Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len.  Op onze inpak afde­ling zoe­ken we een erva­ren col­le­ga in de rol van;

Operator Inpak B  – 2 ploegendienst

Wat je gaat doen

Je start de dag met het voor­be­rei­den van je werk­zaam­he­den. Je zet het half­fa­bri­caat kla­ar en zorgt dat de juis­te foli­es op de lijn wor­den aan­ge­bracht. Je stelt de inpak lij­nen in vol­gens de para­me­ters en zorgt er voor dat de twee inpak­me­de­wer­kers aan jouw lijn weten wat ze moe­ten doen. Zodra de inpa­kli­jn draait, con­tro­leer je regel­ma­tig het pro­duct, de ver­pak­kings­ma­te­ria­len en de kwa­li­teit van het eind­pro­duct. Elk uur voer je con­tro­les uit, deze regis­tre­er je en zorg je voor een scho­ne werk­plek. In Oosterwolde sta­an 4 inpa­kli­j­nen waar­van er mee­stal twee draai­en die jij samen met je col­le­ga ope­ra­tor bedient.  Kleine sto­rin­gen weet je zelf op te los­sen, indi­en je er niet uit komt scha­kel je, in over­leg met de team­lei­der, de tech­ni­sche dienst in.

Wie wij zoe­ken

Je hebt werker­va­ring bin­nen een pro­duc­tieom­ge­ving op een inpak afde­ling. Je kunt struc­tuur aan­bren­gen in je werk en werkt secuur. Daarnaast ben je iemand die overal werk ziet en denk je voo­ruit. Zo zet je bij­vo­or­beeld vast de vol­gen­de order kla­ar of denk je mee met collega’s hoe het slim­mer en snel­ler kan. Je bent niet bang om collega’s aan te spre­ken wan­neer zij het werk nog beter kun­nen uit­voe­ren. Tenslotte vind je het leuk om in een hecht team te wer­ken. Op de loca­tie Oosterwolde wer­ken in het totaal zo’n 35 collega’s.

Wat CCI jou biedt 

Je kri­jgt een uit­da­gen­de func­tie waa­rin je de machi­nes eigen kunt maken zodat je hier vele jaren met ple­zier kan wer­ken. Daarnaast bie­den we jou een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd !

En natu­ur­li­jk ontvang je een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Drachten
Suzanne Peters
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld