sharing sweet moments!

Wij zoe­ken collega’s in de func­tie van:

Trainee Operator Inpak  

36 uur

Trainee Operator Inpak  

36 uur

Wat je gaat doen:

Samen met je collega’s zorg je voor een opti­ma­le out­put van de auto­ma­ti­sche inpak machi­nes. Je bent o.a. ver­ant­wo­or­de­li­jk voor je eigen lijn(en) en/of machine(s). Je bouwt je lijn om en stelt hem zorg­vul­dig af om het juis­te pro­duct te kun­nen draai­en. Om goed te kun­nen pro­du­ce­ren is samen­werking belan­gri­jk, je vin­dt het leuk je collega’s te bege­lei­den, uit­leg te geven en aan te stu­ren indi­en nodig.

Omdat wij alle­en de hoogst haal­ba­re kwa­li­teit aan onze klan­ten leve­ren heb je een scherp oog voor hygië­ne en kwa­li­teit. Je con­tro­leert regel­ma­tig het pro­duct, de ver­pak­kings­ma­te­ria­len en de kwa­li­teit van het eind­pro­duct. Ook zorg je ervoor dat admi­nis­tra­tief alles op rol­let­jes loopt, je checkt op kwa­li­teit en kwan­ti­t­eit en vult de bijbeho­ren­de con­tro­le­l­ijs­ten in, con­form pro­ce­du­res. Je rap­por­te­ert aan de (mee­wer­kend) team­lei­der.

Jouw pro­fiel:

Je bent leer­gie­rig en staat open voor feed­back. Je kunt struc­tuur aan­bren­gen in je werk en houdt secuur lijs­ten bij. Daarnaast denk je voo­ruit, zet je bij­vo­or­beeld vast de vol­gen­de order kla­ar of denk je mee met collega’s hoe het slim­mer en snel­ler kan. Je hebt een voor­beeld rol en bent niet bang om collega’s aan te spre­ken wan­neer zij het werk nog beter kun­nen uit­voe­ren. Tenslotte lever je een actie­ve bij­dra­ge aan het con­ti­nue ver­be­te­ren van het werkpro­ces.

Wij bie­den jou:

Wij bie­den je een oplei­dings­tra­ject tot vol­waar­dig Operator C op onze inpa­kli­j­nen. Je start het inter­ne oplei­dings­tra­ject in de func­tie van aan­ko­mend ope­ra­tor inpak B in de aan­loopschaal 3 van de cao zoet­wa­ren. Je gaat in je eers­te jaar bij CCI alle hand­ma­ti­ge inpa­kli­j­nen leren bedie­nen. Zodra je deze lij­nen beheerst en uiter­li­jk na een jaar stroom je door naar de func­tie van aan­ko­mend ope­ra­tor inpak C in de aan­loopschaal 4 van de cao zoet­wa­ren. Je gaat in deze peri­ode ook de auto­ma­ti­sche inpa­kli­j­nen leren bedie­nen. Ook het oplei­dings­tra­ject voor Operator inpak C duurt onge­veer een jaar. Na deze peri­ode kun je aan de slag als vol­waar­dig Operator inpak C wel­ke is inge­schaald in schaal 5 van de cao zoet­wa­ren.

*acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wor­dt niet op prijs ges­teld*

Solliciteer nu!

Wij gaan de samen­werking aan

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je! Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan Suzanne Peters (HR Business Partner) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl.

CCI Hoorn
t.a.v. Suzanne Peters HR Business Partner
Protonweg 5 1627 LD Hoorn

+31 (0)88 6951201

+31(0)611280305
werken@ccicandy.nl

Bitte laden Sie hier Ihr Anschreiben sowie Ihren Lebenslauf hoch (jpg|png|pdf, max. 10 MB). Wir drü­cken Ihnen die Daumen.

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genom­men und bestä­ti­ge dies mit dem Absenden der Nachricht. Ich stim­me zu, dass mei­ne Angaben und Daten zur Beantwortung mei­ner Anfrage elek­tro­nisch erho­ben und gespei­chert wer­den. Die Einwilligung kann ich jeder­zeit für die Zukunft wider­ru­fen.


*Pflichtfelder
to