sharing sweet moments!

Wij zoe­ken collega’s in de func­tie van:

Operator Bereiding B

36 uur

Operator Bereiding B

36 uur

Wat je gaat doen:

Je stelt je lijn voor een run in en je bouwt indi­en nodig om zodat je het juis­te pro­duct kunt draai­en. Om goed te kun­nen pro­du­ce­ren is samen­werking belan­gri­jk, je vin­dt het leuk je collega’s te bege­lei­den, uit­leg te geven en aan te stu­ren indi­en nodig. Je ver­hel­pt mogeli­jke klei­ne sto­rin­gen en zoekt samen­werking met de Technische Dienst en Teamleider wan­neer je assis­ten­tie nodig hebt. Om je zo breed mogeli­jk in te zet­ten bin­nen de orga­ni­sa­tie, lei­den we je zo op dat je op meer­de­re plek­ken inzet­baar bent op de afde­ling berei­ding, zoals op de Kokerij, Gieterij of opvang posi­tie.

Omdat wij alle­en de hoogst haal­ba­re kwa­li­teit aan onze klan­ten leve­ren heb je een scherp oog voor hygië­ne en kwa­li­teit. Je con­tro­leert regel­ma­tig de spe­ci­fi­ca­ties en de recep­tuur, het half­fa­bri­caat en de kwa­li­teit van het eind­pro­duct. Je bent niet alle­en ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de pro­duc­tie, maar je levert ook een actie­ve bij­dra­ge aan de hand­ha­ving en ver­be­te­ring van hygië­ne-, milieu- en arb­ozorg op de afde­ling. Ook zorg je ervoor dat admi­nis­tra­tief alles op rol­let­jes loopt, je checkt op kwa­li­teit en kwan­ti­t­eit en vult de bijbeho­ren­de con­tro­le­l­ijs­ten in, con­form pro­ce­du­res.

Jouw pro­fiel:

Je bent leer­gie­rig en staat open voor feed­back. Je kunt struc­tuur aan­bren­gen in je werk en houdt secuur lijs­ten bij. Daarnaast denk je voo­ruit, zet je bij­vo­or­beeld vast de vol­gen­de order kla­ar of denk je mee met collega’s hoe het slim­mer en snel­ler kan. Je hebt een voor­beeld rol en bent niet bang om collega’s aan te spre­ken wan­neer zij het werk nog beter kun­nen uit­voe­ren. Tenslotte lever je een actie­ve bij­dra­ge aan het con­ti­nue ver­be­te­ren van het werkpro­ces.

Wij bie­den jou:

Leuke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd.

En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris vol­gens de cao zoet­wa­ren loon­schaal 6, mogeli­jk star­tend in een aan­loopschaal, maar pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Een werk­week van 36 uur in een twee plo­e­gen­dienst, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

*acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wor­dt niet op prijs ges­teld*

Solliciteer nu!

Wij gaan de samen­werking aan

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je! Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan Suzanne Peters (HR Business Partner) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl.

CCI Hoorn
t.a.v. Suzanne Peters HR Business Partner
Protonweg 5 1627 LD Hoorn

+31 (0)88 6951201

+31(0)611280305
werken@ccicandy.nl

Bitte laden Sie hier Ihr Anschreiben sowie Ihren Lebenslauf hoch (jpg|png|pdf, max. 10 MB). Wir drü­cken Ihnen die Daumen.

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genom­men und bestä­ti­ge dies mit dem Absenden der Nachricht. Ich stim­me zu, dass mei­ne Angaben und Daten zur Beantwortung mei­ner Anfrage elek­tro­nisch erho­ben und gespei­chert wer­den. Die Einwilligung kann ich jeder­zeit für die Zukunft wider­ru­fen.


*Pflichtfelder
to