Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om onze heer­li­jke zoet­wa­ren te pro­du­ce­ren zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

Operator Bereiding C  – 2 ploegendienst

Wat je gaat doen

Het is jouw taak om de kokerij te bedie­nen. Omdat wij alle­en de hoogst haal­ba­re kwa­li­teit aan onze klan­ten leve­ren heb je een scherp oog voor hygië­ne en kwa­li­teit. Je con­tro­leert regel­ma­tig de spe­ci­fi­ca­ties en de recep­tuur, het half­fa­bri­caat en de kwa­li­teit van het eind­pro­duct. Naast het koken zelf, ben je ook ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de gehe­le voor­be­rei­ding. Daarnaast pro­du­ceer je zoda­nig dat de machi­nes goed blij­ven wer­ken en scha­des wor­den voor­ko­men. Je voert klei­ne smeer- en onder­houds­werk­zaam­he­den uit. Ook lever je een actie­ve bij­dra­ge aan de ver­be­te­ring van hygië­ne-, vei­lig­heid en het pro­ces op de afde­ling. Je wor­dt opge­leid tot BHV’er. Tenslotte zorg je er voor dat admi­nis­tra­tief alles op rol­let­jes loopt, je checkt op kwa­li­teit en kwan­ti­t­eit en vult de bijbeho­ren­de con­tro­le­l­ijs­ten in, con­form pro­ce­du­res. Kortom; een hele veel­zij­di­ge, ver­ant­wo­or­de­li­jke en uit­da­gen­de func­tie waa­rin jij je geen dag hoeft te ver­ve­len!

Wie wij zoe­ken

Wij zoe­ken ope­ra­tors die leer­gie­rig zijn, voo­ruit kun­nen den­ken en gest­ruc­tu­re­erd kun­nen wer­ken. Je staat open voor feed­back en denkt actief mee en voo­ruit met je collega’s en de orga­ni­sa­tie. Daarnaast werk je voo­ruit, zet je bij­vo­or­beeld vast de vol­gen­de order kla­ar of geef je aan hoe het slim­mer en snel­ler kan. Je bent admi­nis­tra­tief ook goed onder­legd en weet waarom dit van belang is bin­nen het pro­ces. Je hebt een voor­beeld rol en bent niet bang om collega’s aan te spre­ken wan­neer jij ver­be­te­rin­gen ziet. Met deze werk­men­ta­li­teit en jouw fle­xi­be­le instel­ling zorg jij dat het werk af komt. Tenslotte lever je een actie­ve bij­dra­ge aan het con­ti­nue ver­be­te­ren van het werkpro­ces. Heb jij daar­n­aast ook een tech­ni­sche oplei­ding geno­ten en/of erva­ring als ope­ra­tor, dan komen wij graag met je in gesp­rek!

Wat CCI jou biedt 

Leuke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd.

En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris vol­gens de cao zoet­wa­ren loon­schaal 7, mogeli­jk star­tend in een aan­loopschaal, maar pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Een werk­week van 36 uur in een 2-plo­e­gen­dienst, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Drachten
Marieke van Goor – Corporate Recruiter
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld