Vacature

Wij zijn CCI. Samen met zo’n 300 collega’s wil­len we graag zo veel mogeli­jk zoe­te momen­ten delen met onze klan­ten en con­su­men­ten. Dat doen we door het ont­wikke­len en pro­du­ce­ren van sui­ker­vrij, sui­ker­arm en vegan sno­ep­go­ed, en met ons bre­de assor­ti­ment tra­di­tio­ne­le zoet­waren. We pro­du­ce­ren onze sno­ep­jes in vier fab­rie­ken in Duitsland en Nederland, voor een breed inter­na­tio­naal klantenbestand.

Sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om onze heer­li­j­ke zoet­waren te pro­du­ce­ren zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

Operator Inpak C

Wat je gaat doen 

In Hoorn werkt een des­kun­dig en zelf­stan­dig team van 25 mede­wer­kers aan onze heer­li­j­ke Engelse Drop. Het half­fa­b­ri­caat wor­dt ver­vol­gens in een ver­scho­ven dag­dienst met 4 inpa­kli­j­nen ingepakt.

Samen met je collega’s zorg je voor een opti­ma­le out­put van de inpak machi­nes. Je bent o.a. ver­ant­wo­or­de­li­jk voor je eigen lijn(en) en machine(s). Je bouwt je lijn om en stelt hem zorg­vul­dig af om het juis­te pro­duct te kun­nen draai­en. Om goed te kun­nen pro­du­ce­ren is samen­werking belan­gri­jk, je vin­dt het leuk je collega’s te bege­lei­den, uit­leg te geven en aan te stu­ren indi­en nodig.

Omdat wij alle­en de hoogst haal­ba­re kwa­li­teit aan onze klan­ten leve­ren heb je een scherp oog voor hygië­ne en kwa­li­teit. Je con­tro­leert regel­ma­tig het pro­duct, de ver­pak­king­s­ma­te­ria­len en de kwa­li­teit van het ein­d­pro­duct. Ook zorg je ervoor dat admi­nis­tra­tief alles op rol­let­jes loo­pt, je checkt op kwa­li­teit en kwan­ti­t­eit en vult de bij­beho­ren­de con­tro­le­l­ijs­ten in, con­form procedures.

Wie wij zoeken 

Je hebt eni­ge werker­va­ring bin­nen een pro­duc­tieom­ge­ving, als ope­ra­tor of op ver­geli­jk­ba­re inpa­kli­j­nen. Je bent leer­gie­rig en staat open voor feed­back. Je kunt struc­tuur aan­bren­gen in je werk en houdt secuur lijs­ten bij. Daarnaast denk je voo­ruit, zet je bij­vo­or­beeld vast de vol­gen­de order kla­ar of denk je mee met collega’s hoe het slim­mer en snel­ler kan. Tenslotte lever je een actie­ve bij­dra­ge aan het con­ti­nue ver­be­te­ren van het werkproces.

Wat CCI jou biedt 

CCI biedt jou een oplei­dingstra­ject tot vol­waar­dig Operator C op onze afde­ling Inpak. Het oplei­dingstra­ject voor Operator Inpak C duurt onge­ve­er een jaar. Daarnaast bie­den wij jou:

- Een full­time dienst­ver­band voor bepaal­de tijd van één jaar, met daar­na de kans op een con­tract voor onbe­paal­de tijd;

- Salaris con­form cao-zoet­waren schaal 5 met een mini­mum van € 2280,- per maand en een maxi­mum van € 2600,- per maand,

- Een onre­gel­ma­tig­heid­stoes­lag con­form cao, op dit moment wor­dt gewerkt tus­sen 06:00–22:00;

- Een vakan­tietoes­lag van 8% over je bruto jaarsalaris;

- Deelname aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoetwaren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Hoorn
Femke Bruggen
Protonweg 5 |  1627 LD Hoorn | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

    Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

    Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lij­ke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toekomst. 


    *ver­plicht veld