Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. In ver­band met zwan­ger­schaps­ver­lof zoe­ken wij van 1 juli 2021 tot 1 janu­ari 2022 naar een col­le­ga in de rol van;

QC Officer

Wat je gaat doen

Dé per­fec­te kwa­li­teit leve­ren aan onze klan­ten is natu­ur­li­jk topp­rio­rit­eit! De QC Officer is het aan­spreekpunt voor QC gere­la­te­er­de zaken voor de pro­duc­tie­lo­ca­tie in Oosterwolde. Je voert con­tro­les uit in het pro­ces om de pro­duc­t­kwa­li­teit zeker te stel­len. Je voert sen­so­ri­sche con­tro­les uit, con­tro­leert ver­pak­kin­gen en voert houd­baar­heids­tests uit. Dit kop­pel je terug aan zowel de pro­duc­tie als kwa­li­teitsaf­de­ling met als doel het kwa­li­teits­be­wust­zi­jn bin­nen de pro­duc­tie­lo­ca­tie hoog te hou­den.

In samen­werking met QA Sales werk je aan klach­ten­af­han­de­lin­gen. Daarnaast werk je nauw samen met de afde­lin­gen Productie, R&D en Commercie om de pro­duc­t­kwa­li­teit ver­der te ver­be­te­ren. Je kunt goed scha­ke­len tus­sen de diver­se belan­gen van de ver­schil­len­de afde­lin­gen. Je rap­por­te­ert aan de QA/QC Manager.

Je voor­naams­te taken

 • Controles van grond­stof­fen, ver­pak­kin­gen en half­fa­bri­ca­ten
 • Uitvoeren van pro­ces­con­tro­les in de fabriek
 • Vaststellen van nor­men in over­leg met de QA/QC Manager
 • Corrigerende acties uit­voe­ren bij afwi­jkin­gen
 • Uitvoeren van con­tro­les op het gebied van orde, net­heid en hygië­ne
 • Onderhouden van pro­duc­t­pas­po­or­ten
 • Uitvoeren houd­baar­heids­tests

Wie wij zoe­ken

 • Je hebt mini­maal een MBO oplei­ding Levensmiddelentechnologie of een ver­ge­li­jk­ba­re oplei­ding;
 • Je hebt ken­nis van kwa­li­teits­zorg­sys­te­men;
 • Goede beheer­sing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pré;
 • Sterke com­mu­ni­ca­tie­ve en ana­ly­ti­sche vaar­dig­he­den;
 • Planmatig en resultaat­ge­rich­te instel­ling;
 • Grote mate van zelf­stan­dig­heid;
 • Een gezon­de dosis door­zet­tings­ver­mo­gen.

Wat CCI jou biedt 

Je kri­jgt een uit­da­gen­de rol waarn jij je kwa­li­tei­ten kunt laten zien en van CCI kunt leren. Daarnaast bie­den we jou een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd !

En natu­ur­li­jk ontvang je een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Drachten
Suzanne Peters
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld