Start je car­ri­è­re bij CCI

Wij zijn een ambi­ti­eu­ze, betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie en vol­gen de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit , in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len.

 

Momenteel zijn we voor de ves­ti­ging Hoorn op zoek naar een:

QA Officer

QA Officer

Wat ga je doen?

Dé per­fec­te kwa­li­teit leve­ren aan onze klan­ten is natu­ur­li­jk topp­rio­rit­eit! Onze QA Officer is het aan­spreekpunt voor QA gere­la­te­er­de zaken voor de pro­duc­tie­lo­ca­tie in Hoorn en is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de opzet en bor­ging van het kwa­li­teits­sys­te­em. Je maakt onder­de­el uit van het loka­le manage­ment team en werkt onder ande­re nauw samen met de afde­lin­gen QC, Productie, R&D en Commercie. Je kunt goed scha­ke­len tus­sen de diver­se belan­gen van de ver­schil­len­de afde­lin­gen.  Je bege­leid cer­ti­fi­ce­ren­de instan­ties en audi­tors bij con­tro­les en gaat aan de slag met de afhan­de­ling van de cor­rec­tie­ve acties.

Wie ben je?

  • Je hebt mini­maal een HBO oplei­ding voe­dings­mid­del­en­tech­no­lo­gie een of ver­ge­li­jk­ba­re oplei­ding;
  • Bij voor­keur erva­ring in een ver­ge­li­jk­ba­re func­tie in de levens­mid­delen­bran­che;
  • Kennis van kwa­li­teits­zorg­sys­te­men;
  • Goede beheer­sing van de Nederlandse en Engelse taal in word en geschrift, Duits is een pré;
  • Sterke com­mu­ni­ca­tie­ve en ana­ly­ti­sche vaar­dig­he­den;
  • Planmatig en resultaat­ge­rich­te instel­ling;
  • Grote mate van zelf­stan­dig­heid;
  • Een gezon­de dosis door­zet­tings­ver­mo­gen.

Wat biedt CCI je?

Een veel­zij­di­ge baan voor 36 uur per week, de mogeli­jk­heid om de week 4 dagen te wer­ken. Tijdens jouw intro­duc­tie­pro­gram­ma nemen we je mee in de wereld van CCI,  we nemen een kijk­je in de fabrie­ken en stel­len je voor aan je collega’s.

Je ontvangt een sala­ris, pas­send bij je ken­nis, kun­de en erva­ring. Je hebt 25 vakan­tie­da­gen en neemt deel aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

En natu­ur­li­jk, leu­ke collega’s, een inspi­re­ren­de en dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd. Kortom, wil je een veel­zij­di­ge baan waar je je han­den uit de mou­wen kan ste­ken, dan is dit een prach­ti­ge stap in jouw car­ri­è­re.

 

Interesse

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om bij CCI te komen wer­ken? We horen graag van je!

Continental Candy Industries B.V.
Machteld Bakker
De Bolder 40 | 9206 AN  Drachten | The Netherlands
+31 (0) 6 30 / 56 87 27
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV. We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld