Vacature

Wij zijn CCI. Samen met zo’n 275 collega’s wil­len we graag zo veel mogeli­jk zoe­te momen­ten delen met onze klan­ten en con­su­men­ten. Dat doen we door het ont­wikke­len en pro­du­ce­ren van sui­ker­vrij, sui­ker­arm en vegan sno­ep­go­ed, en met ons bre­de assor­ti­ment tra­di­tio­ne­le zoet­waren. We pro­du­ce­ren onze sno­ep­jes in vier fab­rie­ken in Duitsland en Nederland, voor een breed inter­na­tio­naal klantenbestand.

 

CCI; sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om de kokerij naar vol­l­e­dig­heid te kun­nen bedie­nen, zoe­ken we een col­le­ga in de rol van;

Operator Bereiding C  – 2 ploegendienst

Wat je gaat doen 

Het is jouw taak om de kokerij te bedie­nen. Omdat wij alle­en de hoogst haal­ba­re kwa­li­teit aan onze klan­ten leve­ren heb je een scherp oog voor hygië­ne en kwa­li­teit. Je con­tro­leert regel­ma­tig de spe­ci­fi­ca­ties en de recep­tuur, het half­fa­b­ri­caat en de kwa­li­teit van het ein­d­pro­duct. Naast het koken zelf, ben je ook ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de gehe­le voor­be­rei­ding. Daarnaast pro­du­ceer je zoda­nig dat de machi­nes goed blij­ven wer­ken en scha­des wor­den voor­ko­men. Je voert klei­ne smeer- en onder­houds­werk­zaam­he­den uit. Ook lever je een actie­ve bij­dra­ge aan de ver­be­te­ring van hygiëne‑, vei­lig­heid en het pro­ces op de afde­ling. Tenslotte zorg je er voor dat admi­nis­tra­tief alles op rol­let­jes loo­pt, je checkt op kwa­li­teit en kwan­ti­t­eit en vult de bij­beho­ren­de con­tro­le­l­ijs­ten in, con­form procedures.

Wie wij zoeken 

Je bent leer­gie­rig en staat open voor feed­back. Daarnaast denk je voo­ruit, zet je bij­vo­or­beeld vast de vol­gen­de order kla­ar of denk je mee met collega’s hoe het slim­mer en snel­ler kan. Je werkt gest­ruc­tu­re­erd en houdt secuur lijs­ten bij. Je hebt een voor­beeld rol en bent niet bang om collega’s aan te spre­ken wan­neer zij het werk nog beter kun­nen uit­voe­ren. Met deze werk­men­ta­li­teit en fle­xi­be­le instel­ling zorg jij dat het werk af komt. Tenslotte lever je een actie­ve bij­dra­ge aan het con­ti­nue ver­be­te­ren van het werkproces.

Wat CCI jou biedt 

Je kri­jgt een uit­da­gen­de func­tie waa­rin CCI jou het eers­te jaar zal oplei­den tot Operator Bereiding C, zodat je hier vele jaren met ple­zier kan wer­ken. Daarnaast bie­den we jou een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaardeerd !

En natu­ur­li­jk ont­vang je een goed sala­ris vol­gens de CAO Zoetwaren tus­sen de €2300,- en €2800,- pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We zien graag je CV en moti­va­tie tegemoet!

CCI  Oosterwolde 
Femke Bruggen – HR officer
Houtwal 25 | 8431EX Oosterwolde | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

    Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

    Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


    *ver­plicht veld