Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om onze heer­li­j­ke zoet­waren te pro­du­ce­ren zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

Operator Bereiding B

Wat je gaat doen 

Je gaat aan de slag als Operator Bereiding B in onze Engelse Drop fab­riek. Samen met je collega’s ben je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het pro­du­ce­ren van al onze Engelse drop. Aan deze pro­duc­tie­li­jn zijn drie werk­plek­ken, Deeg&Drop, de Extrusie en de Haklijn. Om je zo breed mogeli­jk in te zet­ten bin­nen de orga­ni­sa­tie, lei­den we je zo op dat je op meer­de­re plek­ken inzet­baar bent op de afdeling.

Op de Deeg&Drop posi­tie ben je ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het kook­pro­ces van de sno­ep. Je stelt de machi­nes in, con­tro­leert de kook­sels en checkt bij je collega’s of het half­fa­b­ri­caat goed is. Op de Extrusie posi­tie bouw je samen met je collega’s de lijn om en zorgt ervoor dat de machi­nes goed zijn inge­steld zodat je het juis­te pro­duct kunt draai­en. In dit pro­ces is het van belang dat je goed kan samen­wer­ken met je collega’s en iedereen dui­de­li­j­ke taken afspreekt omdat je het scha­kelpunt bent aan de lijn. Bij de Haklijn zorg je voor een logis­tie­ke afhan­de­ling en ver­help je even­tue­le sto­rin­gen, in samen­werking met de Technische Dienst wan­neer dit nodig is.

Omdat wij alle­en de hoogst haal­ba­re kwa­li­teit aan de klan­ten leve­ren heb jij een scherp oog voor hygië­ne en kwa­li­teit. Je con­tro­leert regel­ma­tig het pro­duct. Je bent niet alle­en ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de pro­duc­tie, maar je levert ook een actie­ve bij­dra­ge aan de hand­ha­ving en ver­be­te­ring van hygiëne‑, milieu- en arb­ozorg op de afde­ling. Ook zorg je ervoor dat admi­nis­tra­tief alles op rol­let­jes loo­pt, je checkt op kwa­li­teit en kwan­ti­t­eit en vult de bij­beho­ren­de con­tro­le­l­ijs­ten, con­form de pro­ce­du­res, in. Als je vra­gen hebt of ergens tegen aan­loo­pt kun je terecht bij je collega’s of de Operations Manager.

Naast je eigen werk­zaam­he­den op de afde­ling berei­ding, sta je altijd open om je collega’s op de ande­re afde­lin­gen te hel­pen. Met zo’n 25 team­le­den in de fab­riek zor­gen jul­lie er voor dat het werk af komt. Een fle­xi­be­le hou­ding is daarom van belangrijk.

Wie wij zoeken 

Je beschikt mini­maal over MBO werk- en denk­ni­veau (3/4) en eni­ge erva­ring in de voe­dings­mid­delen­in­dus­trie. Je bent proac­tief, kunt zelf­stan­dig en nauw­keu­rig wer­ken en je hebt tech­ni­sche ken­nis. Daarnaast sta je open voor feed­back en denk je mee over het con­ti­nu ver­be­te­ren van het werk­pro­ces. Daarbij toon je een actie­ve hou­ding en ben je ook niet bang collega’s aan te spre­ken wan­neer zij het werk beter of effi­ciën­ter zou­den kun­nen uitvoeren.

Wat CCI jou biedt 

CCI biedt jou een oplei­dingstra­ject tot vol­waar­dig Operator B op onze afde­ling berei­ding. Het oplei­dingstra­ject voor Operator B duurt onge­ve­er een jaar. Daarnaast bie­den wij jou:

- Een full­time dienst­ver­band voor bepaal­de tijd van één jaar, met daar­na de kans op een con­tract voor onbe­paal­de tijd;

- Salaris con­form cao-zoet­waren schaal 5 met een mini­mum van € 2212,- per maand en een maxi­mum van € 2705,- per maand, waar­bij je door kan stromen naar schaal 6;

- Een onre­gel­ma­tig­heid­stoes­lag con­form cao, op dit moment wor­dt gewerkt tus­sen 05:00–18:00;

- Een vakan­tietoes­lag van 8% over je bruto jaarsalaris;

- Deelname aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Hoorn
Femke Bruggen
Protonweg 5 |  1627 LD Hoorn | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

    Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

    Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


    *ver­plicht veld