Shiftleader

Wij zijn CCI 

Samen met zo’n 300 collega’s stre­ven wij onze mis­sie “Smile, Share & Care” na. Dit doen we door het ont­wikke­len, pro­du­ce­ren en ver­mark­ten van een breed assor­ti­ment sno­ep­jes en drop­jes, die we maken in onze 4 fab­rie­ken in Nederland en Duitsland.

Ons assor­ti­ment bestaat voor een groot deel uit Vegan en sui­ker­vri­je pro­duc­ten, waar­mee wij aans­lui­ten bij hui­di­ge trends en toe­koms­ti­ge ontwikkelingen.

Made to smi­le, share & care!

Als ambi­ti­eu­ze en betrouw­ba­re orga­ni­sa­tie vol­gen wij de ont­wikke­lin­gen op het gebied van voe­ding op de voet. We wer­ken aan de bes­te kwa­li­teit, in een dyna­mi­sche omge­ving. Dit vraagt om ambi­ti­eu­ze en proac­tie­ve collega’s. Vanwege een wij­zi­ging in aan­stu­ring van de orga­ni­sa­tie, zijn wij op zoek naar een:

Shiftleader – 3 ploegendienst

Wat ga je doen

Jij zorgt er voor dat de doel­stel­lin­gen van de pro­duc­tie en inpak bin­nen jouw shift wor­den behaald. Dit doe je door aan­we­zig te zijn op de werkv­lo­er en daar het ver­schil te maken. Indien er obsta­kels of pro­ble­men zijn haal je deze infor­ma­tie op bij de 1e ope­ra­tors en ver­help je ze. Hiervoor scha­kel je bij­vo­or­beeld de tech­ni­sche dienst in, de kwa­li­teitsaf­de­ling of stem je plan­nings­wi­j­zi­gin­gen af met de Operations Manager.

Jij bent er voor jouw team. Dit doe je door con­ti­nue te moti­ve­ren, instrue­ren en onder­s­te­u­nen. Hiervoor zet je ver­schil­len­de per­so­neels­in­stru­men­ten in zoals oplei­dings­plan­nen, voer je ont­wikke­ling- en func­tio­n­e­rings­ge­sprek­ken en bege­leid je collega’s die door ziek­te niet kun­nen wer­ken. Hierin word je onder­s­teund door de HR offi­cer. Binnen jouw team val­len tus­sen de 15 tot 20 mede­wer­kers en 10 tot 15 uitzendkrachten.

Daarnaast bes­teed je een deel van jouw tijd aan het door­voe­ren van ver­be­te­rin­gen. Je ana­ly­se­ert productie/inpak cij­fers, komt met ver­be­ter­voor­stel­len en rap­por­te­ert de resul­ta­ten. Tenslotte ben je een klein gedeel­te van jouw tijd kwijt op kan­toor aan admi­nis­tra­tie­ve werk­zaam­he­den, zoals het ver­wer­ken van pro­duc­tie­or­ders, ana­ly­se­ren van ren­de­men­ten en het ver­wer­ken van de tijd- en uren registratie.

Wie zoe­ken wij

  • Jij hebt een afge­ron­de MBO 4 of HBO opleiding;
  • Jij bent een erva­ren faci­li­ter­end leider;
  • Jij hebt tech­nisch inzicht;
  • Jij kunt collega’s inspi­re­ren en motiveren; 
  • Jij beheerst alle pak­ket­ten bin­nen Microsoft Office en vold­o­en­de com­pu­ter vaardigheden;
  • Jij hebt erva­ring met ERP pak­ket­ten, bij voor­keur Exact;
  • En een afge­ron­de LEAN oplei­ding of ver­geli­jk­ba­re cur­sus, of je staat ervoor open om dit te doen.

Wat bie­den wij jou

Een mooie kans om mee te groei­en in onze toe­komstvi­sie, waa­rin onze con­su­men­ten en afne­mers, duurz­aam­heid en het CCI team cen­traal sta­an. Jouw erva­rin­gen en ideeën kri­j­gen volop de ruim­te om in de prak­ti­jk gebracht te gaan wor­den, we leren van elka­ar. Je werkt in een doel­ge­richt en hecht team. Daarnaast ont­vang je uitera­ard een goed sala­ris, lap­top en tele­foon. De pen­sio­en­re­ge­ling en ove­ri­ge arbei­ds­vo­or­waar­den zijn con­form de cao zoet­waren. Een gezon­de balans in hybri­de wer­ken past bin­nen de visie van CCI als werkgever.

 

Wij gaan graag in gesprek!

Ben jij over­tu­igd dat we jou zoe­ken en kun je niet wach­ten om in deze func­tie van start te gaan of toch eerst vri­j­b­lij­vend eens een kop kof­fie drin­ken? We horen graag van je! Je kunt je CV en je moti­va­tiebrief rich­ten aan Thijs Kuizenga (Operations Manager) via werken@ccicandy.nl Een assess­ment is onder­deel van onze pro­ce­du­re en de vaca­tu­re staat open tot 18 november.

CCI  Drachten