Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Ter aan­vul­ling op ons team zoe­ken we een col­le­ga in de rol van;

Operational Planner

Wat je gaat doen

Jij maakt de plan­ning voor het pro­du­ce­ren van onze heer­li­jke zoet­wa­ren. Je maakt hier­voor op detail het pro­duc­tie-, uit­haal- en inpak­plan. Je kri­jgt weke­li­jks data aan­gele­verd vanuit onze afde­ling Sales wat de ver­wach­t­ing is voor de lan­ge ter­mi­jn­plan­ning. Deze weet je te ver­ta­len naar een con­cre­te week­plan­ning die je invo­ert in ons ERP sys­te­em Exact. Jouw plan­ning is altijd 4 tot 6 weken voo­ruit gema­akt. Tijdens het weke­li­jk­se plan­nings­over­leg bespreek je bijzon­der­he­den en stel je mogeli­jk bij. Hierbij kun je den­ken aan spo­ed tech­ni­sche werk­zaam­he­den of pro­ble­men met grond­stof­fen.

Naast het maken van de plan­ning, zorg je er voor dat de mate­ria­len bes­teld zijn voor de pro­duc­ten die je op de pro­duc­tie­plan­ning hebt sta­an. Je roept tij­dig af bij onze vas­te lever­an­ciers zodat de pro­duc­tie altijd door draait. Hierbij let je op of de voor­raad vold­o­en­de is. Je hebt hier­voor veel­vul­dig con­tact met de Teamleiders van de pro­duc­tie.

In deze func­tie rap­por­teer je aan de Operations Manager die ver­ant­wo­or­de­li­jk is voor de gehe­le pro­duc­tie en inpak activit­ei­ten van de ves­ti­ging in Drachten. Verbeteringen die je ziet in jouw werk, de afstem­ming met de ande­re afde­lin­gen en taken bespreek je weke­li­jks met hem. Je maakt hier­voor een plan van aan­pak en imple­men­te­ert jouw ver­be­te­rin­gen.

Wie wij zoe­ken

Je bent iemand die mak­ke­li­jk over­zicht behoudt. Je bent ana­ly­tisch inge­steld zodat je snel knelpun­ten signa­leert en hier op bijs­tu­urt. Enige mate van fle­xi­bi­li­teit is daarom erg belan­gri­jk.

Voor deze func­tie zoe­ken we iemand met erva­ring bin­nen een pro­duc­tieom­ge­ving als plan­ner met een MBO+/HBO werk- en denk­ni­veau. Daarnaast ben je full­time beschik­baar (36 uur) en ben je in het bezit van eigen ver­vo­er. Wij sta­an ook open voor een ent­housi­as­te HBO afge­stu­ur­de star­ter op de arbei­ds­markt die het vak wil leren.

Wat CCI jou biedt 

Een hands-on en ver­ant­wo­or­de­li­jke func­tie waa­rin je een essen­tië­le spil bent in onze orga­ni­sa­tie. Daarnaast bie­den we jou leu­ke collega’s, een goede werks­feer en een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn en je mening wor­dt gewaar­de­erd.

Je ontvangt een goed sala­ris tus­sen de €2.400 en €3.600 bruto per maand voor een 36-uri­ge werk­week con­form cao zoet­wa­ren. Deze werk­tij­den zor­gen er voor dat je 1 mid­dag per week vrij bent. Daarnaast ontvang je van CCI een werk­te­le­foon, lap­top, reis­kos­ten­ver­go­e­ding, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

Continental Candy Industries B.V.
Thijs Kuizenga
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld