Vacature

sharing sweet moments!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve mede­wer­kers. Werk jij mee aan ons top­pro­duct? Dan bie­den wij je de mogeli­jk­he­den om jez­elf bin­nen onze orga­ni­sa­tie te ont­wikke­len. Als spe­cia­list in sala­ris­sen zoe­ken wij een col­le­ga in de rol van;

Salarisadministrateur

Wat je gaat doen

Jij bent de spe­cia­list in sala­ri­s­ad­mi­nis­tra­tie. Als een mede­wer­ker een vraag heeft over zijn/of haar loon­strook weet jij deze te beant­wo­or­den. Naast deze eer­ste­li­jns vra­gen, is het jouw taak om de uren uit Kelio (tijds­re­gis­tra­tie­sys­te­em) in te lezen in ons sala­ris­pak­ket (iHCM van ADP). Daarnaast ver­werk je sala­ris­muta­ties die wor­den aan­gele­verd door de HR Officers in iHCM. Ook zorg je er voor dat per­so­neels­ver­ze­ke­rin­gen, por­tals en het wagen­park­be­heer qua admi­nis­tra­tie altijd op orde zijn.

Naast de maan­de­li­jk­se ver­werking, maak je rap­por­ta­ges uit de ver­schil­len­de sys­te­men. Daarnaast advi­seer je op het gebied van fis­ca­le voor­de­len die behaald kun­nen wor­den voor zowel de werk­ge­ver als de werkne­mer. Een voor­beeld hier­van is de WKR.

Het HR Operations team bestaat uit een HR Officer voor de loca­tie Hoorn en een HR Officer voor Drachten en Oosterwolde. Dit team rap­por­te­ert aan de Plantmanager NL. Daarnaast werk je samen met de sr. HR Business Partner voor de mede­wer­kers van de over­head.

Wie wij zoe­ken

Je bent 4 a 5 och­ten­den per week aan­we­zig, zodat je muta­ties direct kunt ver­wer­ken. Ook ben je aan­spreekpunt voor mede­wer­kers met betrek­king tot sala­ris gere­la­te­er­de vra­gen. Je hebt een open per­so­on­lijk­heid en bent mak­ke­li­jk toeg­an­ke­li­jk. Om de sala­ris­sen goed te kun­nen uit­voe­ren, zoe­ken we een col­le­ga die nauw­keu­rig en inte­ger te werk gaat. Het is daar­n­aast belan­gri­jk dat je in het bezit bent van je Praktijk Diploma Loonheffingen en beschikt over MBO4 werk- en denk­ni­veau. Tenslotte ben je ont­wikkel gericht en bli­jf je op de hoog­te van wat er speelt bin­nen jouw vak­ge­bied.

Wat CCI jou biedt 

Een func­tie waa­rin je nog vele ver­be­te­rin­gen kunt door­voe­ren en vol­l­e­dig je eigen kunt maken. Daarnaast bie­den we jou leu­ke collega’s, een goede werks­feer en een dyna­mi­sche wer­k­om­ge­ving waar ont­wikke­ling en inno­va­tie belan­gri­jk zijn. Bij CCI wor­dt jouw mening gewaar­de­erd !

En natu­ur­li­jk ontvang je een goed sala­ris, pas­send bij je ken­nis en erva­ring, 25 vakan­tie­da­gen op full­time basis en deel­na­me aan het bedri­jfs­tak­pen­sio­en­fonds voor de zoet­wa­ren.

Wij gaan de samenwerking aan!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan? We horen graag van je!

CCI Drachten
Suzanne Peters
De Bolder 40 | 9206 AN Drachten | The Netherlands
werken@ccicandy.nl

Upload je sol­li­ci­ta­tiebrief en CV (jpg|png|pdf, max. 5 MB). We hou­den onze vin­g­ers gekru­ist voor je.

Ik heb de data pri­va­cy state­ment voor gege­vens gele­zen en beves­tig dit door dit bericht te ver­zen­den. Ik ga ermee akkoord dat mijn per­so­on­lijke gege­vens en gege­vens elek­tro­nisch wor­den verzameld en opges­la­gen, zodat mijn bericht kan wor­den beant­woord. Ik kan mijn toe­stem­ming te allen tij­de intrek­ken voor de toe­komst.


*ver­plicht veld