Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Ter aan­vul­ling op ons team zoe­ken we een col­le­ga in de rol van;

QA Customer Service Specialist

Wat je gaat doen

Als QA Customer Service Specialist ben jij ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de klant­com­mu­ni­ca­tie op het gebied van kwa­li­teit. Dit gaat om (klant-)specificaties, art­work en mogeli­jke klach­ten. Je zorgt voor snel­le en betrouw­ba­re infor­ma­tie­vo­or­zien­ing naar onze afne­mers. Zodra er vra­gen bin­nen komen, vraag je meer infor­ma­tie op bij de QC offi­cers in de pro­duc­tie, stem je af met de account­ma­na­gers of weet je vanuit jouw spe­cia­lis­me de klant te beant­wo­or­den. Ook heb je veel con­tact met de QA/QC Managers van de pro­duc­tie­lo­ca­ties bij spe­ci­fi­ca­tie­v­ra­gen.

Je speelt een belan­gri­jke rol in de lopen­de pro­duct manage­ment pro­jec­ten door het vul­len van online por­tals (opvoe­ren van spe­ci­fi­ca­ties), het con­tro­le­ren van art­work en het bewa­ken van de ges­tel­de dead­lines.

Naast deze uit­voeren­de werk­zaam­he­den signa­leer je mogeli­jke oor­za­ken of trends. Voor CCI staat kwa­li­teit voo­rop en als QA spe­cia­list weet jij als geen ander boven tafel te kri­jgen waar de oor­zaak van een klacht van­da­an komt. Dit doe je door te ana­ly­se­ren, te rap­porte­ren of inter­ne audits uit te voe­ren. Je bent advi­serend in de te nemen pre­ven­tie­ve, cor­rec­tie­ve of inno­va­tie­ve maat­re­ge­len. Je neemt initia­tief voor pro­jec­ten ter ver­be­te­ring van pro­ces­sen en voor­ko­m­ing van klach­ten.

Wie wij zoe­ken

Nauwkeurigheid staat in deze func­tie voo­rop om de hoogs­te kwa­li­teit te kun­nen beha­len. Je bent in staat de juis­te prio­rit­ei­ten in de dage­li­jk­se werk­zaam­he­den aan te bren­gen, dit goed af te stem­men met ande­re “sta­ke hol­ders” en ver­vol­gens plan­ma­tig aan de slag gaat.

Daarnaast bij je je vast in vra­gen en weet­je  intern de onder­s­te ste­en boven te kri­jgen. Daarbij weet je niet alle­en door te drin­gen tot de kern van het pro­bleem, maar kun je ook oplos­sin­gen aan­dra­gen. Om als spe­cia­list in deze func­tie te wer­ken heb je actue­le ken­nis van wet- en regel­ge­ving in de voe­dings­mid­delen­in­dus­trie en kwa­li­teits­stan­daar­den zoals BRC/IFS. Hierbij is een HBO oplei­ding voe­dings­mid­del­en­tech­no­lo­gie of een ver­ge­li­jk­ba­re oplei­ding wen­se­li­jk. Vanwege onze inter­na­tio­na­le klan­ten­pak­ket, is de beheer­sing van de Nederlandse en Engelse taal in word en geschrift nood­za­ke­li­jk. Beheersing van de Duits taal is een pre.

Wat CCI jou biedt 

Een klein en hecht team van collega’s met een goede werks­feer. Gezien de toe­koms­ti­ge ont­wikke­lin­gen is het een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving, waar ont­wikke­ling, inno­va­tie en duurz­aam inzet­baar­heid van onze collega’s zeer belan­gri­jk zijn! Bij CCI telt jouw mening!

En natu­ur­li­jk, een goed sala­ris vol­gens de cao zoet­wa­ren pas­send bij je ken­nis en erva­ring. Een werk­week van 28–32 uur in een dag­dienst, 25 vakan­tie­da­gen op full­time basis en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

The European Candy Group
Katrin Azzabi
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld