sharing sweet moments!

Als onder­s­t­e­u­ning voor direc­tie en staf­func­ties zoe­ken wij een spin in het web in de rol van:

Management Assistent

16–24 uur

Management Assistent

16–24 uur

Wat je gaat doen:

Als manage­ment assis­tent rap­por­teer je aan de CEO en onder­s­t­eun je de direc­tie. Een belan­gri­jke rol voor jou is tevens het onder­s­t­e­u­nen van de Procurement Manager, HR Business Partner en Sustainability Coördinator.

 

Dit betreft een nieu­we func­tie bin­nen CCI, dus vraagt ook jouw input. Je hebt een all­round rol en pakt ver­schil­len­de taken op, die lig­gen op het gebied van onder­s­t­e­u­ning van de inkoop afde­ling, het verz­or­gen van de inter­ne (nieuws­brie­ven) en exter­ne com­mu­ni­ca­tie (o.a. web­site aan­pas­sin­gen).

In de onder­s­t­e­u­ning van de direc­tie verz­org je o.a. plan­ning en orga­ni­sa­tie van mee­tings en bije­en­koms­ten.

Jouw pro­fiel:

Binnen onze dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving kun jij echt het ver­schil maken. Je bent in staat om de gaten dicht te lopen voor collega’s en ziet waar hulp nodig is. Daarnaast draagt jouw per­so­on­lijk­heid bij aan een war­me en open werks­feer op het kan­toor. Je houdt er van om ener­zijds zeer uit­voerend werk te doen, maar bent wel in staat zelf­stan­dig de meer com­ple­xe zaken stra­te­gisch aan te vlie­gen. Daarom vra­gen wij HBO werk- en denk­ni­veau. Naast Nederlands beheers je de Engels en Duits in woord en geschrift.

Wij bie­den jou:

Leuke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd.

En natu­ur­li­jk een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwaren.

 

*acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wor­dt niet op prijs ges­teld*

Solliciteer nu!

Wij gaan de samen­werking aan

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je! Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan Suzanne Peters (HR Business Partner) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl.

CCI Hoorn
t.a.v. Suzanne Peters HR Business Partner
Protonweg 5 1627 LD Hoorn

+31 (0)88 6951201

+31(0)611280305
werken@ccicandy.nl

Bitte laden Sie hier Ihr Anschreiben sowie Ihren Lebenslauf hoch (jpg|png|pdf, max. 10 MB). Wir drü­cken Ihnen die Daumen.

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genom­men und bestä­ti­ge dies mit dem Absenden der Nachricht. Ich stim­me zu, dass mei­ne Angaben und Daten zur Beantwortung mei­ner Anfrage elek­tro­nisch erho­ben und gespei­chert wer­den. Die Einwilligung kann ich jeder­zeit für die Zukunft wider­ru­fen.


*Pflichtfelder
to