sharing sweet moments!

Als QA/QC Professional in Hoorn zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van:

QA-QC Manager

32–40 uur

QA-QC Manager

32–40 uur

Wat je gaat doen:

Dé per­fec­te kwa­li­teit leve­ren aan onze klan­ten is natu­ur­li­jk topp­rio­rit­eit! Je bent ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de uit­voe­ring van het QA beleid en alle taken hie­rom­he­en voor de pro­duc­tie­lo­ca­tie in Hoorn. In deze fabriek wor­dt door zo’n 25 collega’s Engelse Drop gepro­du­ce­erd. Je bent ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de gerea­li­se­er­de kwa­li­teits­con­tro­les, inspec­ties, klacht­be­han­de­ling en het bevor­de­ren van het kwa­li­teits- en hygië­ne bewust­zi­jn. Ook ben jij ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de opzet en bor­ging van het kwa­li­teits­sys­te­em en spe­ci­fi­ca­tie­be­heer.

Je kunt goed scha­ke­len tus­sen de diver­se belan­gen van ver­schil­len­de afde­lin­gen. Je bege­leidt cer­ti­fi­ce­ren­de instan­ties en audi­tors bij con­tro­les en gaat aan de slag met de afhan­de­ling van de cor­rec­tie­ve acties. Je advi­seert de Productie op jouw vak­ge­bied en bent niet ver­le­gen om je mening te geven.

Daarnaast geef je lei­ding aan de QC Officer en heb je regel­ma­tig con­tact met de QA/QC Manager. Overkoepelende QA taken als­me­de over­leg, uit­wis­se­len van infor­ma­tie en het vervan­gen van deze col­le­ga beho­ort tot de func­tie. Je rap­por­te­ert aan de PPDQ Manager.

Jouw pro­fiel:

Jij bent iemand die zelf­stan­dig te werk gaat. Je bent in staat audits op een pro­fes­sio­ne­le manier te bege­lei­den en weet mogeli­jke actiep­un­ten goed te imple­men­te­ren. Planmatig en resultaat­ge­richt werk je naar je doel. Een afge­ron­de HBO oplei­ding Levensmiddelentechnologie en bero­ep­ser­va­ring in de levens­mid­delen­bran­che, bij voor­keur in de zoet­wa­ren­in­dus­trie is voor ons belan­gri­jk. Daarnaast zoe­ken we een nieu­we col­le­ga met goede ken­nis van kwa­li­teits­zorg­sys­te­men en levens­mid­delen­recht. Continue ver­be­te­ren is een belan­gri­jke pila­ar in onze nieu­we stra­te­gie, dus het is belan­gri­jk dat jij je thuis voelt in zo’n omge­ving. Je sen­so­ri­sche vaar­dig­he­den zijn goed ont­wikkeld. Daarnaast zijn een goede beheer­sing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift een abso­lu­te must, gezi­en onze Duitse ves­ti­gin­gen is het een pré als je de Duitse taal beheerst.

Wij bie­den jou:

Leuke collega’s, een goede werks­feer, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd.

En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

 

*acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wor­dt niet op prijs ges­teld*

Solliciteer nu!

Wij gaan de samen­werking aan

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je! Je kunt je sol­li­ci­ta­tie rich­ten aan Suzanne Peters (HR Business Partner) en stu­ren naar werken@ccicandy.nl.

CCI Hoorn
t.a.v. Suzanne Peters HR Business Partner
Protonweg 5 1627 LD Hoorn

+31 (0)88 6951201

+31(0)611280305
werken@ccicandy.nl

Bitte laden Sie hier Ihr Anschreiben sowie Ihren Lebenslauf hoch (jpg|png|pdf, max. 10 MB). Wir drü­cken Ihnen die Daumen.

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genom­men und bestä­ti­ge dies mit dem Absenden der Nachricht. Ich stim­me zu, dass mei­ne Angaben und Daten zur Beantwortung mei­ner Anfrage elek­tro­nisch erho­ben und gespei­chert wer­den. Die Einwilligung kann ich jeder­zeit für die Zukunft wider­ru­fen.


*Pflichtfelder
to