri­caat. Je bent niet alle­en ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de pro­duc­tie, maar je levert ook een actie­ve bij­dra­ge aan de hand­ha­ving en ver­be­te­rin­gen op de afde­ling. Ook zorg je ervoor dat admi­nis­tra­tief alles op rol­let­jes loopt, je checkt op kwa­li­teit en kwan­ti­t­eit en vult de bijbeho­ren­de con­tro­le­l­ijs­ten in, con­form pro­ce­du­res.

Wie wij zoe­ken

Je hebt aan­toon­ba­re erva­ring als ope­ra­tor of fle­xi­bel en leer­gie­rig geno­eg om je snel te ont­wikke­len. Je staat open voor feed­back. Je kunt struc­tuur aan­bren­gen in je werk en houdt secuur lijs­ten bij. Daarnaast denk je voo­ruit, zet je bij­vo­or­beeld vast de vol­gen­de order kla­ar of denk je mee met collega’s hoe het slim­mer en snel­ler kan. Je hebt een voor­beeld rol en bent niet bang om collega’s aan te spre­ken wan­neer zij het werk nog beter kun­nen uit­voe­ren. Tenslotte lever je een actie­ve bij­dra­ge aan het con­ti­nue ver­be­te­ren van het werkpro­ces.

Wat CCI jou biedt 

Leuke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris vol­gens de cao zoet­wa­ren pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Een werk­week van 36 uur in een twee plo­e­gen­dienst, waar­bij een drie plo­e­gen­dienst in de toe­komst niet wor­dt uit­ges­lo­ten. Salaris tus­sen de €2300,- en €2900,- excl. plo­e­gen­toe­s­lag 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Interesse?

Wij zoe­ken door­lo­pend talent voor onze fabriek. Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je! Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan Marieke van Goor (Corporate Recruiter) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Drachten
Marieke van Goor (Corporate Recruiter)
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld