Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Om de inpa­kli­j­nen naar vol­l­e­dig­heid te kun­nen bedie­nen, zoe­ken we nieu­we collega’s die gedre­ven zijn om te leren en ver­be­te­ren in de func­tie van;

Operator Inpak B  – 3 ploegendienst

Wat je gaat doen

Samen met je collega’s zorg je voor een opti­ma­le out­put van de inpak machi­nes. Je bent o.a. ver­ant­wo­or­de­li­jk voor je eigen lijn(en) en machine(s). Je bouwt je lijn om en stelt hem zorg­vul­dig af om het juis­te pro­duct te kun­nen draai­en. Om goed te kun­nen pro­du­ce­ren is samen­werking belan­gri­jk; je vin­dt het leuk collega’s te bege­lei­den, uit­leg te geven en aan te stu­ren indi­en nodig.

Omdat wij alle­en de hoogst haal­ba­re kwa­li­teit aan onze klan­ten leve­ren heb je een scherp oog voor hygië­ne en kwa­li­teit. Je con­tro­leert regel­ma­tig het pro­duct, de ver­pak­kings­ma­te­ria­len en de kwa­li­teit van het eind­pro­duct. Ook zorg je ervoor dat admi­nis­tra­tief alles op rol­let­jes loopt, je checkt op kwa­li­teit en kwan­ti­t­eit en vult de bijbeho­ren­de con­tro­le­l­ijs­ten in, con­form pro­ce­du­res. Je rap­por­te­ert aan de (mee­wer­kend) team­lei­der.

Wie wij zoe­ken

Je hebt eni­ge werker­va­ring bin­nen een pro­duc­tieom­ge­ving, als ope­ra­tor of op ver­ge­li­jk­ba­re inpa­kli­j­nen. Een oplei­ding in een tech­ni­sche rich­t­ing is een pre! Je bent leer­gie­rig en staat open voor feed­back. Je kunt struc­tuur aan­bren­gen in je werk en houdt secuur lijs­ten bij. Daarnaast denk je voo­ruit, zet je bij­vo­or­beeld vast de vol­gen­de order kla­ar of denk je mee met collega’s hoe het slim­mer en snel­ler kan. Tenslotte lever je een actie­ve bij­dra­ge aan het con­ti­nue ver­be­te­ren van het werkpro­ces.

Wat CCI jou biedt 

Je komt in een gezel­lig team te wer­ken en in een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd!

Met een werk­week van 36 uur ver­de­elt over 5 dagen, heb je een goede werk-pri­vé balans. En natu­ur­li­jk ontvang je een goed sala­ris pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Starters in deze func­tie begin­nen in aan­loopschaal 3 van de cao zoet­wa­ren, bij mini­maal een jaar erva­ring start je in direct in func­tie­schaal 4. Daarnaast ontvang je 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Drachten
Marieke van Goor (Corporate Recruiter)
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld