Operator Inpak

Wij zijn CCI 

Samen met zo’n 300 collega’s stre­ven wij onze mis­sie “Smile, Share & Care” na. Dit doen we door het ont­wikke­len, pro­du­ce­ren en ver­mark­ten van een breed assor­ti­ment sno­ep­jes en drop­jes, die we maken in onze 4 fab­rie­ken in Nederland en Duitsland.

Ons assor­ti­ment bestaat voor een groot deel uit Vegan en sui­ker­vri­je pro­duc­ten, waar­mee wij aans­lui­ten bij hui­di­ge trends en toe­koms­ti­ge ontwikkelingen.

Made to smi­le, share & care!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve collega’s. Op onze loca­tie in Oosterwolde zijn wij ter uit­brei­ding van ons team, op zoek naar een:

Operator Inpak B  – 2 ploegendienst

Wat ga je doen

Je start de dag met het voor­be­rei­den van je werk­zaam­he­den. Je zet het half­fa­b­ri­caat kla­ar en zorgt dat de juis­te foli­es op de lijn wor­den aan­ge­bracht. Je stelt de inpa­kli­j­nen in vol­gens de para­me­ters en je zorgt ervoor dat de twee inpak­me­de­wer­kers aan jouw lijn weten wat ze moe­ten doen. Zodra de inpa­kli­jn draait, con­tro­leer je regel­ma­tig het pro­duct, de ver­pak­king­s­ma­te­ria­len en de kwa­li­teit van het ein­d­pro­duct. Elk uur voer je con­tro­les uit, deze regis­tre­er je en je zorgt ver­vol­gens voor een scho­ne werk­plek. Kleine sto­rin­gen weet je zelf op te los­sen indi­en je er niet uit komt scha­kel je, in over­leg met de team­lei­der, de tech­ni­sche dienst in.

Wie zoe­ken wij

Je hebt werker­va­ring bin­nen een pro­duc­tieom­ge­ving (en bij voor­keur) op een inpa­kaf­de­ling. Je kunt struc­tuur aan­bren­gen in je werk en je werkt secuur. Daarnaast ben je iemand die overal werk ziet en denk je voo­ruit. Zo zet je bij­vo­or­beeld vast de vol­gen­de order kla­ar of denk je mee met collega’s hoe het slim­mer en snel­ler kan. Je bent niet bang om collega’s aan te spre­ken wan­neer zij het werk nog beter kun­nen uit­voe­ren. Tenslotte vind je het leuk om in een hecht team te wer­ken. Op de loca­tie in Oosterwolde wer­ken zo’n 35 collega’s.

Wat bie­den wij jou

Je kri­jgt een uit­da­gen­de func­tie waa­rin je de machi­nes eigen kunt maken zodat je hier vele jaren met ple­zier kan wer­ken. Daarnaast bie­den we jou een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaardeerd!

En natu­ur­li­jk ont­vang je een goed sala­ris vol­gens de CAO Zoetwaren tus­sen de €2200,- en €2650,- (exclu­sief plo­e­gen­toes­lag) pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We zien graag je CV en moti­va­tie tege­mo­et! Deze kan je stu­ren naar werken@ccicandy.nl. Voor meer infor­ma­tie over deze func­tie kun je con­ta­ct opne­men met Femke Bruggen.